งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 626
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑารัตน์    จีนนอก
2. นางสาวอารียา    คูระโคตร
3. นางสาวสุภาพร    อุทธา
1. นางปาริฉัตร    อามาตย์สมบัติ
2. นายวราวุธ    หลอดสว่าง
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอรุณฉาย    เศวตวงษ์
2. นางสาวศศิประภา    ดวงกรมนา
3. นางสาวลลิตา    บุญประเสริฐ
1. นางสาวรัตนมน    จินดาภู
2. นางวัชรีย์    เหลืองกระโทก
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศิราภรณ์    สงวนเผ่า
2. นางสาวพิรุณทิพย์    แสนพงษ์
3. นางสาวอภิชา    จุลสาสนะ
1. นางสาวณิชากร    อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์    นันโมง
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    โอชารส
2. นางสาวปิยดา    พลเยี่ยม
3. นายธนเจต    จำเริญไพบูลย์ผล
1. นางสาวทิพย์สุดา    สิงห์โครต
2. นางสาวสุภาภรณ์    ศรีชัย
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวิดา    ทินราช
2. นางสาวณัฏยา    เครือวัลย์
3. นางสาวบุณยาพร    สาวิสิทธิ์
1. นายศิวะ    มะโนขันธ์
2. นางอินทุกานต์    พรหมเมตตา
6 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอภิวัฒน์    แรงโสม
2. นางสาวจันทร์ทารัตน์    ชาวดอน
3. นางสาวจิลาพร    กระมูลละคร
1. นางสาวพัชราภรณ์    รูปต่ำ
2. นางอัญชลี    ปัญญาง
7 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพรชิตา    อุ่นเกิด
2. นางสาวสุทธิดา    แสนบุญ
3. นางสาวนริศรา    เกียรตินอก
1. นางประภัสสร    ผ่องสนาม
2. นางพิมลรัตน์    จอดพิมาย
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศลิษา    ศรีเชียงสา
2. นางสาวศิริรัตน์    อำภวา
3. นางสาววัชราภรณ์    ต้นกันยา
1. นางสาวพรนภา    ร่มจันทร์
2. นายสมเกียรติ    ศรีคำมุง
9 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจิตรา    ชาญวิชัย
2. นางสาวลลิตา    เดชพ่วง
3. นางสาวชิดชนก    ประยูรชาญ
1. นางฐิตารีย์    อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์    ทะคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................