งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ราชโยธี
2. เด็กหญิงอนันทนา    น้อยพา
3. นางสาวนพวรรณ    วงค์คำ
1. นางกัลยา    ดีงาม
2. นางอนุตร    ปลั่งศิริ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปลายฝน    มีสา
2. เด็กหญิงภัทรมัย    ชนะบัว
3. เด็กหญิงชลธิชา    บุกบัน
1. นายภาณุทัตต์    ศรีหลัก
2. นางอุบลรัตน์    ศรีขา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณภัทร    คำมูลมี
2. เด็กหญิงมณีรินทร์    เสมอหน้า
3. เด็กหญิงอฐิติยา    เห็มภูมิ
1. นางนิรภาดา    โพธิ์บุบผา
2. นางสุภาพร    ชมภูพฤกษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุกันยา    มีอุดหนุน
2. เด็กหญิงวรรณภา    บุษบง
3. เด็กหญิงวาสนา    สิงห์คราน
1. นางสาวเกศสุดา    จันทร์เจริญ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    อเนกะเวียง
2. เด็กหญิงปณิดา    สุนทร
3. เด็กหญิงณิชนันทร์    พันธ์เถร
1. นายคุ้มครอง    นามมุงคุณ
2. นางจริยาวรรณ    พลนิกร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธุวานันธ์    ลุนบง
2. นายสุริยะ    ลุนบง
7 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศลิษา    วงษ์ธานี
2. เด็กหญิงกานต์นภัส    เค้าโนนกอก
3. เด็กหญิงอภิศรา    ดวงแก้ว
1. นางสาวชนนพร    แก้วจันทร์
2. นางสาวเครือวัลย์    เทพจันดา
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงประภานันท์    หล้าคำ
2. เด็กหญิงพิราภรณ์    โพธิ์ศิริ
3. เด็กหญิงกนกรส    ศรีเชียงสา
1. นางสาวทิพวรรณ    วิเศษดี
2. นางสาวเบญญาภา    สายสิญจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชญานิตย์    หล้ากัน
2. เด็กหญิงนัยนา    ข้อยุ่น
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ละเหลา
1. นางนิภาพรรณ    พรหมโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธีรนาฎ    ทนนาดี
2. เด็กหญิงปิยมาศ    เถาทอง
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา    โคตรสมพงษ์
1. นายทัดเทพ    ลาภบรรจบ
2. นายวัฒนพงษ์    พรนิคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวสุชล    วาโยบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา    งามราศรี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    เพ็งดี
1. นางทิพรดา    สนิทมาก
2. นางศศิเกษม    ปัญญายาว
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลธิชา    พันมิตร
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ไชยหงษา
3. เด็กหญิงหยาดพิรุณ    เชื้อไพบูลย์
1. นางสาวจีราพรรณ์    ปัญญาดี
2. นางสาวพรเพ็ญ    จังหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอดิศร    บรมสถิตย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    พิมพ์คำ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    จันทะวงษา
1. นางสาวจิตราพัชร    ถาอุปชิต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ    วงศ์แสน
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................