งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 049
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรินิล    มีแสง
1. นางสาวศริญญา    กุลพินิจ
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัฐกานต์    ยอดศรีเมือง
1. นางสาวแพรวา    รอบคอบ
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกษมา    นามมาลา
1. นางวาณี    หลวงแก้ว
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชานนท์    สีอ่อนแสง
1. นางสาวปริมพร    จันทรเวคิน
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรทัย    สาโทรัตน์
1. นายกรินทร์    ทองธวัช
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวิชญ์    ธรรมบุตร
1. นางอิสยาภรณ์    เรืองดิลกศักดิ์
7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายขวัญตระกูล    คำมี
1. นางสาวแคทลียา    ปักโคทานัง
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    พิณเหลือง
1. นางสาวณัฐรินทร์    วัลลเมธารัตน์
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภูริชญา    สายบุญมี
1. นางมยุรี    จันทรา
10 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ก๋องคำ
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
11 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชลดา    สุวรรณทอง
1. นางสาวสุชีรา    แก่วหนองแก
12 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    ศรีภูมาศ
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
13 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัฐนันท์    ลุนพงษ์
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
14 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชกานต์    หงษ์เหิน
1. นายศิริชัย    แจ้งกรณ์
15 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรายุท    หารเทศ
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
16 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพลอยสวย    จันทรักษ์
1. นางจุฬาพร    ภักดี
17 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริมา    ถมมา
1. นายอภิชัย    ศรีหัวแฮ
18 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยะ    มาพร
1. นายพีรณัฐ    ทะกา
19 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอมาธิวด้า    สกาเลวิค
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
20 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญชนก    ศิริรางกูล
1. นางระเบียบ    บุตรสุโพธิ์
21 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    สว่างชุม
1. นางอารีรัตน์    สีมาตร
22 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกฤษฎ์ศิรินธร    สืบวงศ์แสง
1. นางวิณมล    สมเหล็ก
23 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงคัชรินทร์    ไชยาเทพ
1. นางสาวฐิติวรรณ    สารพิมพ์
24 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. สามเณรนพรัตน์    เบิกบาน
1. พระนิรันดร์    ชัยสิงห์
25 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจินตนา    ก้อนอิฐ
1. นายสัมพันธ์    โพนทานิล
26 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุริยา    สิ้นสูง
1. นางเพ็ญประภา    วันละคำ
27 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรรณทิวาค์    ถาช้าง
1. นางสาวศุกล    ชาญยุทธ
28 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจินตภา    นักธรรม
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
29 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิริกาญณ์    พึ่งนิ
1. นายอิทธิพล    ภามาตย์
30 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุทธิภัทร    นามา
1. นางสาวประยวน    แพงไทย
31 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    หอมสมบัติ
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
32 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภัสสร    โซ่เงิน
1. นายณรงค์ศักดิ์    หิตาพิสุทธ์
33 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเทพวิฑูรย์    บุญมาน้อย
1. นางไพเราะ    มาเพชร
34 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเกศวรีย์    ศรีอ้วน
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
35 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธวัชชัย    ดีบุญมี
1. นางสุดา    ศรีกงพาน
36 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    แจ่มสอาด
1. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
37 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกฤษณวงศ์    ต้นคง
1. นายสมภพ    แสนมณี
38 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอลิษา    โสภาทุม
1. นางสาวเบญจวรรณ    สิมหลวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................