งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายไตรวิช    สีสวยหูต
1. นายวัชรินทร์    สมขลัง
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภูมินรินทร์    ภูมิสวาสดิ์
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเรืองโรจน์    ทองปาน
1. นางสาวศศิธร    มาลาเพชร
4 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชินวัฒน์    พูลศรี
1. นางพวงพยอม    รอดจู
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพงศธรณ    กุศลาไสยานนท์
1. นายสุจินต์    หอมสิน
6 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพนาโยธิส    โฟเทียดิส
1. นายพงศธร    จันเทพา
7 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวินัย    ใจกว้าง
1. นายวรวุฒิ    เสนาสุ
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายคมสันต์    แซ่เบ้
1. นางจุฑาทิพ    แสงฤทธิ์
9 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายทิพากร    เกิดสุข
1. นางรัชนีย์    วงศ์ไกรสิน
10 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวศิน    ภูผาษี
1. นางสาวแคทลียา    ปักโคทานัง
11 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปัณฑิตา    ปัดสุวรรณ์
1. นางสาวกันยกานต์    เขตคาม
12 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายมรรควรรณ    นามมา
1. นายสุวัฒน์    นอระศรี
13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธนิดา    เทพขันธ์
1. นางพรสวรรค์    พันธุ์สุระ
14 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชินวัตร    เดชแพง
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
15 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอุกฤษฏ์    รักษ์ขันแสง
1. นายอลงกรณ์    สุทธิประภา
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกีรติ    บุญรอด
1. นางสาวปรียารัตน์    วิชัด
17 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑาทิพย์    รสหอม
1. นางนิตยา    วรรณไชย
18 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปริมประภา    โตโส
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
19 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอภิชาติ    ศรีสุนนท์
1. นางชนิภากานต์    หวังมวนกลาง
20 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนนทกร    มีศรีบู
1. นายวิศรุต    สารการ
21 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    รูปสูง
1. นางสาวธนภรณ์    เสรี
22 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเขมิสรา    แซ่เตี๋ยว
1. นางสาวกัลยรัตน์    หนันทุม
23 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรินทร์ธร    มงคล
1. นายศุภชัย    จันทร์ประทัด
24 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวรกิจ    รุดชาติ
1. นางสาวอุบล    ดีสุข
25 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายรมณ    โนนลือชา
1. นายสุนันท์    พันธุ์รัตน์
26 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชนินธร    บุตรนอก
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
27 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวแพรวา    ปาโท
1. นางสาวอภิชญา    สีลาน
28 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชาคริส    บงพันธ์แก้ว
1. นางจุฬาพร    ภักดี
29 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวชิระ    มาตย์นอก
1. นายอภิชัย    สนอุป
30 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวยุวดี    นามชาลี
1. นายอภิชัย    ศรีหัวแฮ
31 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนธัส    ทองวิไล
1. นายพีรณัฐ    ทะกา
32 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวิทวัส    เศรษฐา
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
33 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววันวสา    สุวรรณขวา
1. นางสาววิชุดา    เทียบกึง
34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปนิดา    ประจิตต์
1. นางสาวกรรณิการ์    จันทร์ดา
35 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวหทัยพร    เล้าหเรณู
1. นายเอนก    พรมสา
36 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวขนิษฐา    เนตรณี
1. นายประทาน    แสนสีลา
37 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวภัทรนันท์    นิมิตร
1. นายรพีพงษ์    วงศ์ภูธร
38 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปวีณา    นามสูงเนิน
1. นายอรพรรณ    อาจใจ
39 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวโสระยา    แก้วผิวอาจ
1. นายพันกร    ศรีวัฒนเรืองกุล
40 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอภิรักษ์    โชติทอง
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ยั่งยืน
41 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายตรีเพชร    คงดำ
1. นางสาวยลดา    หนองบัว
42 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวฟ้าปทุม    ราชสีห์
1. นายเกรียงศักดิ์    เหล่าภักดี
43 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐชนก    สิงห์โคตร
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
44 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเอื้ออังกูร    น้อยเชียงคูณ
1. นายอิทธิพล    ภามาตย์
45 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกฤติยากร    ประเสริฐพัตร
1. นางชารีณัฏฐ์    ไชยสุรินทร์
46 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววรรณิกา    ทองรักษ์
1. นางสาวประยวน    แพงไทย
47 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอัษดารัตน์    ศรีบุญ
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
48 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรนภา    ยุพิพิศ
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
49 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอนงค์ลักษณ์    ก้อนเงิน
1. นางสุดา    ศรีกงพาน
50 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพงกฤษณ์    เหินไชย
1. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
51 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุดารัตน์    ผุยคำพิ
1. นายบรรจบ    ทัพซ้าย
52 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอดิศักดิ์    รุนศรี
1. นายนพรักษ์    ธงน้อย
53 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุจินต์    แนวประเสริฐ
1. นายสมภพ    แสนมณี
54 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปภาพินท์    กันยาประสิทธิ์
1. นางอรภาวิน    งามดี
55 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพชรพร    ประวันจะ
1. นางพิชญา    หัสจรรย์
56 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวลิตา    สร้อยลา
1. นางพัทธวรรณ    เหลาไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................