งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายศศิพงษ์    เดชแพง
2. เด็กชายชนธิชาติ    ตังทะนาม
3. เด็กชายนิติไกรพจน์    หล้าทุม
1. นายสงวนศักดิ์    วรบุตร
2. นางอนุสรณ์    วรบุตร
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปิยะภัทร    พันธะมาตร
2. เด็กหญิงณัฏฐา    คำยา
3. เด็กชายภาณุพงษ์    บุญยอ
1. นายวรวุฒิ    เสนาสุ
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยราช    ธรรมรัง
2. เด็กชายภูวิศ    ปะกานะปูเต
3. เด็กหญิงนริศา    ศรีบุญ
1. นางสาวชโลทร    โชติกีรติเวช
2. ดร.นภาพร    เพ็ชรศรีกุล
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุชา    นุบาล
2. เด็กชายเพชรพสุ    พสุดวิสัย
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    จันทร์อูป
1. นายทศยันต์    โยชัย
2. นางสาวแคทลียา    ปักโคทานัง
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยสิทธิ์    ไทยอ่อน
2. เด็กหญิงธัญญาดา    ถาชินเลิศ
3. เด็กหญิงสุนิสา    นามแดง
1. นายชานนทร์    มุ่งเขตกลาง
2. นางมยุรี    จันทรา
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสัพพัญญู    ภาภิรมย์
2. นายภานุโชค    หลำพึ่ง
3. นายศักดิ์นริทร์    พรมมา
1. นายกิตติชนม์    ทองสุข
2. นายธีรวัฒน์    อุดม
7 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูชิต    ชาวโคกขี
2. เด็กชายเพชรพัฒน์    โสมอินทร์
3. เด็กชายธนพล    นารินนท์
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
8 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรสรรค์    เกรงทา
2. เด็กหญิงประวีณา    ชำนาญ
3. เด็กหญิงสุจิตรา    โทโม
1. นางสาวธนภรณ์    เสรี
9 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายนัครินทร์    เนื่องขันตี
2. เด็กชายเอกวิทย์    มั่งมา
3. เด็กชายตะวัน    วงศ์รักษ์
1. นายอภิสิทธิ์    มะโนดี
10 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติธร    เทียบแก้ว
2. เด็กชายวิทยา    ผิวสอาด
3. เด็กชายรัฐศาสตร์    ปติตานัง
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา    อ่อนฤาชา
11 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายเศกสรร    บุญสมตระกูล
2. นายณัฐวัตร    เกษาไสย
3. นายสุวัตรชัย    สกุลธรรม
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภัทรพล    ป้อมนอก
2. เด็กชายพจรพล    พันธ์ชาติ
3. เด็กชายชญาณ์พิมพ์    เล่ห์กล
1. นายปรีชา    ปล้องยาง
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนวัฒน์    ดีชัยชนะ
2. เด็กหญิงประกายวรรณ    แสนบุญ
3. เด็กหญิงนวพรรษ    จำลองเพชร
1. นายฉัททันต์    วิโย
2. นายชาญวิทย์    มณีเรือง
14 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายมนตรา    พลสีชา
2. เด็กชายกฤษฎี    จุลนาง
3. เด็กชายวุฒิพงษ์    วรวงษ์
1. นายรพีพงษ์    วงศ์ภูธร
2. นางเพ็ญประภา    วันละคำ
15 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    รองหานาม
2. เด็กชายอธิยุต    คำแก้ว
3. เด็กชายภูวนัย    ชมภู
1. นางสาวธิดารัตน์    ธิศาลา
2. นายพันกร    ศรีวัฒนเรืองกุล
16 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายกันทรากร    ธาราตรี
2. เด็กชายภานุพงศ์    รัตนรัตน์
3. เด็กชายกาวิน    ชัยสิงห์
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ยั่งยืน
2. นายประพจน์    กองสมบัติ
17 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    วรรณหอม
2. เด็กชายเสฏฐพงศ์    กอมาตย์
3. เด็กชายวิรเชษฐ์    พรมโสภา
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
2. นางอนุช    มั่งมี
18 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ชาลีมุ้ย
2. เด็กหญิงสมปรารถนา    ไกลดวง
3. เด็กหญิงน้ำฝน    แฮ่กะติด
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
19 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นนทะจันทร์
2. เด็กชายอาทิตย์    กันหาเรียง
3. เด็กชายสุมิตร    ศิลา
1. นายอำนาจ    ภาคศัพท์
2. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
20 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวรรณพงษ์    ราศี
2. นายติวานนท์    ดืนกระโทก
3. นายเกริกพล    โคตรธิสาร
1. นางสาวนพอนงค์    ประทุมแก้ว
2. นายสมภพ    แสนมณี
21 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนบดี    ถาดไธสง
2. เด็กชายนิติภัทร    คำพิมพา
3. เด็กชายลิขิต    แสนแก้ว
1. นางอรภาวิน    งามดี
2. นายเอกสิทธิ์    ศิริสุข
22 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชุติมา    วัฒโก
2. นายนันทชัย    ดีแป้น
3. นายจักรพรรดิ์    วัฒนราช
1. นางพิชญา    หัสจรรย์
2. นางสาวเบญจวรรณ    สิมหลวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................