งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกอร    ขันติจิตร
2. เด็กหญิงเกวรินทร์    อาสาชะนา
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
2. นางสาวศริญญา    กุลพินิจ
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    กองบาง
2. เด็กหญิงวาสนา    บัณฑิตเผ่าสกุล
1. นางสาวศศิธร    มาลาเพชร
3 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ดวงชื่น
2. เด็กหญิงปิยธิดา    คำยา
1. นายสงวนศักดิ์    วรบุตร
2. นางอนุสรณ์    วรบุตร
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไพรินทร์    ดวงใจธรรม
2. เด็กหญิงจีรนันท์    มุงคุณโคตร
1. นางสาวปริมพร    จันทรเวคิน
2. นางรัตนศรี    พรหมใจรักษ์
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    อำไพวงษ์
2. เด็กชายนที    แสนโคตร
1. นางสาวชโลทร    โชติกีรติเวช
2. ดร.นภาพร    เพ็ชรศรีกุล
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    จุฬา
2. เด็กหญิงสุวิมล    ขุมดินพิทักษ์
1. นางศยมน    พันธุ์นายม
2. นางอิสยาภรณ์    เรืองดิลกศักดิ์
7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาติชาย    กองศรีผิว
2. เด็กหญิงวันวิสา    บุตรวงศ์
1. นายทศยันต์    โยชัย
2. นางสาวแคทลียา    ปักโคทานัง
8 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนวรรณ    ศรีกัน
2. เด็กหญิงจารวี    บรรหาลี
1. นายภูตะวัน    เคนคำภา
2. พระครูสมุห์วินัย    ยโสธโร
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    นามภู่
2. เด็กหญิงน้ำเพชร    คำผาย
1. นายชานนทร์    มุ่งเขตกลาง
2. นางพรสวรรค์    พันธุ์สุระ
10 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายปภังกร    หล้าหัวหนอง
2. เด็กชายปริญญา    มั่งมา
1. นางสาวชลธิชา    ดีเลิศ
2. นางนิตยา    วรรณไชย
11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    วุฒิสาร
2. เด็กหญิงหทัยกาล    ส่วยสม
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
12 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ศรีตาล
2. เด็กหญิงสิริยากร    ดีเลิศ
1. นางสาวธนภรณ์    เสรี
13 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำเพชร    แอมเบอร์แอน แอนดรูวส์
2. เด็กหญิงรสมาลิน    แก้วกุ่ม
1. นางสาวกัลยรัตน์    หนันทุม
2. นายประมวลพจน์    สนิทโกศัย
14 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    เทียมจันทร์
2. เด็กหญิงอรปรียา    ป้อเรือน
1. นางสาวพราวแพรว    คำโส
2. นางสาวพัชราภรณ์    จันทรโคตร
15 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกษมณี    สำราญ
2. เด็กหญิงอารยา    กิ่งมะนาว
1. นางสาวภัทรวดี    ศรีรุ่งเรือง
16 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุรักษ์    แก้วพรม
2. เด็กหญิงวรรณวิษา    นาน้อย
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา    อ่อนฤาชา
17 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    มืดอินทร์
2. เด็กชายภูวนัตถ์    ไทยลาว
1. นายจิรายุ    พันพิบูลย์
2. นางสุรัชฎา    นามแป้น
18 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิรชา    สุหา
2. เด็กหญิงนพมาศ    พรมกลาง
1. นางจุฬาพร    ภักดี
19 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุนิษา    ปานาราช
2. เด็กหญิงธาราทิพย์    นรพันธ์
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงญาโณทัย    สิงธิมาศ
2. เด็กหญิงนพธิรา    โพนนามอินทร์
1. นางวิณมล    สมเหล็ก
2. นายเอนก    พรมสา
21 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    สิงห์ก้อม
2. เด็กหญิงมุทิตา    มูลคร
1. นางดวงแก้ว    เจริญเชื้อ
2. นางเพ็ญประภา    วันละคำ
22 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล    จันทวงศ์
2. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์    โยธานนท์
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ยั่งยืน
2. นายประพจน์    กองสมบัติ
23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมนัสวี    สิมมะลี
2. เด็กหญิงปฐมาวดี    รัตน์ธรรม
1. นายสมเกียรติ    ศรีคำมุง
24 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกุลรัตน์    พะโยหา
2. เด็กหญิงอมิตตา    โคตรทุม
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
2. นางสาวเบญจมาศ    พานสุวรรณ
25 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุนิสา    มณีแสน
2. เด็กหญิงเยาวเรศ    ปอสันเทียะ
1. นางสาวกัลยา    พิทยาภาพงศ์
2. นางสาวประยวน    แพงไทย
26 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงํธัญญธร    ประดับศรี
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ประมวล
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
2. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
27 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิธินาฏ    บริวงษ์
2. เด็กหญิงชมพูนุท    แสนพุทธ
1. นางสาวจิราพรรณ    ดอนม่วง
28 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภาวดี    หารลี
2. เด็กหญิงณัฐชภรณ์    สง่าสันเที๊ยะ
1. นายโสภณ    บุญจันทร์
2. นางไพเราะ    มาเพชร
29 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์    เจนดง
2. เด็กหญิงกุลปรียา    หอกกระโทก
1. นายจักรพันธ์    รัตนประทีปพร
2. นางสาวดวงตา    นามวงษา
30 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภัคพร    เวียงวิเศษ
2. นางสาวสุภาวดี    เฮ้าเมา
1. นายรณกร    ยศปัญญา
2. นางสาวศิริพร    กันทาสืบ
31 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    บัวหนอง
2. เด็กหญิงปฏิมาพร    กาละทัย
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
32 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงใหมทอง    กองเกิด
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ปิยะวงษ์
1. นางสุดา    ศรีกงพาน
2. นายสุพัฒน์    ศรีกงพาน
33 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศศิภา    เลี่ยมสูงเนิน
2. เด็กหญิงน้ำฝน    จันทราศรี
1. นางสาวสมงาม    เร่งเจริญรัตน์
2. นายสานิตย์    รูปชัยภูมิ
34 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปนิดา    หลอดอาสา
2. เด็กชายอรรณพ    โป้คอนสาร
1. นางสาวนพอนงค์    ประทุมแก้ว
35 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรัตนาพร    รัตนัย
2. เด็กหญิงสิริกัลยา    สุทธิโยชน์
1. นายประเสริฐ    พุฒละ
2. นายวุฒิศักดิ์    บุตวาปี
36 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเอกรินทร์    สมศรี
2. เด็กชายจิรายุ    ดงแก้ว
1. นายกัมปนาท    อ่อนพร้อม
2. นางสาวเปรมนิดา    เค้าสงค์
37 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ประสงค์สุข
2. เด็กหญิงผลิดา    จันทะเกษ
1. นางอรภาวิน    งามดี
2. นายเอกสิทธิ์    ศิริสุข
38 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปทวีกรานต์    มีพรหม
2. เด็กหญิงณัฐสุดา    ชาวงษ์
1. นางพิชญา    หัสจรรย์
2. นางสาวเบญจวรรณ    สิมหลวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................