งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์มาศ    ภู่แส
1. นายวัชรินทร์    สมขลัง
8
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนกนที    คำกัลยา
1. นางสาวศริญญา    กุลพินิจ
4
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอัศฎา    ทะกอง
1. นางวาณี    หลวงแก้ว
6
4 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวดี    วงษ์ลา
1. นายวรวุฒิ    เสนาสุ
7
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายยงยุทธ์    สุนทร
1. นางสาวชโลทร    โชติกีรติเวช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติยาภรณ์    แพงมา
1. นางสาวแคทลียา    ปักโคทานัง
5
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายทรัพย์ทวี    ชัยแสง
1. นางสาวณัฐรินทร์    วัลลเมธารัตน์
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    กาบขน
1. นายภูตะวัน    เคนคำภา
8
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจามจุรี    ครัวกลาง
1. ดร.สุพาสน์    แสงสุรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวดี    ดงพระจันทร์
1. นางสาวสุชีรา    แก่วหนองแก
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอนุมัติ    สงค์จันทร์
1. นางนิตยา    วรรณไชย
6
12 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนัฐพงษ์    คามตะสีลา
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอารียา    ทุ่งฤทธ์ิ
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
14 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนายเกียรติยศ    สันทา
1. นายศุภชัย    จันทร์ประทัด
4
15 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    เสนนอก
1. นายชนะ    สุริยันต์
5
16 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวมนธิรา    ลือเนตร
1. นายเอกรัฐ    โกศล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอภิเดช    วงษ์อินทร์จันทร์
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายยุทธศักดิ์    รัตนวงษ์
1. นางจุฬาพร    ภักดี
5
19 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญจนพร    หม้อไธสง
1. นายณัฐวุฒิ    นาโคกสูง
6
20 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนิศาชล    ทุมวงศ์
1. นายพีรณัฐ    ทะกา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกิตติวรา    ตู้แก้ว
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
7
22 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพรรษา    นาผง
1. นางสาวมณีรัตน์    แสงทอง
8
23 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนริศรา    ศิริรางกูล
1. นายปรีชา    ปล้องยาง
4
24 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอารีรัตน์    ฤาแรง
1. นางอารีรัตน์    สีมาตร
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกรกนก    ศรีละโสภา
1. นายฉัททันต์    วิโย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเบ็ญจวรรณ    จันทรา
1. นางสาวฐิติวรรณ    สารพิมพ์
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอารียา    ดวงสงฆ์
1. นางเพ็ญประภา    วันละคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวชไมพร    ผ่านไชย
1. นางสาวยลดา    หนองบัว
5
29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอาริญา    แข็งขัน
1. นายสมเกียรติ    ศรีคำมุง
6
30 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอุไรวรรณ    นักธรรม
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
7
31 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธมลวรรณ    พิลึกเรืองเดช
1. นายรักษชน    รักษาเคน
4
32 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐชยา    มะณีรัตน์
1. นายอิทธิพล    ภามาตย์
33 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายปฏิพล    ลาป่าน
1. นางชารีณัฏฐ์    ไชยสุรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนภาพร    ห่มขวา
1. นายธนาผล    ลากุล
8
35 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสิริรัตน    ดินเมืองชล
1. นายอาทิตย์    เกษจันทร์
36 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเรวัต    สีทาดี
1. นายเฉลิม    นาใจคง
10
37 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชลธิชา    ภูมิพิพัฒน์
1. นางสาวศิริพร    กันทาสืบ
4
38 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเมธาวี    ศิริบุตร
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
7
39 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชฎาภรณ์    ชัยอ่อน
1. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
11
40 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภิญญดา    เจริญมี
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    พลฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุรัชญา    แก้วสากล
1. นายบุญทรง    เรือนสอน
9
42 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสุทธิพงษ์    คงสวรรค์
1. นายวุฒิศักดิ์    บุตวาปี
5
43 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสุรสิทธิ์    มะโนจิตร์
1. นางพิชญา    หัสจรรย์
ชนะเลิศ
44 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปาริฉัตร    พละชัย
1. นางวิภารัตน์    โยปัดทุม
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................