งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 040
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เสนานุช
2. เด็กหญิงปัญณพร    อำนวยสวัสดิ์ชัย
1. นางสาวพิมพ์ลภัส    พันธ์ไพศาล
2. นางเพ็ญศิลป์    แสนใจวุฒิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชย์    ภูมิชัย
2. เด็กชายภูริพัฒน์    แหลมแก้ว
1. นางลักษเดือน    สนทอง
2. นายอนุสรณ์    ปินใจยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปราชญ์ปรัชญ์    เสาเวียง
2. เด็กชายสุวิทย์    จันทะแจ่ม
1. นายสุติพงษ์    อมูลราช
2. นายอำนาจ    พรหมใจรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอชิรพล    สิงห์ธวัช
2. เด็กชายพีระศักดิ์    ขำโพธิ์
1. นายทัพเทพ    คงวิเชียร
2. นายสุริยา    งามเจริญ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักริน    สีสงนาง
2. เด็กชายพิพัฒน์    นันทะชัย
1. นายเทพพิทักษ์    อักษรเกตุ
5
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัคพงศ์    พิมลศิริ
2. เด็กชายภาคภูมิ    แก้วกลม
1. นายปราโมทย์    พึ่งผล
2. นายพรรณราย    เจียพงษ
6
7 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกฤตยา    มูลเสนา
2. เด็กหญิงเทวาพร    ศรีครซ้าย
1. นายชัยวัฒน์    แซ่ลิม
2. นางสาวรุ้งนภาพร    ภูชาดา
8 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายนำชัย    เหง่าบุญมา
2. เด็กหญิงวรรณิสา    สาลีทอง
1. นางสาวฐนิตนันท์    ทวีกระแสร์
2. นายวัฒนพงษ์    คงเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพุทธรักษ์    สาระฆัง
2. เด็กชายภานุวัฒน์    พร้อมพรั่ง
1. นายนวพล    สีดามล
2. นางสาวพรวิภา    อ่อนละมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    ยมศรี
2. เด็กหญิงสุกฤตา    ไชยศรี
1. นายวิน้ย    ปานเนาว์
2. นายวิษณุ    มุริจันทร์
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์    แหวนนิล
2. เด็กหญิงปภัสนันท์    พิทักษ์
1. นางสาวชลธิดา    แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์    หอมทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณภัทร    หูชัยภูมิ
2. เด็กชายสหรัฐ    นามโยธา
1. นางนงลักษณ์    ประไกรวัน
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ลิ้มวงศ์รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงณัฐพร    ศรีเชียงสา
1. นางสาวกันยารัตน์    บุญหล้า
2. นางนวรรณ์ชนก    ต้นกันยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรภัทร    สิมสาแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    สุวรรณศรี
1. นางปาริฉัตต์    ไวคำ
2. นายเวโรจน์    เหลืองยวง
6
15 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายจีรยุทธ    ยศอินทร์
2. เด็กชายธนดล    หันประดิษฐ์
1. นายอนุวัฒน์    พานิพัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงศภัค    สีเขียว
2. เด็กหญิงนันท์นพิน    ลีทะหาร
1. นางสาวปิยพร    พรหมมาวัย
2. นางพรทิพย์    บรรพตะธิ
5
17 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายนันทวัน    หล้ามูล
2. เด็กชายอัครวิชญ์    พบวงษา
1. นางธิดารัตน์    ใจสุข
2. นายวรวุฒิ    กกขุนทด
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายรุ่งระวี    วิปัดทุม
2. เด็กชายรัชชานนท์    นรินยา
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์    เหลือนาง
2. นางอรอนงค์    หลานวงษ์
4
19 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิทยา    อาริยา
2. เด็กหญิงกัลญารัตน์    พันธุ์ชิน
1. นางสายบัว    พิมพ์มหา
2. นายเผดิมยศ    สมทอง
6
20 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเอกรัตน์    ราชสว่าง
2. เด็กชายอานนทศิลป์    คำป้อง
1. นางสุรีรัตน์    พุทธรักษาพิทักษ์
2. นางสาวอินธิรา    ดำรงกุล
5
21 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอภิวิทญ์    ทองสร้อย
2. เด็กหญิงนริศรา    พรมนิล
1. นางสาวสุพรรณี    รถหามแห
2. นางสาวหัทยา    หงษ์ชุมแพ
4
22 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    สุขโนนทอง
2. เด็กหญิงชัชฎากร    ป้องเคน
1. นายสันติราษฎร์    ยุธาชิต
2. นางสาวิตรี    ด้วงตะกั่ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    ธรรมบุตร
2. เด็กชายอัครพนธ์    ประสงค์ศิลป์
1. นางอารี    ราชสาร
2. นางสาวอุทุมพร    ทุมมี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนพมาศ    อภิชาตบุญมา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    ศิริวิชัย
1. นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง
2. นางสาวเปรมใจ    ศักดาศิริสวัสดิ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................