งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวิชานนท์    คำมูลแสน
2. นายอิทธิชัย    โนนทิง
3. นายปริญญา    พรมเทศ
1. นายวิเชต    ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์    ศรีสงค์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    อรรคนันท์
2. นายสุรศักดิ์    ละคำภา
3. นายชินวัตร    เดชแพง
1. นายประยุน    ตะโนนทอง
2. นางปิยะมาศ    ทักษะวรบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววันวิสา    จันทอน
2. นางสาวสุพัตตรา    นามมันสา
3. นางสาวณัฐยา    ศรีพรม
1. นางจิรัชยา    ศิลปชัย
2. นางนิรภาดา    โพธิ์บุบผา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวุฒิชัย    ทองสิทธิ์
2. นายวัฒนา    ใจซื่อ
3. นายณัฐพล    สิทธิพงษ์
1. นางสาวฐปนีย์ดา    สัมฤทธิ์รินทร์
2. นายโชคดี    วงษ์หาญ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอภิเทพ    ภาษาสุข
2. นายณัฐวัตร    ศรีไสว
3. นายคณิตศร    เตมาชิก
1. นายวัฒนพงษ์    คงเจริญ
2. นายเฉลิม    อายุคง
7
6 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายจุลจักร    ยอยอด
2. นายบอย    เมินเมือง
3. นายปานเพชร    กางทา
1. นายวิทยา    วงษ์ภูเย็น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสหรัฐ    โทบาง
2. นายธีรพันธ์    โตโส
3. นางสาวอัจฉรา    ตุแก้ว
1. นายทศพล    บุตรดา
2. นายวัชรา    เจริญวิภารัตน์
4
8 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    ดอกไม้
2. นายศุภวัฒน์    ศรีนิล
3. นายถิรวุฒิ    ไกรนอก
1. นางสาวพัฒณ์นรี    พงศ์ประยูร
2. นายยุทธนา    เกียงขวา
5
9 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายฐาปนศักดิ์    คำงาม
2. นายปิยณัฐ    แก้วจาบรรเจิด
3. นายณัฐพล    ครองโชค
1. นายสุวรรณ    โภคเกาะ
2. นางอรุณลักษณ์    จตุรบูรณ์
5
10 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายโชคชัย    ปองนำสุข
2. นายทนุธรรม    ส้มพิมพ์
3. นายธนวัฒน์    พุทธปัญญา
1. นายจิรายุ    พันพิบูลย์
2. นายธงชัย    ทองคง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายบดินทร์ชัย    อ่อนไธสง
2. นายรัฐกิตติ์    จันร้อยเอ็ด
3. นางสาวพัชธิกา    นาคูณ
1. นายสมพร    จุไธสง
2. นายสุริยันต์    นันทชัย
4
12 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายศรชัย    บูรพา
2. นายอภิชาติ    ไกรราช
3. นายวัชรินทร์    ยาวยืน
1. นายธุวานันธ์    ลุนบง
2. นายสุริยะ    ลุนบง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรพล    กลั่นบิดา
2. นายฐตวัฒน์    เกษร
3. นายพงษ์สพัฒน์    ม่วงดวง
1. นายทรงศักดิ์    กัญญาคำ
2. นายวัชรินทร์    ภิรมย์
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอมรเทพ    มุงคุณคำชาว
2. นายศรีธน    ประทุมวงษ์
3. นายศุภชัย    โนนจุ่น
1. นายกฤษณะ    ใสยบาล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายปฏิภาณ    จันทะลุน
2. นายสุทธิพงษ์    อุดทาทอง
3. นายธีรดนย์    ภูคัสมาส
1. นางสาวอรวรรณ    สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก    สุดใด
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายนพเดช    เหมอุทัย
2. นายภานุวัฒน์    หงษีทอง
3. นายธนวัฒน์    แสนโคก
1. นายทรงศักดิ์    ภูราศรี
2. นายทองใบ    ปัดทำ
4
17 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฑารัตน์    ศรียอด
2. นางสาวเบญจวรรณ    สอนพลู
3. นางสาวกัญญารัตน์    พลแรง
1. นางจงจิต    บุญยี่
2. นางจริญญา    บุญเสริม
6
18 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวุฒิภัทร    คุณวิชา
2. นายอภิวัฒน์    สีขุนฮาด
3. นายทิรวุธ    หนูน้อย
1. นายนัฐวุธ    คำเพชร
2. นายอนุวัฒน์    บุญเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายชณาธร    ดีทับไทย
2. นายวิญญู    มองเพชร
3. นายอนุชิต    สนิทนิตย์
1. นายสมศักดิ์    แก่นณรงค์
2. นายเกรียงไกร    รักษาวงศ์
5
20 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสุเทพ    สมสีแก้ว
2. นายศักดิ์นินรันดร์    โสมะ
3. นายเดชณรงค์    มุ่งพังกลาง
1. นายทัดเทพ    ลาภบรรจบ
2. นายสมควร    ฐานะ
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภารัตน์    ภูมิโสม
2. นางสาวนันนิตา    ใจดี
3. นางสาวสิริยากร    อาจมูลตรี
1. นางชุติมณฑน์    เลิศอุดมโชค
2. นางละอองดาว    อ่อนศิริ
5
22 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณัฐวุฒิ    คงวิจิตร
2. นายเจนธรรม    ภูมิพัฒน์
3. นางสาวศศินา    ดวงภูเขียว
1. นายพันพิเชษ    พันธ์โคตร
2. นายวงเดือน    สมรือแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายรุ่งสุริโย    ผลเพี้ยง
2. นายสายชล    โหว่ภักดี
3. นายทัชนนท์    เที่ยงตรง
1. นายวีระชน    เตโพธิ์
2. นายเกษฎา    จุลกมล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอภิชาติ    ชาวสวน
2. นายวันชนะ    คำเหล็ก
3. นายวุฒิพงษ์    ศรีจันทร์
1. นายวัชรพงษ์    แถวไธสง
2. นายเกรียงศักดิ์    โล่ห์เส็ง
4
25 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายจิรายุ    ภิญโญรัตนโยธี
2. นายเปี่ยมประเสริฐ    โภชน์ฉิมพลี
3. นายวันชัยชนะ    อาจมูลตรี
1. นางสาวดุจฤดี    ศรีทอนสุด
2. นายอิสเรศย์    ไวยวัตร
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................