งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวแพรวา    ประฏิภาณวัตร
1. นายวัชรินทร์    สมขลัง
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรวิวรรณ    บัวลอย
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววันสุข    กนกคุณ
1. นางขนิษฐา    หอมสิน
4 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    คำมูล
1. นายวรวุฒิ    เสนาสุ
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธิดา    ราศี
1. นางรัตนศรี    พรหมใจรักษ์
6 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะพร    จันทะหา
1. นางรัชนีย์    วงศ์ไกรสิน
7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยนันท์    วงศ์ษา
1. นางสาวแคทลียา    ปักโคทานัง
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวีระพงษ์    คำนาค
1. นางสาวกันยกานต์    เขตคาม
9 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก    ดาพาโย
1. นายภูตะวัน    เคนคำภา
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัญญา    สิมมา
1. นายชานนทร์    มุ่งเขตกลาง
11 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปทุมวดี    แนวงาม
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนกร    โชติณภาลัย
1. นางสาวปรียารัตน์    วิชัด
13 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพี    ศรีพุทธา
1. นางธัญญารัตน์    บุญมาศ
14 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์อาภากรณ์    โนนบุศรี
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
15 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    พรรณรา
1. นางสาวธนภรณ์    เสรี
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัชชา    ไกรวิทูร
1. นางสาวกัลยรัตน์    หนันทุม
17 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทนียา    ทีทา
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
18 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวภัศราภรณ์    ลมมูลตรี
1. นายชนะ    สุริยันต์
19 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศิญากรณ์    ปานเนาว์
1. นายสุนันท์    พันธุ์รัตน์
20 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราวรรณ    บุตรหา
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
21 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวดารารัตน์    เมืองโพธิ์
1. นางสาวอภิชญา    สีลาน
22 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวาคิม    วิลัย
1. นางจุฬาพร    ภักดี
23 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายปรีดียาธร    กล้าจงยิ่ง
1. นายอภิชัย    สนอุป
24 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอรนิชา    ฤทธิ์รักษา
1. นายพีรณัฐ    ทะกา
25 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชนาธิป    ศรีเพชร
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
26 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเสาวณี    ศรีบุญเรือง
1. นางสาวมณีรัตน์    แสงทอง
27 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวรฤทธิ์    นาดี
1. นางกนกรัตน์    ใจซื่อ
28 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจริยาภรณ์    ถาวร
1. นางอารีรัตน์    สีมาตร
29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวประติมา    โพนทานิล
1. นายชาญวิทย์    มณีเรือง
30 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายทัศรายุทธ    แก้วพิลา
1. นางสาวอุษา    ราชสีห์
31 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวทิพวรรณ    เทพขาม
1. นายรพีพงษ์    วงศ์ภูธร
32 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจินตนา    นามวิเศษ
1. นางสาวอรพรรณ    อาจใจ
33 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภัสรา    ชัยแก้ว
1. นางสาวธิดารัตน์    ธิศาลา
34 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศุภนิดา    อวดอ่อน
1. นางสาวยลดา    หนองบัว
35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวขวัญฤทัย    เมืองชา
1. นายเกรียงศักดิ์    เหล่าภักดี
36 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกรกนก    สิมมะลี
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
37 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภาวดี    ภูตาเศษ
1. นายรักษชน    รักษาเคน
38 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวิทยา    ลอดชา
1. นางสาวกัลยา    พิทยาภาพงศ์
39 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศักดิ์สิทธิ์    ขอสูงเนิน
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
40 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสกาวจันทร์    รักษาสิทธิ์
1. นายเฉลิม    นาใจคง
41 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนิติภรณ์    ทองหล่อ
1. นางสาวศิริพร    กันทาสืบ
42 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกฤษดา    สวนจันทร์
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
43 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววรรณรดา    เจริญสุข
1. นางนิภาภรณ์    ศรีชานิล
44 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกัลยาณี    ทองดีเวียง
1. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
45 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอารัทธา    พูลสวัสดิ์รัตนพงษ์
1. นายบรรจบ    ทัพซ้าย
46 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธีร    เดชครอบช่วง
1. นายสมภพ    แสนมณี
47 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรพรรษา    คำแพงแก้ว
1. นางอรภาวิน    งามดี
48 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนาวุฒิ    เทิงสูงเนิน
1. นางพิชญา    หัสจรรย์
49 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอนุรักษ์    นิลทอง
1. นางพัทธวรรณ    เหลาไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................