งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวรนันท์    พูลเทกอง
2. นายกิตตินันท์    ชื่นใจ
3. นางสาววาสนา    ศรีอินชุม
4. นางสาวยศวดี    กลางเภา
5. นางสาวนิโลบล    บุญเลิศลาภ
6. นางสาวพิยดา    มูลสูงเนิน
1. นางสาวจริญญา    เที่ยงแก้ว
2. นางสาวมะลิวัลย์    ภูขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายนพชัย    ไชยชาติ
2. นายพงศ์เพชร    อนุสุริยา
3. นายนครินทร์    จอดนอก
4. นายธนภูมิ    ทาทอง
5. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    สารสังข์
6. นางสาวววรรณธนา    เพ็งแสน
1. นางนุชนาถ    ธนภูมิชัย
2. นางสุภัทรา    ควรขุนทด
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามณี    ผลทรัพย์
2. นางสาวบุษกร    เพียสุวรรณ์
3. นางสาวจินตนา    สงแดง
4. นางสาวกฤติมา    มาสาย
5. นางสาวนุศรา    ดาสิน
6. นางสาววิภาพร    เย็นสบาย
1. นางพชรกมล    ปีนะเก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสิทธิศักดิ์    กองกะมุด
2. นายวรวุฒิ    คำพิทูล
3. นายอิทธิพล    พรมพินิช
4. นายสุวดล    เชื้อหมอดู
5. นายวีรัตน์ชัย    ป้องบุญจันทร์
6. นางสาวอักศรา    วิชุมา
1. นายทวี    พาเมืองพล
2. นางนงเยาว์    ศรีเชียงสา
3. นางอรุณลักษณ์    จตุรบูรณ์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววิภารัตน์    ชัยสา
2. นางสาววรรณวิสา    สีจันทร์แก้ว
3. นางสาวอังคณา    กันฮะ
4. นางสาวแสงรวี    แงวกุดเรือ
5. นายพิทักษ์    ทองพัฒน์
6. นางสาวเสาวณี    ศรีบุญเรือง
1. นางจีรวรรณ    พานเมือง
2. นางวนิดา    รัตนวงศ์
3. นางเพ็ญพักตร์    ใจภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชราภรณ์    โยธานันท์
2. นางสาวกานติมา    อะโน
3. นางสาวแพรวพรรณ    แก้วก่ำ
4. นางสาวสุภาพร    ชมทอง
5. นายศิริชัย    สวรรค์ล้ำ
6. นางสาวยุภาวรรณ    ภักดี
1. นางจันทรพร    เกตพิบูลย์
2. นางฐาปณี    เกตุภูเขียว
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปิยธิดา    นาละคร
2. นางสาวกนกวรรณ    ทุ่มศรีลา
3. นายธิติวัฒน์    วงษ์ชารี
4. นางสาววรวรรณ    วรชินา
5. นางสาวพรธิภา    ลครพล
6. นางสาวอรทัย    ดวงมนตรี
1. นางสาวนิตกร    ศรีพิมพ์สอ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ไชยคำภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสมฤทัย    เพ็งวิชัย
2. นายธนโชติ    แสนขวา
3. นางสาววริญทา    นาสะอ้าน
4. นางสาวมยุรา    พิลายนต์
5. นางสาวอรอุมา    ทับพรม
6. นางสาวทิพย์สุวรรณ    กองสมบัติ
1. นายกิตติพจน์    จันทรมัย
2. นายจักริน    บุษราคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวัชระชัย    สีชาทุม
2. นายวาทิตย์    จำปาแดง
3. นายวัชรพงศ์    แดงมาก
4. นางสาวปนัดดา    เบนาเยีย
5. นางสาวพลอยมณี    เถลิงผล
6. นางสาวศิรินญา    ประคอง
1. นางดวงแก้ว    เจริญเชื้อ
2. นางสาวนัยน์ปพร    กบิลพัฒน์
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายรัฐธรรมนูญ    กุลบุตร
2. นายสหรัฐ    อุดเลิศ
3. นางสาวสกุลรัตน์    บริรักษ์
4. นางสาวปภาวรินทร์    เข็มรัตน์
5. นางสาวสิริรัตน์    ดินเมืองชล
6. นางสาวมิรันตรี    คำดี
1. นางปราณี    เหล่าจำปา
2. นางพัชนี    มหาโพธิ์
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววณัฐยา    เมืองดู่
2. นายนันธวัฒน์    สุขยอด
3. นางสาวเมธาวดี    โชคสวัสดิ์
4. นางสาววิยะดา    ชมภูธิมา
5. นางสาวจิรัชญา    โอฬารชัยกิตติ
6. นางสาวดวงหทัย    แก้วเกษ
1. นายจักรพันธ์    โพธิ์ศรี
2. นางวรวิมล    นาใจคง
12 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    คณานิตย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    อุปพลเถียร
3. นางสาวมนต์มนัส    สอนจันทึก
4. นางสาวจุฑามณี    ไชยนารถ
5. นางสาวอุไรภรณ์    หงอกแก้ว
6. นางสาวเสาวรส    อุปพลเถียร
1. นางจันทร์ฉาย    รัตนวัตร์
2. นางยุวดี    จันทร์โพธิ์
3. นางเอื้องบุษบา    ชำนาญพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................