งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภูมินทร์    แผลงสูงเนิน
1. นายวัชรินทร์    สมขลัง
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลดา    คนว่อง
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ    คนล้ำ
1. นางสาวแพรวา    รอบคอบ
4 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวมินตรา    แซ่โซว
1. นางพวงพยอม    รอดจู
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอภิสิทธิ์    ทะกอง
6 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติมา    นามภู่
1. นายวรวุฒิ    เสนาสุ
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพุทธพงศ์    นันท์ธราดล
1. นางรัตนศรี    พรหมใจรักษ์
8 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตติกาล    นาหนองค้า
1. นางสาวชโลทร    โชติกีรติเวช
9 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    อินทปัญญา
1. นางรัชนีย์    วงศ์ไกรสิน
10 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอนงค์นภา    หงส์อุดร
1. นายทินกร    สดสุชาติ
11 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชนะศัักดิ์    อินทร์โก
1. นางสาวณัฐรินทร์    วัลลเมธารัตน์
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    เกษศิริโยธิน
1. นางมยุรี    จันทรา
13 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปวีร์    ศรีสาพันธ์
1. นายอลงกรณ์    สุทธิประภา
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกิตติภูมิ    กองผาพา
1. นางสาวปรียารัตน์    วิชัด
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธนพัทธ    โสชาลี
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวรนันท์    เปียยุระ
1. นางสาวกัลยรัตน์    หนันทุม
17 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตติกาล    พากเพียร
1. นายนวพันธ์    โพยนอก
18 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพิชิต    หมวดนามน
1. นายเอกรัฐ    โกศล
19 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุธิดา    มิสา
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
20 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววารีรัตน์    รักษาไทย
1. นางสาวอภิชญา    สีลาน
21 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายมนัสพล    อาษานอก
1. นางจุฬาพร    ภักดี
22 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายศักรินทร์    สีพัน
1. นายอภิชัย    สนอุป
23 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพงศธร    จวนชัยภูมิ
1. นายพีรณัฐ    ทะกา
24 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายเกษดา    สมีเพชร
1. นายชนม์วิบูลย์    มาตย์นอก
25 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรินทร์    จันทร์งาม
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
26 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีระพงษ์    ทองบุ
1. นางสาววิชุดา    เทียบกึง
27 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายทนงศักดิ์    โพธิ์ลี
1. นายปรีชา    ปล้องยาง
28 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวผการัตน์    ทาโพธิ์
1. นางอารีรัตน์    สีมาตร
29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสุณัฐพงศ์    นามศรี
1. นายฉัททันต์    วิโย
30 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปนัดดา    แทบแสน
1. นางสาวฐิติวรรณ    สารพิมพ์
31 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายนพรัตน์    เรือสุวรรณ
1. นางเพ็ญประภา    วันละคำ
32 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวขวัญฤดี    วันปรีดา
1. นางสาวยลดา    หนองบัว
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพิมลพรรณ    ดวงแก้ว
1. นายสมเกียรติ    ศรีคำมุง
34 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนิตยา    วงษนิคม
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
35 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายยศกร    จารย์คูณ
1. นางวิจิตรา    วัฒโน
36 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภารดา    สีมาตร
1. นายอิทธิพล    ภามาตย์
37 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกวรรณ    สอนสี
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
38 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธีระพงษ์    แซ่เฮง
1. นางวชิรา    กมลผุด
39 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกัญญา    แก้วนารี
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
40 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุมินตรา    อ่อนไม้
1. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
41 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญพัชร    พินิจลึก
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    พลฤทธิ์
42 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพนัสยา    ลักษณะวารี
1. นายสมภพ    แสนมณี
43 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิยะดา    โภคา
1. นางสาวอมราศรี    สุวรรณปฐวี
44 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุทธิดา    โลมจันทร์
1. นางพิชญา    หัสจรรย์
45 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอุมาพร    สีคำผุย
1. นางวิภารัตน์    โยปัดทุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................