งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ขัตทฤกษ์
2. เด็กชายภคเนตร    เชื้อจันทร์อัด
3. เด็กชายผดุงเดช    โสภิราช
1. นางสาวฐปนีย์ดา    สัมฤทธิ์รินทร์
2. นายโชคดี    วงษ์หาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูรินทร์    วิชาโคตร
2. เด็กชายก้องภพ    วิชาโคตร
3. เด็กชายชาญชัย    พรมวัง
1. นางสังวาลย์    โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์    แก้วมืด
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายนภดล    น้อยกลาง
2. เด็กหญิงพิมรภัท    ประจันตะเสน
3. เด็กหญิงปิยาพร    แสนกลาง
1. นายกฤษฎากร    พูลสง่า
2. นางรัชนีย์    โกฎกลางดอน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    พรมรินทร์
2. เด็กชายพชธกร    แจ้งสูงเนิน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    พลเมือง
1. นายพิเชฐ    ประภาการ
2. นายสมชาย    หาดวรรณ์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายศราวุฒิ    แสนเมืองแก้ว
2. เด็กชายจตุพงษ์    พรรณขาม
3. เด็กชายธนวรรณ    ตาดี
1. นางสาวปนัดดา    นาเจิมพลอย
2. นางสาวศุภลักษณ์    มะโรงฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    บุตรคำโชติ
2. เด็กชายเอกพจน์    สุุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงตรีวิภา    ทองจันทร์
1. นางสาวจิราพร    วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว    เดือนอุประ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสหรัฐ    มาเหง้า
2. เด็กหญิงวริศรา    รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงวริศรา    ทุมสิงค์
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
2. นางสาวแพรทอง    รักษาศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุพัตรา    คลังบริบูรณ์
2. นางสาวอริสา    ล่ามแขก
3. เด็กหญิงอรทัย    อารหัง
1. นายวัฒนพงษ์    พรนิคม
2. นายสมควร    ฐานะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์    นามจันดี
2. เด็กชายปิยะพงษ์    ไชยลังกา
3. เด็กชายสาระสิน    ตีตะปัน
1. นางดารุณี    เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์    ไหมสมบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมาริษา    สมศรี
2. เด็กหญิงพัชรา    ภูกาสอน
3. เด็กหญิงพรชิตา    คำมูล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ    วงศ์แสน
2. นายพัชรพงศ์    ขันขวา
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนุธิดา    จุฑาจันทร์
2. เด็กหญิงพีรชา    แสนสุริวงษ์
3. เด็กชายเสกสันต์    หมื่นปัญญา
1. นางสาวกานต์ธิยาภรณ์    พันมุณี
2. นางสาวปัญจรัตน์    ศรีทองแสง
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................