งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 609
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภัสรา    เหมาะราษี
2. เด็กชายจิรวัฒน์    ชัยกระทาง
3. เด็กหญิงอรัญญา    วาปีโส
1. นางสายสุณี    จิตต์เอื้อ
2. นางอนุตร    ปลั่งศิริ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญธร    ลีชา
2. เด็กหญิงสริศา    ประมัย
3. เด็กหญิงอาทิตยา    ทองกลม
1. นายภาณุทัตต์    ศรีหลัก
2. นางอุบลรัตน์    ศรีขา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิมา    จันทร์ผอง
2. เด็กหญิงเพชรลดา    พุธทะดี
3. เด็กหญิงบงกช    โพธิ์ทอง
1. นางสุภาพร    ชมภูพฤกษ์
2. นางอมรรักษ์    มะลาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤตพร    แก้วกาสี
2. เด็กหญิงลักษมีกานต์    ประจันตะเสน
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ดวงพันธุ์
1. นางสาวสุธิดา    ธีระตระกูล
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิตา    พลศรี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    แย้มสี
3. เด็กหญิงนิยาพร    ประนัดเต
1. นางจริยาวรรณ    พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์    เถื่อนสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    มีมนต์
2. เด็กหญิงน้ำฝน    พาหลง
3. เด็กหญิงกนกรัตน์    เข็มบรรจง
1. นายธุวานันธ์    ลุนบง
2. นายสุริยะ    ลุนบง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนธิดา    ดีหลี
2. เด็กหญิงนาฏอนงค์    จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    สุขจันทร์
1. นางสุภาพร    โคตรมณี
2. นางอุษณีย์    เทพมะที
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิตยา    ผิวแดง
2. เด็กหญิงชาลิสา    นามวิเศษ
3. เด็กหญิงจริยา    ทองศรี
1. นางสาวชนนพร    แก้วจันทร์
2. นางสาวเครือวัลย์    เทพจันดา
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณิชมน    พลคราม
2. เด็กหญิงชมพูนุท    นามวงษา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชุมรัมย์
1. นางสาวเบญจมาศ    พานสุวรรณ
2. นางสาวเบญญาภา    สายสิญจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวใบเฟิร์น    สังวิสิทธิ์
2. นางสาวสุภารัตน์    ถุงออด
3. นางสาวสุภาวดี    คำโมง
1. นางนิภาพรรณ    พรหมโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงบุณยาพร    ขันเพชร
2. เด็กหญิงทีปกา    สุดจอม
3. เด็กหญิงชนิภา    มหาไชย
1. นางทิพาพรรณ    ล่ามสมบัติ
2. นางสาวเเบอรี่    เพลิดภูเขียว
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................