งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 612
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีธัช    รักษา
1. นายจิตติวิทย์    พิทักษ์
4
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปิติพงษ์    ทองนำ
1. นางปวีณวรรณ    แทนไธสง
6
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอภินันท์    จุลโนนยาง
1. นายนฤดลท์    ศรีแก้วทุม
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภัทรภณ    น้อยเขียว
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช    พุ่มเทียน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสธนธร    สธนสุมงคล
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
5
6 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภัทรพล    คำยง
1. นายสุวัฒน์    นอระศรี
8
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายก้องภพ    แข้คำ
1. นายสมาน    นาคทัด
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภูตะวัน    แสนสงค์
1. นางสาวมานิศา    ราชวงษ์
7
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภารดร    แทนจำรัส
1. นายสามารถ    ปัททุมมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอรรคพล    กล้าชาญชัย
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
11 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวรวุฒ    แซ่ย่าง
1. นางสาวจารุรัตน์    ธนะสูติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนเรศ    ไปปลอด
1. นางสาวอรสา    โนสูงเนิน
4
13 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอดิเทพ    เวียงอินทร์
1. นายทศพล    บรรยง
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายกฤตพน    รุจาคม
1. นางอรพินท์    พันธุ์รัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวรวุฒิ    บัวทับ
1. นายภาณุวัตร    หนุมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพัชรพล    แย้มลอย
1. นางชลธิชา    พิมพ์ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนพร    โชติบัณฑิต
1. นางศิรดา    พงษ์พันธุ์ ลุนด์สตอรม
18 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายเนติพงษ์    จันทร
1. นางฤดี    สุตะนนท์
5
19 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพิทักษ์พงศ์    พรหมอินทร์
1. นางสกุณา    จำนงค์ถ้อย
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอัษฎายุธ    งวงช้าง
1. นางกัณฑิมา    ทิศสีราช
4
21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอนุชา    โพธิ์แสง
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวีระชิต    คำสีทา
1. นายบริวัตร    อรุณรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายปกรณ์    หะรินชัย
1. นายอมรศักดิ์    เพชรทอง
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพงศธร    สีสด
1. นางปิยวรรณ    ทรงชัย
4
25 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณภัทร    สิงห์สำราญ
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนวัฒน์    อ่อนนางใย
1. นางสาวกันยาลักษ์    ทะวิวิญ
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายปิยะนัส    ชาญกว้าง
1. นางอุษา    ถือสิกขา
28 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธรณ์เทพ    สืบคล้าย
1. นางศิริพร    ศิริวัฒนกุล
7
29 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพงษกร    อินธิแสน
1. นางสาวกิ่งแก้ว    ประจันตะเสน
6
30 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกฤษณธร    พูลพุทธ
1. นางสาวณัฐณิชา    ธนะสูตร
4
31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชัยพิชิต    มหาถิ่น
1. นายเทวสิทธิ์    วงศ์วรวิโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนวพล    มาวัน
1. นางพัทธวรรณ    เหลาไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................