งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศิขริน    แตงลี่
2. เด็กชายธวัชชัย    มุมสำ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส    อันทะถา
1. นางสังวาลย์    โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์    แก้วมืด
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนริศรา    ชยมชัย
2. นางสาววศินี    กอไม้
3. นางสาววิกานดา    หล้ามาชน
1. นายพิเชฐ    ประภาการ
2. นายสมชาย    หาดวรรณ์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวัฒนา    พานิชย์
2. นายมาลัย    ศรีกระยอม
3. นายจีรวุฒิ    แสงจันทร์
1. นายอภิชาติ    วุฒิพันธ์
2. นายอภิมุข    บุญพา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนณัติ    สมสุข
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ย่อมคำ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    มหาเสนา
1. นางศิริรัตน์    เจือสกุล
2. นางสาวสุธารัตน์    อนุกูลประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายนัทพงษ์    สุุขสวัสดิ์
2. นางสาววนาพร    หมัดขาว
3. นางสาวพุฒกาญ    บุญยัสสะ
1. นางสาวจิราพร    วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว    เดือนอุประ
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายจิรายุทธ    หม้อไธสง
2. นายคำผา    เพ็งวงษ์ษา
3. นายวิทยา    เฮียงหล้า
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
2. นางสาวแพรทอง    รักษาศรี
5
7 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสิรินภา    สมพะวัง
2. นางสาวแจวริน    แต้มี
3. นางสาวธิดา    ดีด้วยชาติ
1. นายทัดเทพ    ลาภบรรจบ
2. นายสมควร    ฐานะ
6
8 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนิติพงษ์    ศรีทาสังข์
2. นายพงษธวัช    เศษวิกา
3. นายอนุภัทร    โสภาบุญ
1. นางดารุณี    เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์    ไหมสมบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกาญจนาพร    อุ่นแสง
2. นางสาวชลธิชา    ฤทธิรงค์
3. นางสาวอภิสรา    ไชยศรี
1. นางสาวศิริวรรณ    ชาวชายโขง
2. นางเยาวลักษณ์    ตื่อสร้อย
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสุรเกียรติ์    ลีคะ
2. นางสาวเกวลิน    วังพา
3. นางสาวภาวดี    เสรีภาพ
1. นางจุฑามาศ    เวียงทอง
2. นายธีระพงศ์    วงค์ชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุณิศา    เสโพธิ์
2. นางสาวอาทิตย์ญา    นามขันต์
3. นางสาวภาลิณี    มูลแก้ว
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ    วงศ์แสน
2. นายพัชรพงศ์    ขันขวา
7
12 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณัฐวุฒิ    เคนจอม
2. นางสาวอรอนงค์    วงษ์เบาะ
3. นางสาวปาริชาติ    คำโฮง
1. นางสาวกานต์ธิยาภรณ์    พันมุณี
2. นางสาวปัญจรัตน์    ศรีทองแสง
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................