งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงษุภากร    จินคำพะเนา
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์    สร้อยศักดา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    วงศ์ประจิตร
1. นางสาวชรินรัตน์    ศิริเทพ
2. นางปิ่นอนงค์    ชัชวัชวิมล
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุจินันท์    โนนหิน
2. เด็กหญิงศิรินญา    สีหามัด
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เครือภักดี
1. นายวีระชาติ    สังวัชรนันท์
2. นางเลิศดาว    กลิ่นศรีสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันยพร    ดาก่ำ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ศิริโยธา
3. เด็กหญิงศศิตางค์    ชะวะลี
1. นางศิริมา    วัชระศิริบรรลือ
2. นางโสภิดา    รักษาบุญ
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชนีกร    เฮ้าประมง
2. เด็กชายนพวิชญ์    สีลา
3. เด็กหญิงกรวรรณ    สมศรี
1. นางธาริณี    หินโน
2. นายอภินันท์    ยอดแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ยอดสง่า
2. เด็กหญิงวริศรา    ขอวนกลาง
3. เด็กหญิงศิริพร    มาทา
1. นางสาวปวริศา    ประทุมจร
2. นางอรุณี    งวงช้าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    ผาจันทรฺ์
2. เด็กหญิงจิราพร    โกบแก้ว
3. เด็กหญิงมนัสชนก    ศรีโพนเพ็ก
1. นายสุวรรณ    โภคเกาะ
2. นางอรุณลักษณ์    จตุรบูรณ์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกวรินทร์    จำปาทิ
2. เด็กหญิงบับภาวดี    เพราะผักแว่น
3. เด็กหญิงวิลาสินี    ภู่มะณี
1. นางสาวบุหงา    หลักโคตร
2. นางสาวพัชนิยา    ยศมีบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรรณภา    ศิลาคุปต์
2. เด็กหญิงอภิสมัย    วัดวาปี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    กาสี
1. นางสุกัญญา    แมงไธสง
2. นางสาวอินทวรรณ    เชื้อเจ้าทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิโรดม    ศรีเกียรติ
2. เด็กหญิงกุลนัท    ชุมมา
3. เด็กหญิงสินิทรา    บ้วนนอก
1. นายจักรพันธ์    ทองผาย
2. นางมิ่งขวัญ    วงศ์สุรินทร์
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกุลรัตน์    ยี่ยวน
2. เด็กหญิงนิจจารีย์    เจริญสุข
3. เด็กหญิงอริสา    สุราฤทธิ์
1. นางสาวศันสนีย์    รัตนถา
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ไชยคำภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอนุชา    ผาบสิมมา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงกชกร    ยงค์คำ
1. นายจิระศักดิ์    แก้วปัญญา
2. นางสาธิฏา    เหมชะนาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรปรียา    มีหล้า
2. เด็กหญิงอารียา    พวงพันธ์
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    ภาเฮือง
1. นางสาวจิราพร    วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว    เดือนอุประ
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรสา    บุดดาซุย
2. เด็กหญิงเนตรนภา    แซ่กว๊าน
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เชียงสูงเนิน
1. นางสาวณัฏยา    เวียงเหล็ก
2. นายพจน์    ชมภูวิเศษ
4
14 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จันทะวงค์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สำราญใจ
3. เด็กหญิงอนัญญา    หงษ์ชุมแพ
1. นางสาวกุศลิน    บุญล้วน
2. นางละอองดาว    อ่อนศิริ
6
15 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิศา    ชาวนาแปน
2. เด็กหญิงศิริธารทิพย์    ศรีหาวัด
3. เด็กหญิงพัตรพิมล    นวลศรี
1. นายพินิจ    กงจีน
2. นายเฉลิมพล    จันดา
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    วรรณทอง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    แสนชัย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    มีหาพันธ์
1. นางอารี    ราชสาร
2. นางเอื้อพงศ์    เฉลิมเล่า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจิราวรรณ    พิลาคง
2. นางสาวมณฑกานต์    นันตะนัย
3. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    สมโสก
1. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์    คุณกัณหา
2. นายไพบูลย์    มุมอ่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนันทวัน    มูลแก้ว
2. นางสาววาริน    พวงคำ
3. นางสาวอุไรรัตน์    แวงไทย
1. นางจำเนียร    วิชัยพล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ    วงศ์แสน
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................