งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 610
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุรีพร    ดีสีแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย    บุบผา
3. เด็กชายอภิวัฒน์    หอมสมบัติ
1. นางนันทนา    บุรีจันทร์
2. นางอนุรักษ์    ซาตาดี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    คำเอก
2. เด็กชายพิษณุ    มูลมา
3. เด็กหญิงปริยฉัตร    หอมโสภา
1. นางสาวมีรันตี    มีมา
2. นางสมผล    โคกลือชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    จันทร์เรืองศรี
2. เด็กชายพัชรพล    ทัดเที่ยง
3. นางสาวณัฐพร    จันภิรมย์
1. นางสาวขวัญตา    จรัสแผ้ว
2. นางสาวเกศรา    อินทะนนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัชราภา    โสภาจิต
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    ปัดไธสง
3. เด็กหญิงอรุณี    ไพรวัลย์
1. นางพชรกมล    ปีนะเก
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงญารินดา    เพียนทานี
2. เด็กหญิงณิชชาพัณณ์    สีเดช
3. เด็กหญิงจริยาภรณ์    บาคะรม
1. นางสาวกรรณิกา    มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐิดารัตน์    อินทิแสน
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ธรรมสิมา
2. เด็กหญิงสุจิรา    เหล่าศรีคู
3. เด็กหญิงตรีวราง    สันสมบัติ
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ไชยะเวช
2. นางอุไร    ครองผา
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    พันดวง
2. เด็กชายธีระพงษ์    คะนนท์
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    หมวดดารักษ์
1. นางสาวธัญชนก    สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา    นาเมืองจันทร์
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก    ภูเงิน
2. เด็กหญิงรัตนมณี    พุทธชาลี
3. เด็กชายวัศพล    แสนโยธา
1. นางสาวสุมารี    ลีปา
2. นายอุทัย    แสนคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................