งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทิวัช    ไม้เรียง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    คำภา
3. เด็กหญิงปาริชาติ    สร้อยทอง
4. เด็กหญิงศิรภัสสร    พิมดี
5. นางสาวเกวริณ    โพธิ์ศรี
6. นางสาววิภารัตน์    คำภา
1. นางงามพิศ    ศรีเฉลา
2. นางณฐพร    เรือนบุตร
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เจตนา
2. เด็กหญิงศิรินญา    นวลปิด
3. เด็กหญิงปาริชาติ    จำปาทุม
4. เด็กหญิงวชิราพร    บุญทศ
5. เด็กหญิงปิยะณัฐ    เกียงแก้ว
6. เด็กหญิงวรัญญา    ภานะสิทธิ์
1. นางศิริมา    วัชระศิริบรรลือ
2. นางโสภิดา    รักษาบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอุมาพร    ทองสุข
2. เด็กหญิงธันยภรณ์    มุดไธสง
3. เด็กหญิงชรินทร์ภรณ์    ภูตาคม
4. นางสาวกนกรัตน์    คำเอก
5. นางสาวตมิตา    ภาชนะ
6. นางสาวอทิติมา    เหล็กโชติ
1. นางสาววนิดา    แสงภักดี
2. นางสมผล    โคกลือชา
3. นางสุกัญญา    อุดมโภชน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายปุรินธร    เพชรนาดี
2. เด็กหญิงรัชณีกร    อ่อนมี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    ธนเธียรชัย
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ภูอ่าว
5. เด็กหญิงสุนิสา    แหร่มกระโทก
6. เด็กหญิงณัฐธิดา    ป่าครอง
1. นางสาวจารุรัตน์    ธนะสูติ
2. นางพงษ์เพ็ญ    พูลพัฒน์
3. นางสุภาพร    แสนผาบ
4
5 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    งากระโทก
2. เด็กชายอังสุมาลิน    เป้งทอง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้วน้อย
4. เด็กหญิงสโรชา    งากระโทก
5. เด็กหญิงนีรชา    ยนจอหอ
6. เด็กหญิงปภาวดี    มาตรสงคราม
1. นายทศพล    บุตรดา
2. นางพชรกมล    ปีนะเก
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเย็นจิตร    ชมภูน้อย
2. เด็กหญิงศศิวิมล    คำภู
3. เด็กหญิงสโรชา    หงส์ชุม
4. เด็กชายนวพล    ผกาลา
5. เด็กชายณัตพล    ศรีนา
6. เด็กหญิงจรรยา    กองพา
1. นางสาวชนิตา    ศิริมั่งมูล
2. นางธาริณี    หินโน
3. นายอภินันท์    ยอดทัด
5
7 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนริศรา    ผานาค
2. เด็กหญิงสุวรรณา    หวานนอก
3. เด็กชายวงศกร    พิมพ์ภูธร
4. เด็กชายทศพล    ยอดหานาม
5. เด็กชายธนภัทร    จันทนนท์
6. เด็กชายณัฐพงศ์    สีน้ำคำ
1. นางนงเยาว์    ศรีเชียงสา
2. นายบุญพบ    พิมพ์แสง
3. นายประหยัด    สุ่มมาตย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญวรา    วงละคร
2. เด็กหญิงสุชานาถ    อามาตย์
3. เด็กหญิงจินตนา    วังทอง
4. เด็กหญิงดลนภา    นามมุนตรี
5. เด็กหญิงอลิษา    นามวิจิตร
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    รัตนธรรม
1. นางสาวประไพวรรณ    พุทธโฆษ์
2. นางสุดาทิทย์    เถาว์ทิพย์
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเจษฎา    น้อยสุข
2. เด็กชายอธิราช    ป้องเรือ
3. เด็กชายพีรพงศ์    แก้ววิเชียร
4. เด็กชายพชรพล    ฤทธิ์สยอง
5. เด็กหญิงกชกร    ศรีสุโข
6. เด็กหญิงณัฐชา    สุขเสนา
1. นางสาวนิตกร    ศรีพิมพ์สอ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ไชยคำภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิจิตรา    หล้าสิงห์ทอง
2. เด็กหญิงจิตรพร    ศรีทำบุญ
3. เด็กหญิงณัฐวิภา    พานิชย์
4. เด็กหญิงยุภาวรรณ    รันบุตร
5. เด็กหญิงนวรัตน์    ธนากานต์
6. เด็กชายธิชานนท์    แสงมณี
1. นายภาสกร    แสนศรี
2. นางยุพาพิน    แก้วเบ้า
3. นางวิไลลักษณ์    ปินะถา
4
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัฐพร    ด่านเก่า
2. เด็กหญิงยุวดี    ดียา
3. เด็กหญิงวิภาวดี    สนขู่
4. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชีวเสริมสุข
5. นางสาววัลย์สุภา    จังพล
6. นายกฤษฎากร    พิลาชัย
1. นางพัชรินทร์    สุขสร้อย
2. นางสาวศริญญา    สุขสร้อย
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ฤทธิ์คำ
2. เด็กหญิงวลีรัตน์    หลานวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา    บุตรโม
4. เด็กหญิงเกวลิน    คำบุญ
5. เด็กหญิงเนตรนภา    ต้นกันยา
6. เด็กหญิงพรรณพัชร    วิปัดทุม
1. นายพิเชษฐ์    ดาทุมมา
2. นางสาวเบญญาภา    สายสิญจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอิทธิกร    อินกอง
2. เด็กชายบูรพา    เจริญถิ่น
3. เด็กหญิงประภาพรรณ    ยศสุพรม
4. เด็กชายธีรศักดิ์    แกมคำ
5. เด็กหญิงเอื้องทิพย์    จันทา
6. เด็กหญิงวิชุดา    ศรีครั่ง
1. นางสาวมาณวิกา    นาคนอก
2. นายวัชรพงษ์    แถวไธสง
3. นางสาวสุนันท์    โพธิสนาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทิพยสุด    ปุราเพ็ญ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    หนูเวียง
3. เด็กหญิงนฤทัย    โชติชทุม
4. เด็กหญิงคุณากร    มาลาเวียง
5. เด็กหญิงนันทนาพร    พั่วโพธิ์
6. เด็กหญิงเบญจมาศ    อุดมดี
1. นายจันทร์ฉาย    รัตนวัตร์
2. นางยุวดี    จันทร์โพธิ์
3. นางเอื้องบุษบา    ชำนาญพล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................