งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 614
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวช่อนภา    แก้ววงษา
1. นายมัฆวาน    ศรีบุญลือ
9
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเก๋วริณ    เมสังข์
1. นายวรวิทย์    ยืนยง
8
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชาญญาดา    ศิริแสง
1. นางเพชรัตน์    จารุตัน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธิติพร    สุโพเมือง
1. นายศตวรรษ    นาสมใจ
7
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลนิษฐ์    ม่วงนิล
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช    พุ่มเทียน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวมณทิราลัย    คงถาวร
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
5
7 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชา    โพธิ์ดำรงค์
1. นายสุวัฒน์    นอระศรี
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิรา    จงจินากูล
1. นายสมาน    นาคทัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรินทร์    ประกอบสำเนียง
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
6
10 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลลดา    แสงศรีเรือง
1. นางสาวมานิศา    ราชวงษ์
4
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภราดร    แทนจำรัส
1. นายสามารถ    ปัททุมมา
12 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปียาพร    ประกิ่ง
1. นางโสภิต    กำเนิดบุญ
6
13 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอิศราภรณ์    เตโพธิ์
1. นางสาวอรสา    โนสูงเนิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนภา    ปราบพาล
1. นางวาสนา    ราชปัญญา
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปณิตา    ศรีแก้ว
1. นางวรางคณา    บุรณะสุทธิ์
7
16 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณวลี    โหยงโสภา
1. นางกาญจนาพา    วิไลยวงศ์
5
17 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนิตยา    มาอุดม
1. นายทศพล    บรรยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกวิสรา    ฆ้องคำ
1. นางอรพินท์    พันธุ์รัตน์
4
19 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิชญา    ประวันเน
1. นายอิสระ    พัฒนพิมพ์พงศ์
4
20 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววราพร    กุลสะท้าน
1. นางสุรัชฎา    นามแป้น
21 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ขนันไทย
1. นางสาวนพัชรพร    มาลา
5
22 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพุทธิชา    สุภี
1. นางศิรดา    พงษ์พันธุ์ ลุนด์สตอรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวราตรี    ขุนหาญ
1. นางฤดี    สุตะนนท์
8
24 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมลวัลย์    สุวรรณวงศ์
1. นางสกุณา    จำนงค์ถ้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปาริฉัตร    โชคชัย
1. นายชาญชัย    คำสีแก้ว
ชนะเลิศ
26 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนลิน    อินตะมนต์
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์    เพียรแก้ว
6
27 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวมัณฑนา    แสนตอ
1. นางกัณฑิมา    ทิศสีราช
6
28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจริยา    โทวันนัง
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
29 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอรนภา    พรมพลเมือง
1. นางสาวสุธิตา    นานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวทิพธิดา    ศรีจันท้าว
1. นายสุรัตน์    วรรณบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปริยาพร    รัตนวงค์
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเจตปรียา    ยอดน้อย
1. นางสาวจิราพร    พวงประดิษฐ์
5
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนาตาลี    นนท์พรมมา
1. นายภูริชญ์    พิทยาวัฒนชัย
4
34 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธัญลักษณ์    นามวิชัย
1. นางสาวปิยวรรณ    พันจักร
7
35 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวตะวันฉาย    ทวีกลาง
1. นายรักษชน    รักษาเคน
8
36 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญา    จันทร์ปัญญา
1. นายวิทยา    สุวรรณมณี
6
37 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจิตรกัญญา    หมู่หัวนา
1. นายสนธยา    เสนานุช
9
38 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยะดา    สุทธิษร
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
10
39 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอาทิตยา    แดงบำรุง
1. นางสาวกันยาลักษ์    ทะวิวิญ
5
40 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนิยากรณ์    มอญใหม
1. นายโสภณ    บุญจันทร์
6
41 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววราภรณ์    แนวงาม
1. นางสาวศิริรักษ์    ลมคำภา
6
42 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกมลพรรณ    บัวศรี
1. นางแคทลียา    โบราณมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
43 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนิธินาฏ    กองแก้ว
1. นางศิริพร    ศิริวัฒนกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
44 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววราภรณ์    วงศ์ศิริรักษ์
1. นายพีระพงษ์    ตรีศาสตร์
ชนะเลิศ
45 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอาทิตยา    เดชสิมมา
1. นางสาวณัฐณิชา    ธนะสูตร
4
46 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนัติยา    บาลยอ
1. นายเทวสิทธิ์    วงศ์วรวิโรจน์
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................