งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 043
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนภร    ตั้งวงษ์ไชย
1. นายวัชรินทร์    สมขลัง
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    จตุรงค์
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
3 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สังฆพันธ์
1. นายวรวุฒิ    เสนาสุ
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายทัศน์ไท    โยทองยศ
1. นางสาวปริมพร    จันทรเวคิน
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคุณัญญา    เพ็ชรศรี
1. นางสาวชโลทร    โชติกีรติเวช
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมลพรรณ    น้อยผาง
1. นางสาวแคทลียา    ปักโคทานัง
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดรัลพร    ภูแลสี
1. นางวนิดา    ทองศรี
8 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรนุช    วงษ์หาจักร
1. นายภูตะวัน    เคนคำภา
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพา    จันทนามศรี
1. นายสัณฐิติ    จ้ำนอก
10 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจริญญา    รังแก้ว
1. นายชินกาล    น้อยเขียว
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศร    อ่อนเหลา
1. นายอลงกรณ์    สุทธิประภา
12 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภัสสร    ขัตทฤกษ์
1. นางสาวขนิษฐา    ค่ายหนองสวง
13 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนันภรณ์    ไทยทวี
1. นางสาวขวัญตา    จรัสแผ้ว
14 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนริศรา    ภักดี
1. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
15 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนลินนิภา    มาลี
1. นายพินิจ    กุณาศล
16 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์    เขียวขำ
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
17 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    สุเพ็ง
1. นายนวพันธ์    โพยนอก
18 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    ชัยภิรมย์
1. นายเอกรัฐ    โกศล
19 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนัดดา    ขวัญวิวัฒน์
1. นายปรีชา    สุทธิราวุธ
20 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุริสา    ชินน้อย
1. นางสาวอภิชญา    สีลาน
21 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุมากรณ์    อะมะมูล
1. นางจุฬาพร    ภักดี
22 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปรีดียาพร    กล้าจงยิ่ง
1. นายณัฐวุฒิ    นาโคกสูง
23 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพิชชา    ศรีลา
1. นายพีรณัฐ    ทะกา
24 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอิทธิวัฒนะ    ขันทะ
1. นางสาวมิ่งขวัญ    สายเมือง
25 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนรินทิพย์    แทนโสภา
1. นายวัฒนชัย    สุขกระโทก
26 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสถาพร    โมกจัตุรัส
1. นางสาวธัญนันทน์    สันโดษ
27 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญกร    อาษานอก
1. นางระเบียบ    บุตรสุโพธิ์
28 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชราภา    คชรินทร์
1. นางอารีรัตน์    สีมาตร
29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเมธาพร    พันภักดี
1. นางวิณมล    สมเหล็ก
30 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุดใจ
1. นางสาวฐิติวรรณ    สารพิมพ์
31 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ละครศรี
1. นางธัญพัฒน์    อินทรกำแหง
32 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรหมพร    พรมสุวรรณ
1. นายรพีพงษ์    วงศ์ภูธร
33 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    แสงยศ
1. นางสาวธิดารัตน์    ธิศาลา
34 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนภาพร    มีนาคำ
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ยั่งยืน
35 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวาทินี    ศรีเกตุ
1. นางสาวยลดา    หนองบัว
36 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายปรวิทย์    ทองสา
1. นางสาวศุกล    ชาญยุทธ
37 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธนาการ    สุทธิประภา
1. นางดิจิตรตะ    แวดล้อม
38 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐพร    ศรีบุญเรือง
1. นางวิจิตรา    วัฒโน
39 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรัทยา    สมฤทธิ์
1. นางสาวกัลยา    พิทยาภาพงศ์
40 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรภพ    แอมประชา
1. นายธนาผล    ลากุล
41 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกันติศา    ทีดี
1. นางวชิรา    กลมผุด
42 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอภิรักษ์    สิมสวน
1. นางไพเราะ    มาเพชร
43 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอรทัย    ศรีสุโคตร
1. นางสาวศิริพร    กันทาสืบ
44 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐภูมิ    เหล่าพิลัย
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
45 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเยวลักษณ์    พันธ์สุยา
1. นางสาวไปรยา    ประดิพัทธ์ลาวัณย์
46 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    บังพงษ์
1. นายกิจวัฒน์    แสนศรีระ
47 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    จันทร์ปัญญา
1. นายสมภพ    แสนมณี
48 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเจียระไน    หล้าตุ้ย
1. นางอรภาวิน    งามดี
49 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ปาลจิณ
1. นางสาวเบญจวรรณ    สิมหลวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................