งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 044
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววิมลสิริ    รัฐถาวร
1. นายวัชรินทร์    สมขลัง
5
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววันดี    คุณดา
1. นางสาวศริญญา    กุลพินิจ
3 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราวรรณ    หาปันนะ
1. นางพวงพยอม    รอดจู
5
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรดา    ไชยศึก
1. นางดวงรัตน์    ดียา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนากร    โพธิ์ชัยสาร
1. นายวรวุฒิ    เสนาสุ
5
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอัษฎา    หีบแก้ว
1. นางนารี    วานิช
11
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริรัตน์    มีศิลป์
1. นางรัตนศรี    พรหมใจรักษ์
4
8 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายนายวรสิษฐ์    ประวรรณา
1. นางสาวแคทลียา    ปักโคทานัง
5
9 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวดี    พิษนุย
1. นางวนิดา    ทองศรี
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอมรรัตน์    วงษ์หาจักร
1. นายภูตะวัน    เคนคำภา
9
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสวิชญา    จำเริญศรี
1. นายสัณฐิติ    จ้ำนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนัญชัย    นามเสริฐ
1. นายอลงกรณ์    สุทธิประภา
9
13 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวัฒนา    ใจซื่อ
1. นางสาวขนิษฐา    ค่ายหนองสวง
4
14 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอัมรินทร์    วิเศษมี
1. นายภูเบศวร์    พิทยาวัฒนชัย
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอนันธวัช    หนูอิ่ม
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอัษฎาวุฒิ    ศรีสุวอ
1. นางสาวกัลยรัตน์    หนันทุม
6
17 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธารา    สมีดี
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
4
18 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศิริศักดิ์    ไสปัน
1. นายศุภชัย    จันทร์ประทัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพิลา    ดอนมา
1. นายชนะ    สุริยันต์
7
20 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศรายุทธ    สวัสดิ์นะที
1. นางสาวพราวแพรว    คำโส
7
21 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนิตยา    มาอุดม
1. นายนวพันธ์    โพยนอก
22 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายปฏฺิพัทธ์    มั่งมา
1. นายสุนันท์    พันธุ์รัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุวรรณ    บุตรหา
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอิสรียา    กาทอง
1. นางสาวอภิชญา    สีลาน
4
25 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวุฒิชัย    ศิริรางกูล
1. นางจุฬาพร    ภักดี
ชนะเลิศ
26 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราวรรณ    ศรีจันทร์
1. นายณัฐวุฒิ    นาโคกสูง
6
27 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววัลย์ลดา    ชะอุ่มเกตุ
1. นายพีรณัฐ    ทะกา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายสุริเยนทร์    เพลียโคตแก้ว
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
6
29 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพรชิตา    แสนหัวเมือง
1. นางสาวธัญนันทน์    สันโดษ
8
30 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวรากร    โคตะนันท์
1. นางสาวกรรณิการ์    จันทร์ดา
4
31 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายไกรภพ    ทิพฤาตรี
1. นายชาญวิทย์    มณีเรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนกฤต    ใบญาติ
1. นางสาวฐิติวรรณ    สารพิมพ์
ชนะเลิศ
33 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวรัตนาภรณ์    โคกแปะ
1. นายรพีพงษ์    วงศ์ภูธร
6
34 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปนัดดา    วิชาราช
1. นางสาวธิดารัตน์    ธิศาลา
6
35 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรรณนิดา    วังแก้ว
1. นางสาวยลดา    หนองบัว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปิรัญชน์ดา    จ่าสิงห์
1. นายสมเกียรติ    ศรีคำมุง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอัศรา    วงษ์สองคอน
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอนุสรา    บึงมูล
1. นางสาววิจิตรา    วัฒโน
8
39 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศศิภรณ์    ศรีขุ่ย
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
40 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจันทร์สุดา    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
5
41 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจารุวรรณ    ใหญ่สูง
1. นายสุพัฒน์    ศรีกงพาน
5
42 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริลักษณ์    ขุนพิจารย์
1. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
43 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวโศรดา    จันทร์หนองคู
1. นายกิจวัฒน์    แสนศรีระ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
44 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอาร์จูน่า    โกรบองน์
1. นายสมภพ    แสนมณี
8
45 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสิริทร    พันธ์ชนะ
1. นางอรภาวิน    งามดี
5
46 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวลภัสรดา    ป้องบ้านเรือ
1. นางพิชญา    หัสจรรย์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................