งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 045
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ทองมี
1. นางสาวศริญญา    กุลพินิจ
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    พ่วงแตง
1. นางสาวแพรวา    รอบคอบ
3 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณพันธ์    เต้บำรุง
1. นายสงวนศักดิ์    วรบุตร
4 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนะภัย    อุ่นแก้ว
1. นางพวงพยอม    รอดจู
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    แทนหา
1. นางขนิษฐา    หอมสิน
6 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชริสา    สิงห์โต
1. นายวรวุฒิ    เสนาสุ
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานฤทัย    สนิทนอก
1. นางสาวปริมพร    จันทรเวคิน
8 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนธรณ์    กองฝ่าย
1. นางสาวชโลทร    โชติกีรติเวช
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนล    เพชรศร
1. นางอิสยาภรณ์    เรืองดิลกศักดิ์
10 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเขษมศักดิ์    พาโฮม
1. นายทศยันต์    โยชัย
11 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทัชชภร    พยัพพฤกษ์
1. นางสาวกันยกานต์    เขตคาม
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    แสนบุตร
1. นายชานนทร์    มุ่งเขตกลาง
13 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิลากุล    จันภูงา
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลณ์กมลณ์    ธนรัตนไกร
1. นางสาวปรียารัตน์    วิชัด
15 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญวรรณ    สิงห์สีดา
1. นางธัญญารัตน์    บุญมาศ
16 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    โหว่สงคราม
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
17 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทรรศนันท์    อรรถนาท
1. นางสาวธนภรณ์    เสรี
18 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิธิวดี    ทวีขวัญ
1. นายพินิจ    กุณาศล
19 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สาละ
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
20 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัชญา    บุตรพิลา
1. นายชนะ    สุริยันต์
21 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถพล    ศิลป์ประกอบ
1. นายนวพันธ์    โพยนอก
22 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญชพร    โนนลือชา
1. นายศิริชัย    แจ้งกรณ์
23 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัณณิตา    ชาสำโรง
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
24 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    แก้วพรม
1. นางจุฬาพร    ภักดี
25 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอังคาร    อินน้อย
1. นายณัฐวุฒิ    นาโคกสูง
26 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิรินญา    ศิริ
1. นายพีรณัฐ    ทะกา
27 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกิตติพงษ์    กุลวงษ์
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
28 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤติพงษ์    ศรีจุ้ย
1. นางสาววิชุดา    เทียบกึง
29 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายเจษฎาพร    กระยอม
1. นางกนกรัตน์    ใจซื่อ
30 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ลัตดา    ปัญจมาตย์
1. นางระเบียบ    บุตรสุโพธิ์
31 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา    ภูสังวาลย์
1. นายเอนก    พรมสา
32 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์    นาโนนกอก
1. นางสาวฐิติวรรณ    สารพิมพ์
33 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภัชญา    จันทรราช
1. นางสาวอุษา    ราชสีห์
34 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายตะวัน    ขอบเพชร
1. นายรพีพงษ์    วงศ์ภูธร
35 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรรณกร    ทาเจริญ
1. นางสาวธิดารัตน์    ธิศาลา
36 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงญดาพร    สรรพอาษา
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ยั่งยืน
37 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4
38 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัลยกร    แสนทอง
1. นางสาวศุกล    ชาญยุทธ
39 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    ยาตาแสง
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย    ไมย์โพธิ์
40 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชรียา    พละกล้า
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
41 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ภวภูตานนท์
1. นายรักษชน    รักษาเคน
42 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอริยา    หอมจู
1. นางสาวกัลยา    พิทยาภาพงศ์
43 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอารียา    บุญแต้ม
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
44 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปรียฉัตร    ขันธ์เพชร
1. นางสาวดวงตา    นามวงษา
45 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ไชยโชติ
1. นายเฉลิม    นาใจคง
46 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเจตน์สฤษฎิ์    ประดิษฐ์แท่น
1. นางสาวศิริพร    กันทาสืบ
47 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรัตนา    ช่างสี
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
48 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอัจฉรา    มีนิล
1. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
49 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปนิตตา    ผิวนางาม
1. นางเอมอร    จันทาตีด
50 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายนริศ    หมวดทองหลาง
1. นางสาวนพอนงค์    ประทุมแก้ว
51 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวชิราพรรณ    ปาลจิณ
1. นางสาวเบญจวรรณ    สิมหลวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................