งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    อรัญทิมา
1. นายวัชรินทร์    สมขลัง
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกศแก้ว    อาสาชะนา
1. นางสาวศริญญา    กุลพินิจ
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐานันดร    กัลยาณพันธ์
1. นางสาวศศิธร    มาลาเพชร
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมุทิตา    นิพวงลา
1. นางสาวแพรวา    รอบคอบ
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาลิสา    อิสิสิงห์
1. นายสุจินต์    หอมสิน
6 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกพงษ์    เกียงแก้ว
1. นายวรวุฒิ    เสนาสุ
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    แดงน้อย
1. นางสาวปริมพร    จันทรเวคิน
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายขุนพล    แสนบุตร
1. นางจุฑาทิพ    แสงฤทธิ์
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิชนก    พรพิเศษ
1. นางสาวชโลทร    โชติกีรติเวช
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนันทา    เสาร์ทอง
1. นางอิสยาภรณ์    เรืองดิลกศักดิ์
11 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    บุตรทา
1. นายทศยันต์    โยชัย
12 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    พิมพ์มหา
1. นางสาวกันยกานต์    เขตคาม
13 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    โพธิ์ศรี
1. นายภูตะวัน    เคนคำภา
14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    วงศ์วรรธณ์กุล
1. นายสุพจน์    นามลิวัลย์
15 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรวัฒน์    เดชแพง
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
16 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิ่นหทัย    ผาสุโพธิ์
1. นายอลงกรณ์    สุทธิประภา
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภัทร    จันทร์บุตร
1. นายวิรวุฒิ    บ่าวภูเวียง
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ระวังชาติ
1. นางสาวปรียารัตน์    วิชัด
19 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรธีรภัทร    วัฒนสุภาพ
1. พระพีรภาส    วิสุทฺธิ
20 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิลาลักษณ์    พิลา
1. นางสาวสุชีรา    แก่วหนองแก
21 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิโรจน์    แสนบุตร
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
22 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยนันท์    ทาละลัย
1. นายพินิจ    กุณาศล
23 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิเชษฐ์    หวานจริง
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
24 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายปรีชา    สุวรรณขวา
1. นายศุภชัย    จันทร์ประทัด
25 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    สอนบุญชู
1. นายชนะ    สุริยันต์
26 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอลงกรณ์    สีพั้ว
1. นายนวพันธ์    โพยนอก
27 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณวริน    คนคม
1. นายเอกรัฐ    โกศล
28 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรากรณ์    นารินทร์
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
29 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุมินตรา    มโนรัตน์
1. นางสาวอภิชญา    สีลาน
30 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรินทรา    แสงภาพ
1. นางจุฬาพร    ภักดี
31 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอทิติยา    ผุยเถิง
1. นายณัฐวุฒิ    นาโคกสูง
32 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริธร    ถมมา
1. นายอภิชัย    ศรีหัวแฮ
33 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ไทยน้อย
1. นายพีรณัฐ    ทะกา
34 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอมรเทพ    จันทา
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกอร    แสนราชา
1. นางสาวกรรณิการ์    จันทร์ดา
36 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลชรี    จันทร์หอม
1. นางพุทธรักษา    พิมพ์พันธ์
37 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวาสนา    แอมชัยภูมิ
1. นางอารีรัตน์    สีมาตร
38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอุไรวรรณ    สมภาร
1. นายเอนก    พรมสา
39 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพิชญ์สินี    วังพิลา
1. นายประทาน    แสนสีลา
40 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวริศรา    สุดสิริ
1. นายสัมพันธ์    โพนทานิล
41 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุทธิชัย    สุทธิประภา
1. นายรพีพงษ์    วงศ์ภูธร
42 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสิปกร    สะตะ
1. นางสาวอรพรรณ    อาจใจ
43 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเมทินี    เตียนสันเทียะ
1. นางสาวธิดารัตน์    ธิศาลา
44 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรัชญา    แก้วสาระภูมิ
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ยั่งยืน
45 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษฎา    ม้วนโคกสูง
1. นางสาวยลดา    หนองบัว
46 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิชญาดา    ชาบัวน้อย
1. นางสาวศุกล    ชาญยุทธ
47 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภานุพงศ์    ทับทิมไทย
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย    ไมย์โพธิ์
48 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    โคตรคำ
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
49 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรรณิชา    คำบอนพิทักษ์
1. นายรักษชน    รักษาเคน
50 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีระพล    บึงพรรัตน์
1. นายวิทยา    จันทร์เอี่ยมผ่อง
51 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอนุชิต    ทาเภา
1. นายอิทธิพล    ภามาตย์
52 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวรวัตร์    บุญประคม
1. นางสาวประยวน    แพงไทย
53 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวีระพล    แสงโพธิ์
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
54 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรรณมิสา    ลาสร้อย
1. นายณรงค์ศักดิ์    หิตาพิสุทธ์
55 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปลายฟ้า    สุภี
1. นางสาวดวงตา    นามวงษา
56 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวัชระพล    โทไข
1. นางสาวศิริพร    กันทาสืบ
57 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกวรรณ    กางสุวรรณ์
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
58 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเดชาชาญ    มาวงษ์
1. นางสุดา    ศรีกงพาน
59 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปิยวิทย์    แจ่มสอาด
1. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
60 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกนก    ศิขรินทร์
1. นายกิจวัฒน์    แสนศรีระ
61 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายทักษกร    ทัพธานี
1. นายบุญทรง    เรือนสอน
62 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจงรักษ์    ขอเอิบกลาง
1. นางสาวเบญจวรรณ    สิมหลวง
63 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมัณฑนา    มานุช
1. นางพัทธวรรณ    เหลาไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................