งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสมปรารถนา    สุขก้อง
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์    ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงภัทธีรา    ทศพา
1. นางนิรภาดา    โพธิ์บุบผา
2. นางสุภาพร    ชมภูพฤกษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    พืชผักหวาน
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์    โคยะบุตร
3. เด็กหญิงชนันภรณ์    หวานแท้
1. นางธาริณี    หินโน
2. นายอภินันท์    ยอดแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยนุช    ลาโซ
2. เด็กหญิงชุติกานต์    สูงเพีย
3. เด็กหญิงพรรญวดี    ดอนเส
1. นางสุพัตรา    อุดม
2. นางอรุณี    งวงช้าง
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธุวานันธ์    ลุนบง
2. นายสุริยะ    ลุนบง
5 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิศารัตน์    อรัญกุล
2. เด็กหญิงสุภัชราพร    มหาหิงค์
3. เด็กชายสิทธิกร    คำประชุม
1. นางสาวพุทธรักษ์    พรมพินิจ
2. นายภควรรณ    ขันคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนิตยา    สุวรรณโฉม
2. นางสาวณัฐภรณ์    สร้อยสี
3. นางสาวจุติณัช    ศรีนวลจันทร์
1. นางนิภาพรรณ    พรหมโคตร
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนฤมล    หนูยอด
2. เด็กหญิงวรัญญา    ลมคำภา
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร    ปัชชาพงษ์
1. นางสาวกุศลิน    บุญล้วน
2. นางละอองดาว    อ่อนศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอดิศักดิ์    โนนชัย
2. เด็กหญิงสิริกัลยา    หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงสกุลกาญจน์    พิมพ์พงษ์
1. นางจันทร์ฉาย    รัตนวัตร์
2. นางเอื้องบุษบา    ชำนาญพล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................