งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปัญญาพล    วงษ์หนองแล้ง
2. นายจิระศักดิ์    อ้วนพรมมา
3. นายวุฒิกุล    บุริจันทร์
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
2. นางสาวศริญญา    กุลพินิจ
2 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปัญญา    หักขุนทด
2. นายสุรศักดิ์    จริตัน
3. นายเพชรรวิชญ์    บุษราคัม
1. นายทศยันต์    โยชัย
2. นายยุทธนา    วงษา
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธิษณาบดี    ไชยสุทธิ์
2. นายนครินทร์    บุญทศ
3. นายวชิรพงศ์    ทวีสุข
1. นางมยุรี    จันทรา
2. นายสัณฐิติ    จ้ำนอก
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสิทธิพงษ์    โนนทิง
2. นางสาวพรรณภษา    รัตติยา
3. นายสุดใจ    แพ่งพนม
1. นายจิณณะ    นานนท์
2. นายธีรวัฒน์    อุดม
5 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอภิวัฒน์    นครพล
2. นายธนากร    ขุนรอด
3. นายสิทธิพงษ์    สีโชติ
1. นางสาวชลธิชา    ดีเลิศ
2. นางนิตยา    วรรณไชย
6 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายกิตติพิชญ์    วิกายุจันทร์
2. นายจุมพล    พันสำโรง
3. นายพงศธร    วิสันเทียะ
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
7 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชนาภา    ปิดตาทานัง
2. นางสาวณัฐรินีย์    ผลิพิมาย
3. นางสาวรัตนาภรณ์    เที่ยงเดช
1. นางสาวกัลยรัตน์    หนันทุม
2. นายพินิจ    กุณาศล
8 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    มูลวงษ์
2. นายอรรถกร    โทรักษา
3. นายกนิตย์    พิลาบุตร
1. นายอภิสิทธิ์    มะโนดี
9 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษณ์    ผิวสอาด
2. นายณัฐพงษ์    คำจริง
3. นายพรพิชิต    หงส์สิงห์
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา    อ่อนฤาชา
10 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจริยา    ดอนกันหา
2. นายไพศาล    สาริกัน
3. นายสนธยา    นามเปือย
1. นางบุญรัชนี    ภัทรชื่นดำรงกุล
2. นางสาวอภิชญา    สีลาน
11 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอรรถพงษ์    บุตรประทุม
2. นายกฤษฏา    สมมะนา
3. นายธีรศักดิ์    นามทับ
1. นายประเสริฐ    นาปาน
2. นายพีรณัฐ    ทะกา
12 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอุทรศักดิ์    นิลรักษา
2. นายณัฐวุฒิ    ยุซิ
3. นางสาวอัยลักษณ์    คำดี
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
13 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชินภัทร    ลาทอง
2. นายนัฐพงษ์    ภูบาลชื่น
3. เด็กชายสิทธิพล    สุขศรี
1. นายปรีชา    ปล้องยาง
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสมชาย    ฆารสว่าง
2. นายปัญญากร    ดีรักษา
3. นางสาวกัญญารัตน์    ประเสริฐสังข์
1. นายฉัททันต์    วิโย
2. นายชาญวิทย์    มณีเรือง
15 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพวงสุภา    อ้นบุ่งคล้า
2. นางสาววิลาวัลย์    สำราญวงศ์
3. นายยุทธนา    นาดสีเมฆ
1. นายรพีพงษ์    วงศ์ภูธร
2. นางเพ็ญประภา    วันละคำ
16 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจตุรงค์    สุทธิปัญโญ
2. นายธนเดช    ตามตะรัง
3. นางสาวจารุวรรณ    บุญโท
1. นางสาวธิดารัตน์    ธิศาลา
2. นายพันกร    ศรีวัฒนเรืองกุล
17 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายณติพล    โพนเมืองหล้า
2. นายสิทธิศักดิ์    บุพผาชื่น
3. นายนัฐวุฒิ    ทวีกัน
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ยั่งยืน
2. นายประพจน์    กองสมบัติ
18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวญารินดา    เคเมือง
2. นางสาวนฤมล    จันทะราช
3. นางสาวดวงใจ    ชุมแวงวาปี
1. นายเกรียงศักดิ์    เหล่าภักดี
19 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนากร    หลานวงษ์
2. นายทรัพย์เจริญ    ศรีบุญเรือง
3. นายธนวัฒน์    แตงสีนวล
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
2. นางสาวทิพย์วรรณ    วิเศษดี
20 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอภิวัฒน์    ศรีบุญเรือง
2. นายอภิเซษฐ์    ศรีบุญเรือง
3. นายอภิชัย    ทองสา
1. นายณัฐวุฒิ    ชีกว้าง
2. นางวิจิตรา    วัฒโน
21 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวขนิษฐา    สีหาบุตร
2. นางสาวพัชราภา    ถังสูงเนิน
3. นางสาวสุกัญญา    แก้วนารี
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
22 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณัฐพล    ตาปุกคำ
2. นายชินรัตน์    แก้วบุญมา
3. นายภัทรพงษ์    ลาดศรี
1. นายอำนาจ    ภาคศัพท์
2. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
23 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวบุญญารัตน์    ลุนจันทา
2. นางสาวอำภาพร    ศรีสุรักษ์
3. นางสาวชลธิชา    แสนสมศักดิ์
1. นางอรภาวิน    งามดี
2. นายเอกสิทธิ์    ศิริสุข
24 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศรุตา    เครื่องศรีพงษ์
2. นายธีรเดช    วังสา
3. นายชนันเทพ    ปู่พันธ์
1. นางพิชญา    หัสจรรย์
2. นางสาวเบญจวรรณ    สิมหลวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................