งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภาพร    นรโภชน์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    อินพรหม
3. เด็กหญิงจินต์ภานี    วรบุตร
1. นายสงวนศักดิ์    วรบุตร
2. นางอนุสรณ์    วรบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอชิรวัฒน์    ขุนจร
2. เด็กหญิงวรัญญา    ศิริเวช
3. เด็กหญิงสุนิสา    ไสวงาม
1. นางสาวชญาดา    โคตรดง
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    พานสายตา
2. เด็กหญิงสิริยากร    สรรพ์สมบัติ
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร์    มรรครัตน์โส
1. นายธเนศ    ชำนิงาน
2. นายเถาวัลย์    สันวิลาศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัญพร    แสงหิน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    บุญมา
3. เด็กหญิงภควดี    พงษ์โคกสี
1. นายปิยชัย    ไกรทอง
2. นางรัตนา    ศรีพงษ์วิวัฒน์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริณญา    สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงนิด    ศรีจิวังษา
3. เด็กหญิงอาทิตตยา    จันทร์เหนือ
1. นางสาวพิมล    ทวีผ่อง
2. นายเรืองวิทย์    ผ่านจังหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์    ลุนพุฒ
2. เด็กชายพรหมมินทร์    ศิริขันธ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    โนนศรี
1. นายประยุน    ตะโนนทอง
2. นางปิยะมาศ    ทักษะวรบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิตตรา    อภิรมยานนท์
2. เด็กหญิงณัฏฐพิชา    ผลสุข
3. เด็กหญิงขวัญเนตร    ศรีแก้ว
1. นางสาวสุวิสา    บุญศร
2. นายเทพพิทักษ์    อักษรเกตุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลนัดดา    แก้วบุดดี
2. เด็กหญิงทิพปภาภร    สิงห์แจ่ม
3. เด็กหญิงณัฐรุจา    ดรไพชุม
1. นางสาวรุ่งอรุณ    อนุชาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายมงคล    โคตรสม
2. เด็กหญิงธิดาพร    เทศสีหา
3. เด็กหญิงรัชนีกร    โมดำ
1. นางสาวพัทยา    จันทะมาตย์
2. นางสาวยุพิน    มาตแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอิทธิเดช    เมฆมนต์
2. เด็กหญิงธนพร    เปิดสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ที่พักบ้านโจด
1. นางสาวพาสันต์    ภูสีโสม
2. นางโสภิต    กำเนิดบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวสุ    ศรีไสว
2. เด็กชายกรณิศ    บุสำโรง
3. เด็กหญิงชาลิณี    บำรุงเกาะ
1. นางธาริณี    หินโน
2. นายอภินันท์    ยอดแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายดุสิต    อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงพรรภษา    เทพสุรินทร์
3. เด็กหญิงยุพาพิน    คงเมือง
1. นางกัลยา    สุ่มมาตย์
2. นายประหยัด    สุ่มมาตย์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปารวี    วรรณกุล
2. เด็กหญิงวิจิตรา    คะเหลา
3. เด็กหญิงธิดาพร    ดวงธรรม
1. นายจิรายุ    พันพิบูลย์
2. นางสาวบุหงา    หลักโคตร
4
14 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงญาตาวี    ประธานี
2. เด็กหญิงธนัญญา    วาตาดา
3. เด็กหญิงอภิสรา    สุขเพีย
1. นายกิตติภณ    โยธาภักดี
2. นายสุริยันต์    นันทชัย
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    กล้าหาญ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    อินนอก
3. เด็กหญิงขนิษฐา    ชูเมือง
1. นางสาวณัฐนิชา    ขามประไพ
2. นางพัชราภรณ์    ช่างเกวียน
4
16 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายรพีภัทร    สนธิ
2. เด็กชายณัฐนนท์    เถาฉิม
3. เด็กหญิงธนภัทร    อยู่จันทร์
1. นางสาวกฤษณา    ศรีเสมอ
2. นายวณิต    หารฟ้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายจตุรภัทร    งามนาสี
2. เด็กชายสุทธิโชค    หวังบัวกลาง
3. เด็กชายวงศ์วิศิษฐ์    คำใจ
1. นายธุวานันธ์    ลุนบง
2. นายสุริยะ    ลุนบง
4
18 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริสา    พลแสน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    พุทธสิงห์
3. เด็กหญิงมาริษา    พลยุทธ์
1. นางสาวทัตินา    อินทิแสน
2. นางประทุมมา    มั่นใจ
4
19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภณัฐ    วงละคร
2. เด็กชายวุฒิชัย    ใบอุดม
3. เด็กหญิงผ่องฉวี    เสือแก้ว
1. นายกษิภัทร    อย่างบุญ
2. นางมิ่งขวัญ    วงศ์สุรินทร์
20 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัชราวดี    โตโส
2. เด็กหญิงปิยธิดา    หอมทอง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร    พูลศรี
1. นายณัฐวัฒน์    วงธานี
2. นายภาสกร    จำปานิล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภานุวัฒน์    ฮามป้อ
2. นางสาวอรณิชา    ชัยเจริญ
3. เด็กหญิงอัยลดา    ปัญญาวัน
1. นายณัฐดนัย    เกาะหาร
2. นางสาวเมวดี    สุรนันท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปริศนา    มาตุ่น
2. เด็กหญิงถิรดา    หล้าโคตร
3. เด็กหญิงนิภาดา    แพงบัวโฮม
1. นางสาวดวงจันทร์    โพธิสม
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม    พุ่มพฤกษา
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปรารถนา    วังหล้า
2. เด็กหญิงเกษสุดา    วังหล้า
3. เด็กหญิงพนิดา    ยมสันเที๊ยะ
1. นางสาวนิภาพร    หมุนลี
2. นางเกศกนก    ศรีเคนา
5
24 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    ใยแก้ว
2. เด็กหญิงปิยธิดา    คัฒมาตย์
3. เด็กหญิงพัชณิตา    ทองนาเมือง
1. นางสุภัทรา    ชีกว้าง
2. นางสาวเอื้อมพร    พิมพ์ไกร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศิรินทร์รัตน์    สีคงเพชร
2. นางสาวนฤมล    มงคลฉัตร
3. นางสาวชุติมา    ดงใหญ่
1. นายถวิล    ศรีโปฎก
2. นางสายหยุด    กล้าหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิริยากร    วงษ์ก่อ
2. เด็กหญิงอภิญญาพร    สินตา
3. เด็กหญิงจิรนันท์    ไพโรจน์กัลยา
1. นายพิเชษฐ์    ดาทุมมา
5
27 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนพัทธ์    แอมชัยภูมิ
2. เด็กชายรณภพ    จันทร์โสม
3. เด็กหญิงพรไพลิน    ศรีพรรณ
1. นางสาวชุมนุมพร    ประดิษฐ์แท่น
2. ว่าที่ร้อยโทสมศักดิ์    ผิวผ่อง
8
28 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววิสุดาภรณ์    ศรีกระแกะ
2. นางสาวสุภัสสรา    ศรีปัญหา
3. เด็กชายพีระวัฒน์    จันทะบุตร
1. นายกิตติคุณ    วาระกุล
2. นายณัฐวุฒิ    ชีกว้าง
5
29 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวัตร    กงสะเด็น
2. เด็กชายศักรินทร์    ประวัติ
3. เด็กชายสิรธีร์    สิงเหิน
1. นายสุวัฒน์    มีพร
8
30 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงลักขณา    อ๊อดกัน
2. เด็กหญิงศิรประภา    สมศรี
3. เด็กหญิงอนิศรา    นาคช่วย
1. นายสุดตา    ศรีอ่างเงิน
2. นางสุภาวดี    ชาวดง
ชนะเลิศ
31 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพรเทพ    การเกษ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์    คำมะตะศิลา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    สมีนาง
1. นายจักรพันธ์    โพธิ์ศรี
32 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสบรีน่า    เมชัย
2. เด็กหญิงศรัญญา    ชารีนาง
3. เด็กหญิงชลธิชา    ช่างสอน
1. นายกิตติ    ทับขันต์
2. นางสาวพัชรา    บุพิ
4
33 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรวรรณ    วงศรีลา
2. เด็กหญิงวริษา    ศรีหาวัด
3. เด็กชายณัฐพงษ์    แสงแก้ว
1. นางจุฑามาศ    เวียงทอง
2. นายนพรักษ์    ธงน้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา    คำขวา
2. เด็กหญิงกัลยา    มุทุวงษ์
3. เด็กชายธนัฐพงษ์    แสงเป้
1. นายวีระชน    เตโพธิ์
2. นางอรุณี    สระมุณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
35 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอาจริณี    ลีลาศ
2. เด็กชายคมกริช    แก้วแสน
3. เด็กหญิงมณิภา    พาพุฒ
1. นายวัชรพงษ์    แถวไธสง
2. นางสาวสุนันท์    โพธิสนาม
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................