งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤต    ปทุมไกยะ
2. เด็กชายวุฒิภัทร    ลิบสิทธิกูล
1. นางสาวชนนิกา    ปัญจันทร์สิงห์
2. นางสาวนราภรณ์    หนองหลวง
8
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    เฉลิมชาติ
2. เด็กชายชัยวุฒิ    ดีจริง
1. นางสาวเจษฎ์ศุภา    แสนราช
9
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิราพัชร์    ซ่อนกลาง
2. เด็กชายปกรณ์    พุทธาศรี
1. นางกัญญาพร    จันทรโสภณ
2. นางปริยากร    ศรีวงษา
7
4 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมพงษ์    บุญใบ
2. เด็กชายสมพร    บุญใบ
1. นายชาคริต    อ่อนเบ้า
5
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายนนทนันท์    วรศาตร์
2. นางสาวชรินธร    หินวิเศษ
1. นางปิยะรัตน์    มาหินกอง
2. นายวิทยากร    ยาสิงห์ทอง
4
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรพล    พงษ์ทองคำ
2. เด็กหญิงปรางนภา    วิบูลย์อัฐพล
1. นายกฤติเดช    จันทร์เพ็ง
2. นายอำนาจ    พรหมใจรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนดล    สาเสน
2. เด็กชายสืบศักดิ์    ศรีบุญ
1. นายฐิติกร    ประครองญาติ
2. นางอนงค์รัตน์    วิริยสถิตย์กุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณ    เถาเกือ
2. เด็กชายอภิศักดิ์    ดาขาว
1. นายเทพพิทักษ์    อักษรเกตุ
6
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร    เตชะชมภูเวทย์
2. เด็กชายชยางกูร    ทาเชาว์
1. นายยรรยง    ไชยรา
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมลภัส    ตลับงา
2. เด็กหญิงจิราพัชร    ศิริมา
1. นางสาวชนัญนิช    รัตรองใต้
2. นายวัชเรศวร์    ภูขมัง
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิชญาดา    ผิวรัตน์
2. เด็กชายเสกสรร    พนารี
1. นายวิน้ย    ปานเนาว์
2. นายสวิตต์    โคตรสีเขียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายพชรพล    ผาจ้ำ
2. เด็กชายธนายุต    จ่าบาล
1. นางสาวชลธิดา    แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์    หอมทอง
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชานุมา    ศรีษนาราษฎร์
2. เด็กหญิงวินัตดาภรณ์    เจียมภูเขียว
1. นายพรพนา    พาโคกทม
2. นางสุนันทา    ดีมาก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธวัธชัย    ม่วงแก้ว
2. เด็กชายญาณวัตน์    สุภูธร
1. นายจักรพงษ์    อามาตย์สมบัติ
2. นายสุระ    น้อยสิม
4
15 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายนราวิชญ์    โยชารี
2. เด็กชายพีรพัฒน์    หอมสมบัติ
1. นายสมาน    ล้ำลอง
2. นายไมตรี    สุ่มมาตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวุธ    วันดี
2. เด็กชายปิติยากรณ์    กาละพันธ์
1. นายอนุวัฒน์    พานิพัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายนันทวัน    หล้ามูล
2. เด็กชายทิวากร    ทองดีเขียว
1. นางธิดารัตน์    ใจสุข
2. นายภัทราวุธ    เวทย์วีระพงศ์
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเจษฎา    เพียภูเขียว
2. เด็กหญิงศศิธร    สุวรรณธรรมา
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนภัทร    หันจันทร์
2. เด็กชายปฏิภาณ    หนองคำแก้ว
1. นางชลี    ใจอ่อน
2. นางสาวสุภาศรี    สีสมน้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกิติยาพร    น้อยเนาว์รัง
2. เด็กหญิงหทัยชนก    กุลทอง
1. นางสาวณัฏยา    เวียงเหล็ก
2. นายพจน์    ชมภูวิเศษ
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภัทรพงษ์    คุณแก้ว
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์    เพียชามาตย์
1. นายปุญญพัฒน์    ชัยวงษา
2. นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................