งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 611
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติก้อง    กองทอง
1. นายวรวิทย์    ยืนยง
4
2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิษณุ    ทองทิพย์
1. นางนิลุบล    ภาณุรักษ์
5
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกชนันท์    ศรีโคตร
1. นางเพชรัตน์    จารุตัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐติพงศ์    แผลงศาสตรา
1. นางปวีณวรรณ    แทนไธสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาสกร    เจริญสุข
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชัยวัฒน์    อุทธาโกสม
1. นางกัลยาณี    จอมพลาพล
7 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวรวิทย์    จำปาบัว
1. นางชุติมา    ป่าสณท์
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษกร    ไชยเจริญ
1. นายอภิสิทธิ์    มะโนดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรพล    พุฒรา
1. นางสุรัชฎา    นามแป้น
4
10 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายฉัตรมงคล    นุเรศรัมย์
1. นางสาวนพัชรพร    มาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธันวา    สุธรรม
1. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภโชค    กุนอก
1. นางสาวหอมจันทร์    เจริญอินทร์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพิชฌยุตม์    ทาส่วย
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรราช    อัศวจารุพันธ์
1. นายณัฐพล    บุญช่วย
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพัชรพล    มณีจักร
1. นายสุวิทย์    กูดอั้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายรัชชานนท์    เรืองเนตร
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
5
17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายคุณานนต์    พาที
1. นางสาวธัญพิมล    สวัสดิทา
18 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายยุทธชัย    กายงาม
1. นางสาวปาจรีย์    ตุลาพิทักษ์
4
19 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอิทธิพล    โฉมยา
1. นางสาวศิริรักษ์    ลมคำภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทวีทรัพย์
1. นางสาวกนกอร    ชาติชนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายชาญยุทธ    เร็วสา
1. นางสาวกิ่งแก้ว    ประจันตะเสน
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................