งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 625
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1
2 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรุตา    บุญมี
2. เด็กหญิงชญานินทร์    สีหาโคตร
3. เด็กหญิงนภัสสร    ดอนยศ
1. นางปาริฉัตร    อามาตย์สมบัติ
2. นายวราวุธ    หลอดสว่าง
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวคีตรภัทร    ปัญญา
2. เด็กหญิงนรัตยาภรณ์    เต็มจิตต์
3. เด็กหญิงเบญจพร    อินทะเกตุ
1. นางนภาพร    เคนคำภา
2. นางวัชรีย์    เหลืองกระโทก
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเทพธิดา    เลิศเกียรติภูมิ
2. เด็กหญิงธันยชนก    ชินชนานุภาพ
3. เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์    มาพระลับ
1. นางสาวณิชากร    อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์    นันโมง
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    สุวานิชวงศ์
2. เด็กหญิงอินทิรา    อุดมศักดิ์
3. เด็กหญิงมโนรี    สุวรรณธรรมมา
1. นางสาวทิพย์สุดา    สิงห์โคตร
2. นางสาวสุภาภรณ์    ศรีชัย
6 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    กาภูคำ
2. เด็กชายสิทธาจารย์    แสนสีนวล
3. เด็กหญิงคีตภัทร์    จำปี
1. นางสาวมะลิวัลย์    ดีเลิศ
2. นางสาวเพียงดาว    ผูกพันธ์
7 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมโชค    รูปสูง
2. เด็กหญิงปวริศา    กองเกิด
3. เด็กหญิงชณัฐฎามาศ    แก้วทอง
1. นางกฤติยา    กองเกิด
2. นางอำไพ    วุฒิพันธุ์ชัย
8 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริยาพร    วารีศรลาภ
2. เด็กชายศาตราวุธ    นอกตะแบก
3. เด็กหญิงจิรนันท์    ทองโสม
1. นางภัทราพร    แสงประพันธ์
2. นางอัญชลี    ปัญญาง
9 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิติญาพร    อังยศ
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์    มีศรี
3. เด็กหญิงนภาพร    พรมสอน
1. นายจตุพล    นนทะบูรณ์
2. นางพิมลรัตน์    จอดพิมาย
10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    วงษ์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันทร
3. เด็กหญิงน้ำเพชร    หาหนองหว้า
1. นางสาวลำไพ    ต้นวงศ์
2. นายสมเกียรติ    ศรีคำมุง
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิตตินันท์    โฮมวงค์
2. เด็กหญิงสายธารทิพย์    วิเชียร
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์    นิชำนาญ
1. นางฐิตารีย์    อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์    ทะคง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................