งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกนกเทพ    ปัดชาศรี
2. เด็กชายธนเดชบดี    สุระมณี
1. นายสมภาร    โสหา
4
2 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    ศรีชมภู
2. เด็กหญิงพลอยไพรัตน์    ศรีบุญเพ็ง
1. นายบุญชู    ปรินแคน
2. นายบุญนำ    อรรคฮาต
5
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิติพัทธ์    พากเพียร
2. เด็กชายวัลลภ    อ่อนแสง
1. นางกัญญาพร    จันทรโสภณ
2. นางปริยากร    ศรีวงษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกิติธัช    ขันติวงษ์
2. เด็กชายสรภัทร    ทองสาม
1. นางสาวยุพิน    สุวรรณโสภา
2. นายวีระชาติ    สังวัชรนันท์
5
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์    ชูเพ็ญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    แสนกิ่ว
1. นางสาววรางคณา    พระลับรักษา
2. นายวิทยากร    ยาสิงห์ทอง
5
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัครภา    ตงประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัญกนิษฐ์    ไทยวงศ์
1. นายสุติพงษ์    อมูลราช
2. นายอำนาจ    พรหมใจรักษ์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนา    ธนาธิบดี
2. เด็กชายปรัขญา    ชุณหะวิเชียร
1. นายฐิติกร    ประครองญาติ
2. นางอรุณี    ช่างปัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธวัชชัย    ใจบุญ
2. เด็กชายกิติภูมิ    ผาบชมภู
1. นางชมัยพร    โคตรโยธา
2. นายประเวส    นามสีฐาน
5
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรินภา    ปลื้มกมล
2. เด็กหญิงณัฐชา    สาวิสัย
1. นายวิรวุฒิ    บ่าวภูเวียง
5
10 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนวีร์    ราศรี
2. เด็กชายปฐพี    ศรีนะ
1. นายชินกรณ์    หงษ์สนิท
2. นายสุรชาติ    ประวะโท
4
11 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชญา    ผัดด้วง
2. เด็กหญิงอทิติยา    พลอยนิล
1. นางสาวฐปนีย์ดา    สัมฤทธิ์รินทร์
2. นายสวัสดิ์    เทศารินทร์
4
12 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสหรัฐ    เบญจศรีวัฒนา
2. เด็กหญิงสรณ์ศิริ    แทนโสภา
1. นางสาวชนัมพร    ทรงศิริ
2. นายประโมทย์    นันนิล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    นิสสัยสงค์
2. เด็กหญิงพัชฏาภา    บุญตอบ
1. นางชรินรัตน์    สมอดง
2. นางวราภรณ์    สอนผิว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ทิพประมวล
2. เด็กชายอิงครัต    สุขโข
1. นายกวีพงษ์    อบมาลี
2. นายชัชวาล    วงคำซาว
4
15 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิธิพัฒน์    แก้วชะเนตร
2. เด็กชายกิตติกวิน    วรรณปะกะ
1. นางสาวพิชญาภา    ภูคำวงศ์
2. นางสาวสุวพรรณ    พรหมรับ
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสนทยา    ชาวยศ
2. เด็กชายธนวัฒน์    รอดสา
1. นางสาวบุณยานุช    จันทะขึ้น
4
17 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายถิรวัฒน์    ทองคำ
2. เด็กชายพงศธร    ประทาสี
1. นางสาวธัญญารักษ์    เอี่ยมศรี
2. นางสาวพัฒณ์นรี    พงศ์ประยูร
4
18 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธัญลักษณ์    ศศิวรินทร์กุล
2. เด็กชายตะวัน    ต่วนค่ำ
1. นายณัฐสิทธิ์    วราวิกสิต
2. นายนันทวุฒิ    อุไรสาย
4
19 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูวดล    สินทบ
2. เด็กชายชัยณรงค์    สินพล
1. นางสาวบุหงา    หลักโคตร
2. นางสาวพัชนิยา    ยศมีบุญ
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสมเกียรติ    ขามชู
2. เด็กชายนพรัตน์    ประตังเวสา
1. นางทัศนีย์    ทีปต์ธีรธรรม
2. นางสาวพัชราภรณ์    รูปต่ำ
4
21 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริยากร    เถื่อนมูล
2. เด็กหญิงณัฐชยา    มัครมย์
1. นางสาวพิมดาว    ต้นดง
2. นายศิริศักดิ์    สว่างตา
4
22 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภาณุพงศ์    คีมไธสงค์
2. เด็กชายชานนท์    หมื่นแก้ว
1. นายธีรศักดิ์    ศรีประเสริฐ
4
23 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ว่องไวพิทยา
2. เด็กชายบุณยกร    หาญคำจันทร์
1. นางสาวชลธิดา    แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์    หอมทอง
4
24 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัชชา    สีบูพิมพา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    กลางสาทร
1. นางตุรกี    สมสา
2. นายอรรคพร    จอมคำสิงห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุทธิบดี    สีดา
2. เด็กชายพิษณุ    ตินนัง
1. นายจักรพันธ์    ทองผาย
2. นายสราวุธ    ศรียางนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายจีรเดช    พงษ์ชนะ
2. เด็กชายวิลลิส    แทส เจพเพเซ่น
1. นายยรรยง    รัตนสมบูรณ์
2. นายสุรศักดิ์    บุญร่วม
4
27 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรามาวดี    บุญหนา
2. เด็กหญิงสิรินญา    จันทร
1. นายพรพนา    พาโคกทม
2. นางสุนันทา    ดีมาก
4
28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายศรนครินทร์    คุนุ
2. นายอิสระ    วิชา
1. นางนวรรณ์ชนก    ต้นกันยา
2. นางสาวอรทัย    ไพรสว่าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
29 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายรหัสชัย    เล้าเจริญชัย
2. เด็กชายอาทิตย์    นิตยโรจน์
1. นายปริญญา    ศรีโบราณ
2. นายสมาน    ล้ำลอง
4
30 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอนันตญา    พิมพิมาย
2. เด็กหญิงอชิรญา    สุวรรณประเภา
1. นางบังอร    ผมงาม
2. นายไพโรจน์    ผมงาม
4
31 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายรพิพัฒน์    ไชยหงษา
2. เด็กชายณเรนธร    ระวงษา
1. นางดลพร    ชื่นสมบัติ
2. นางนิภาพร    พินิจมนตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์    หล้าหาญ
2. เด็กหญิงอาณดา    แก้วประพันธ์
1. นายดิษฐพงษ์    ดอนหมื่นศรี
2. นางพรรณทิวา    ธุระนา
4
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวีรพล    บุรี
2. เด็กชายกิตติกวิน    บุพผา
1. นายภัทราวุธ    เวทย์วีระพงศ์
2. นายสมศักดิ์    แก่นณรงค์
ชนะเลิศ
34 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเปมิกา    ทำนาเมือง
2. เด็กหญิงณิชนันท์    พลคราม
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์    เหลือนาง
2. นางอรอนงค์    หลานวงษ์
4
35 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์    เจริญศรี
2. เด็กชายพุทธิพร    เยาว์ดำ
1. นายอนุ    แก้วสาธร
4
36 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอภัสรา    เพ็งจันทร์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์    มาเหง้า
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายปรัตถกร    วิศัลย์พิทยากร
2. นายธรากร    พวงพิมพ์
1. นายศักดิ์ดรินทร์    ขามธาตุ
2. นายศิวะ    จวบสมบัติ
4
38 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ฉลวยศรี
2. เด็กหญิงพัชราภา    อิ่มประเสริฐ
1. นางสาวกฤษติญากรณ์    บุญสอน
2. นายนัฐกร    สีใส
4
39 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธันวา    ป้อมสุวรรณ
2. เด็กชายศักดิ์ดิชัย    ชัยปลื้ม
1. นางสาวกาญจนา    จรัญศิริไพศาล
2. นางสาวิตรี    ด้วงตะกั่ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
40 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพชร    ศรีสุมัง
2. เด็กชายกฤปมัย    พูลสวัสดิ์รัตนพงษ์
1. นายมนูญ    พลมณี
2. นางสาวอุไร    ทองดี
ชนะเลิศ
41 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพัทธดนย์    แก้วกัลยา
2. เด็กชายปรีชา    ปัญญาเรียก
1. นายรตานนท์    โขนภูเขียว
2. นางสาวอุทุมพร    ทุมมี
4
42 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอภินพ    นรากรศักดิ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ศรีภูธร
1. ดร.นิตยาพร    กินบุญ
2. นายสาคร    ชำนาญพล
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................