งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 628
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปริญญา    วิชาเงิน
2. นายภูมิพงศ์    สละ
3. นายปฐวี    บุญจวง
1. นายวีระชน    แสงศรีเรือง
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนิศรา    โคตรศรีวงษ์
2. นางสาวอริสรา    พาโนมัย
3. นางสาวสุวพัชร    ดัวอุโฆษ
1. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
3 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจีรพงษ์    อาจญาทา
2. นายกิตติ    วงษ์อุทร
3. นายมงคล    ทัพวร
1. นายนันทวัฒน์    ฝั่งสระ
2. นายสุรศักดิ์    บุญร่วม
4 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสยาม    กลิ่นอุดม
2. นายศรัณย์พร    ชัยสาด
3. นายสุริยา    พละกสิกร
1. นายขวัญชัย    บำขุนทด
2. นายแสนพล    ระดากุล
5 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธัชกานต์    เพสารี
2. นางสาวศุภชัย    อินทรกำแฟง
3. นายเกียรติยศ    น้อยคูณ
1. นายศิรวัฒน์    ศรีหาคำ
2. นางสาวอมราศรี    สุวรรณปฐวี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................