งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 627
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณโสภา    พันน้อย
2. เด็กหญิงปริญดา    โคตะนิวงษ์
1. นายฉลอง    รักษาภักดี
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
2 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรมินทร์    แถวโสภา
2. เด็กชายอนุกูล    สุธรรม
3. นายตรรกธรรม    นาพั่ว
1. นายนันทวัฒน์    ฝั่งสระ
2. นายสุรศักดิ์    บุญร่วม
3 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายศุภชัย    กันหาเรียง
2. เด็กชายสหชัย    พรประทุม
3. เด็กชายกฤษฎา    แสนหล้า
1. นายขวัญชัย    บำขุนทด
2. นางภัทราภรณ์    ผายพิมพ์
4 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายจิรพงษ์    สองศรี
2. เด็กชายชินกฤต    บัวบกหวาน
3. เด็กชายธีรภัทร    พันธ์แจ่ม
1. นายศิรวัฒน์    ศรีหาคำ
2. นายโกวิทย์    กงเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................