งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายโกเมศ    ภูมี
2. เด็กชายอภิวัฒน์    อุปฮาต
3. เด็กหญิงอรอุมา    ชนะสิมมา
1. นายระวี    เผ่าภูธร
2. นางรัตนศรี    พรหมใจรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยมงคล    ตูมโฮม
2. เด็กชายวิชาญ    ศรีแก้ว
3. เด็กชายเศรษฐศักดิ์    นารี
1. นายวิเชต    ศรีทองคง
2. นางสำราญ    ใจเที่ยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริภัทร    กลุ่มไหม
2. เด็กชายดุสิต    อุบลชัย
3. เด็กชายคณิตศร    ลุนพุฒ
1. นายประยุน    ตะโนนทอง
2. นางปิยะมาศ    ทักษะวรบุตร
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสริญญา    ทองใส
2. เด็กหญิงเมยาณี    ปะวะโก
3. เด็กหญิงชลธิชา    น้อยหา
1. นางยุพเรศ    ลุนเวลา
2. นายสมบัติ    คำผาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมณีบุญ    สีดาสอน
2. เด็กหญิงพัชรพร    แก้วพิกุล
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา    วงษ์ละคร
1. นางนิรภาดา    โพธิ์บุบผา
2. นางสาวสุจิตรา    วงษ์อินตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐกันต์    เหมือนรู้รักษ์
2. เด็กชายเอกรัตน์    โม้งประนิตย์
3. เด็กชายสุรชัย    ทะริเพ็ง
1. นางสาวฐปนีย์ดา    สัมฤทธิ์รินทร์
2. นายโชคดี    วงษ์หาญ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูมรินทร์    มุงคุณ
2. เด็กชายกฤษณะ    เพ็งชอบ
3. เด็กชายยศกร    แสนสีจันทร์
1. นางสาวพัทยา    จันทะมาตย์
2. นายวิฑูรย์    สมบัวคู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายมิ่งขวัญ    วรรณะประภา
2. เด็กชายณัชพล    จำนงพันธ์
3. เด็กชายอธิธกัณณ์    นิกรณ์ธนานนทน์
1. นางสาวธัญญารักษ์    เอี่ยมศรี
2. นายยุทธนา    เกียงขวา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาณิสรา    ภูดินดาน
2. เด็กหญิงดมิสา    อาสานอก
3. เด็กหญิงพรรญพัศษา    แหวนทองคำ
1. นายสมพร    จุไธสง
2. นายสุริยันต์    นันทชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิติพัฒน์    สายศรี
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์    พากเพียร
3. เด็กชายธนาดล    สีบาง
1. นายธุวานันธ์    ลุนบง
2. นายสุริยะ    ลุนบง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอนุชา    ชาติเชื้อ
2. นายศิริพงษ์    ปางนิราช
3. นายชัยวัฒน์    ขันทอง
1. นายทรงศักดิ์    กัญญาคำ
2. นายวัชรินทร์    ภิรมย์
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐพล    คำตา
2. เด็กชายธีรพัฒน์    ดวงประเทศ
3. เด็กชายอรรถชัย    ยศทะเสน
1. นางสาวอรวรรณ    สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก    สุดใด
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอารยา    ปัจจัย
2. เด็กหญิงเกวลิน    สีราช
3. เด็กหญิงมณีนุช    โคตรทอง
1. นางจงจิต    บุญยี่
2. นางจริญญา    บุญเสริม
4
14 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายทรงวุฒิ    สะตะ
2. เด็กชายเจษฎา    นาคประเศน์
3. เด็กชายสินไชย    โคตรโสภา
1. นายนัฐวุธ    คำเพชร
2. นายอนุวัฒน์    บุญเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสุธีราช    สนชู
2. นายณัฐวุฒิ    คำยา
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    จำปาหลู่
1. นายสมศักดิ์    แก่นณรงค์
2. นายเกรียงไกร    รักษาวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพีระศักดิ์    สีหานาม
2. นายธีรวัฒน์    ดาสา
3. นายโกวิทย์    เมืองยศ
1. นายทัดเทพ    ลาภบรรจบ
2. นายวัฒนพงษ์    พรนิคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอัญมณี    มาตมูลตรี
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    ตระกูลศรี
3. เด็กชายวันมงคล    โคตแก้ว
1. นางสาวกุศลิน    บุญล้วน
2. นางละอองดาว    อ่อนศิริ
5
18 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรุชา    จังภูเขียว
2. เด็กหญิงดาลัดฌลา    ฝ่ายพลแสน
3. เด็กชายพงศกร    อักษรเจริญ
1. นายพยัพ    สมลือแสน
2. นางอัมพร    เสือช้าง
5
19 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุริยา    พันดวง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    หาดขุนทด
3. เด็กชายสิทธิพล    คำเหล็ก
1. นางสาวกิ่งแก้ว    ประจันตะเสน
2. นางนิยมาภรณ์    ขันเพชร
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    สุขแก้ว
2. เด็กชายเอกรินทร์    ลีคะ
3. เด็กหญิงกรกนก    ศรีษะเนตร
1. นายวัชรพงษ์    แถวไธสง
2. นายเกรียงศักดิ์    โล่ห์เส็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายรัชชานนท์    แสนคำวัง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    โสเส
3. เด็กชายแสนสุข    กุลทอง
1. นายพชรวรรษ    นามชนะ
2. นายอิสเรศย์    ไวยวัตร
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................