งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 613
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงยูริยูริ    เซกิกุชิ
1. นายจิตติวิทย์    พิทักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงจันทร์    กองกูล
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรสวรรค์    บึงไสย์
1. นางนดาวรรณ    ชัยสงคราม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมธาพร    โคตรสมบูรณ์ ริคาร์โด้
1. นายกมล    ยุตรินทร์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    ผลาโชติ
1. นางปวีณวรรณ    แทนไธสง
9
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิตา    ชารีดี
1. นายอัฐพร    ปลอดจินดา
6
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรพรรณ    กุสุมาร
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
10
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    บุตตาสี
1. นายสมาน    นาคทัด
4
9 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรนิภา    ปัตถา
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
11
10 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    แสนพันธ์
1. นายอัจฉริยวุฒิ    ทองวรรณ์
11 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    หวังอารีย์
1. นายสุเมธ    พฤษภา
8
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทรรศนีย์ โซเฟีย    เฟรมมิ่ง
1. นายวิรวุฒิ    บ่าวภูเวียง
7
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตัสมินทร์    หม้อน้ำร้อน
1. นายณรงค์    ลิวไธสง
5
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    เถื่อนกลาง
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ใจซื่อ
1. นายวัชระ    ยุชิ
6
16 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมินตรา    เคลือสิงห์
1. นางสาวอรสา    โนสูงเนิน
7
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยลดา    ใสกาง
1. นายนาวิน    ไสวงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวแสงดาว    แจ่มเจริญ
1. นางวาสนา    ราชปัญญา
4
19 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมุกรดา    อุปชิต
1. นางวรางคณา    บุรณะสุทธิ์
5
20 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพันธิวา    แสงภารา
1. นายวัชรากร    เหลืองวิเชียรฉาย
21 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ซื่อตรง
1. นายอภิสิทธิ์    มะโนดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรธิชา    ยิ้มแย้ม
1. นายอิสระ    พัฒนพิมพ์พงศ์
23 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์    ภู่มะณี
1. นางสุรัชฎา    นามแป้น
5
24 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนิกา    กระฉอดนอก
1. นายสุขุม    บรรยง
25 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรปรียา    สายมะณี
1. นางอารีย์    รัตนะมาโต
4
26 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรพร    ปลื้มใจ
1. นางสาวภควดี    วรรณโกวิท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลิลนา    วิชสาร
1. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    จัตุรงค์
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์    เพียรแก้ว
29 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงประภาศิริ    พลพยม
1. นางสาวหอมจันทร์    เจริญอินทร์
ชนะเลิศ
30 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวบุณฑริกา    บุญเรือง
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ    เข็มวัน
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชรดา    นาทันลิ
1. นางวิภาวดี    นวลพัด
6
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์    สีคงเพชร
1. นายภูมินทร์    พิทยาวัฒนชัย
5
34 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิริษา    ตีนา
1. นางสาววิภาวี    ไชยทองศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุนิตา    กัญญาเถื่อน
1. นายรักษชน    รักษาเคน
4
36 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    ด้วงพันนา
1. นายวิทยา    สุวรรณมณี
7
37 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภาพร    ยศพรหม
1. นายสนธยา    เสนานุช
9
38 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริกันยา    ศรีบุรินทร์
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
12
39 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ลันดา
1. นางสาวกันยาลักษ์    ทะวิวิญ
7
40 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนราทิพ    อนุวาน
1. นายโสภณ    บุญจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
41 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรพิมล    เทียมแก้ว
1. นางสาวปาจรีย์    ตุลาพิทักษ์
8
42 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนาวา    สมสะอาด
1. นางสาวศิริรักษ์    ลมคำภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
43 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเสาวภา    พลมุข
1. นายสุธาดล    สุโคตร
5
44 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเกศนี    ศรีด่านจาก
1. นางสาวกนกอร    ชาติชนะ
11
45 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปฏิมา    ทองแย้ม
1. นายพีระพงษ์    ตรีศาสตร์
ชนะเลิศ
46 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวริศรา    เดชสิมมา
1. นางสาวณัฐณิชา    ธนะสูตร
10
47 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงคณนา    คณานิตย์
1. นายเทวสิทธิ์    วงศ์วรวิโรจน์
4
48 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรเทวา    นิยมพร
1. นายอิสเรศย์    ไวยวัตร
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................