งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสวิตต์    สงแดง
2. นางสาวกรีสิริ    แซ่จู
3. นางสาวนฤมล    เลี้ยงวิเชียร
1. นางจุฑามาส    เสาร์แก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวลักษิกา    กรณีสุข
2. นางสาวฐิติมา    สำนักโนน
3. นางสาวญาตาวี    ยอดพุทธ
1. นางกัลยา    ดีงาม
2. นางอนุตร    ปลั่งศิริ
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรีญา    เอี่ยมใหญ่
2. นางสาวป่านตะวัน    เท่าบุตรศรี
3. นางสาวนภาพร    ศรีบูจันดี
1. นายภาณุทัตต์    ศรีหลัก
2. นางอุบลรัตน์    ศรีขา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ญนภา    นามโพธิ์
2. นางสาวสุจิตรา    นามราช
3. นางสาวภคพร    โคกแหล้
1. นางสุภาพร    ชมภูพฤกษ์
2. นางอมรรักษ์    มะลาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายเมษา    สีโม้
2. นางสาวมัลลิกา    งอสอน
3. นางสาวศิริลักษณ์    ที่พักบ้านโจด
1. นางสาวพาสันต์    ภูสีโสม
2. นางโสภิต    กำเนิดบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนครินทร์    เมียนปลิก
2. นางสาวพรพรรณ    สุขชัย
3. นางสาวจิตรัตดา    เวียงอินทร์
1. นางสาวเกศสุดา    จันทร์เจริญ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายชัยมงคล    หาดวรรณ์
2. นางสาวจิราวรรณ    ป้องบุญจันทร์
3. นางสาววิภาพร    ศรีบุดดา
1. นางจริยาวรรณ    พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์    เถื่อนสมบัติ
4
8 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกฤษฏา    น้อยชัย
2. นางสาวศศิธร    ก้อนสีลา
3. นางสาวทวินวิกา    คำลมูล
1. นายธุวานันธ์    ลุนบง
2. นายสุริยะ    ลุนบง
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสุชาติ    พิลามา
2. นางสาวศศินา    สีบัวฮาม
3. นางสาวปาลิดา    สีโยแก้ว
1. นางสาวศันสนีย์    รัตนถา
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ไชยคำภา
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพิทยา    ตรีเหลา
2. นางสาววรัญญา    ชาญกัน
3. นางสาววนิดา    ทองลวด
1. นางสาวจิราพร    พวงประดิษฐ์
2. นางสาวอรพรรณ    อาจใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกันยารัตน์    บุตนุ
2. นางสาวญาณิศา    พันพิพิธ
3. นางสาวพราวภัทรา    ภูยาธร
1. นางกาญจนา    พงษ์ศรีหดุลชัย
2. นางสาวเครือวัลย์    เทพจันดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนิตยาพร    มีศิลป์
2. นางสาววิจิตรา    เพ็งวงษา
3. นางสาววรรณิษา    เมืองชา
1. นางสาวทิพวรรณ    วิเศษดี
2. นางสาวเบญญาภา    สายสิญจน์
4
13 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวน้ำผึ้ง    จันทะวิเศษ
2. นางสาวพุทธรักษา    อ้วนพรมมา
3. นางสาวเสาวลักษณ์    นาวัน
1. นางนิภาพรรณ    พรหมโคตร
4
14 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจุฑารัตน์    ศรีเทศ
2. นางสาวนภาพร    สุขเจริญ
3. นางสาววิภาวี    น้อยหา
1. นายวัฒนพงษ์    พรนิคม
2. นายสมควร    ฐานะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชลิตา    ไชยรา
2. นางสาวศิริกัญญา    ลีโคตร
3. นางสาวเพียงตะวัน    ซาเซียง
1. นางทิพรดา    สนิทมาก
2. นางศศิเกษม    ปัญญายาว
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกิตติรัตน์    คำหงษา
2. นายชินวัตร    นามโคตร
3. นายปวริศ    มาลา
1. นางชไมพร    ศรีหล้า
2. นางพรนิพา    ตรีธวัช
4
17 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอรทัย    แก้วเศษ
2. นางสาวจิรารัตน์    ทิพนาง
3. นายชัยยศ    คำมี
1. นายกัมปนาท    อ่อนพร้อม
2. นางอรุณี    สระมุณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววันประภา    มณีแฮด
2. นางสาวภัทราพร    สนธิสัมพันธ์
3. นางสาวรัตนาพร    สายแก้ว
1. นายธนงศักดิ์    ป่าสนธิ์
2. นางศิริภรณ์    พลเยี่ยม
6
19 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิสุตตา    จันขามเรียน
2. นางสาวอริษา    รุ่งรัตนกสิน
3. นางสาวลลิตภัทร    เสถียรดี
1. นางรัศมี    สนั่นนารี
2. นางสาวสุมารี    ลีปา
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................