งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 629
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวิน    คำพิทุม
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    กองสี
1. นางสาวแพรวา    รอบคอบ
3 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายจรัลชัย    จันทะคัด
1. นางพวงพยอม    รอดจู
4 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ม่วงชูอินทร์
1. นายวรวุฒิ    เสนาสุ
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    สรสิทธิ์
1. นางสาวปริมพร    จันทรเวคิน
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิสิทธิ์    โฮมละคร
1. นางจุฑาทิพ    แสงฤทธิ์
7 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรอนงค์    สาโทรัตน์
1. นายกรินทร์    ทองธวัช
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤตพร    เกิดนางรอง
1. นางอิสยาภรณ์    เรืองดิลกศักดิ์
9 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    หีบแก้ว
1. นายทศยันต์    โยชัย
10 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตลดา    สุวรรณภักดิ์
1. นางสาวณัฐรินทร์    วัลลเมธารัตน์
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์    แก้วทอง
1. ดร.สุพาสน์    แสงสุรินทร์
12 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนิตวรรณ    สุรีย์รักษ์
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
13 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรินธร    รามัญ
1. นางสาวขนิษฐา    ค่ายหนองสวง
14 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    คำมูลมี
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
15 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิวารัตน์    ใจไวย์
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
16 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    อนารัตน์
1. นายเอกรัฐ    โกศล
17 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงประภาพรรณ    กาพล
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
18 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเอมพิกา    ไชยบำรุง
1. นางจุฬาพร    ภักดี
19 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิยดา    ศิริยามัน
1. นายพีรณัฐ    ทะกา
20 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุพงศ์    บาลี
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
21 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ    ทองโสม
1. นางระเบียบ    บุตรสุโพธิ์
22 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมาลาตี    โขมาวัตร์
1. นางอารีรัตน์    สีมาตร
23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเอ็นดู    วงคำภา
1. นายชาญวิทย์    มณีเรือง
24 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธีราพร    รัฐวร
1. นางสาวฐิติวรรณ    สารพิมพ์
25 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุปรียา    จันทะลุน
1. นางเพ็ญประภา    วันละคำ
26 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    บุญตาสุทธิ
1. นางสาวศุกล    ชาญยุทธ
27 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมพ์เจริญ    พงษ์โคกสี
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
28 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    รินไธสง
1. นายรักษชน    รักษาเคน
29 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปุณณภา    บำรุงสำราญ
1. นางสาวประยวน    แพงไทย
30 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงหนึ่งฤดี    โพธิ์ทุม
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
31 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ศรีสุวอ
1. นางวชิรา    กลมผุด
32 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยนันท์    มูลสาร
1. นางสาวดวงตา    นามวงษา
33 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฏฐณิชา    มนต์ก้อม
1. นางสาวศิริพร    กันทาสืบ
34 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภาวดี    บัวหนอง
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
35 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรวิวรรณ    ไชยบุรี
1. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
36 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิมพ์นรา    ชาเคน
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    พลฤทธิ์
37 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุตรตา
1. นายบุญทรง    เรือนสอน
38 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิภาดา    แสงไชยา
1. นางสาวเบญจวรรณ    สิมหลวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................