งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอัครเดข    กองณรงค์
2. นางสาวภาวิณี    นินไธสง
1. นายภานุวัฒน์    บุญพระธรรม
2. นางศิริเนตร    นิลนามะ
10
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพีระพัฒน์    เตาะอ้น
2. นางสาวสุกัลยา    เหล่าพร
1. นางกมลวรรธน์    ขุนน้อย
2. นางมาลี    เสาร์สิงห์
7
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสฤษฎ์พงศ์    พรมเท่า
2. นางสาวอัญมณี    วังคะฮาด
1. นางณัชชา    เจือจารย์
18
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติชญา    แวมประชา
2. นายจตุพงษ์    ประไกลวรรณ
1. นายเชาวรัตน์    ศิรินาจันทร์
5 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอุไรพร    คำชุ่ม
2. นายพงศธร    นามภักดี
1. นางจินตนา    น้อยน้ำคำ
2. นางยุพิน    พันธุ์ดิษฐ์
11
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัฐกิตติ์    ตรีเหลา
2. นางสาวรุ่งตะวัน    สุทโธ
1. นางสมถวิล    หมื่นภักดี
2. นางสุณี    วิชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญธิกา    สมสิทธิ์จินตนา
2. นายศรัณย์วุฒิ    ฉัตรจรัสแสง
1. นางชุติกาญจน์    จันทะไหล
2. นางสิริลักษณ์    พัชรนฤมล
19
8 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอนุชิต    อรัญปักป์
2. นางสาววิภาคกุล    ผิวสอาด
1. นายธีรพันธ์    วิทยาบำรุง
6
9 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวีรวัตร    สำนักนิตย์
2. นางสาวกนกวรรณ    ป่าเกลือ
1. นายธวัลรัตน์    เอกตาแสง
2. นายสุมิตร    ธาดา
15
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายโชคชัย    ไกสอน
2. นางสาวอาริชา    พันธะชุม
1. นางจิรัญญา    จันทิมา
2. นางสาวอาภาศิริ    สิมยางคำ
12
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนภารัตน์    กันหา
2. นายชิษณุพงศ์    ธิงาม
1. นายชาญวิทย์    จันทะวงษ์
2. นางสาวศศิธร    ทิพยาลัย
12
12 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทร์ธีรา    ศรีเสาร์
2. นายเอกรัตน์    สว่างเพชร
1. นางสาวกฤษณา    วรรณทิพย์
2. นางธนกร    วงศ์เทวราช
8
13 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชานนท์    หนองน้ำ
2. นางสาวเกษฎาพร    ณะสอน
1. นางผุสดี    รังคะวงษ์
2. นายวันชัย    แสงแพง
16
14 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายนครินทร์    กระทุ่มขันธ์
2. นางสาวเนตรนภา    คำมก
1. นางรมย์วสุ    สินสวัสดิ์
2. นายศุภกิตต์    ใจเอ็นดู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธฤต    ไทยอ่อน
2. นางสาวปรีชญา    อาฤทธิ์
1. นายจักรพันธุ์    แก้วกัณหา
2. นางพิมพ์ปวีณ์    รมณ์ซิต
5
16 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญทิพย์    สุวอ
2. นายพชร    สากุล
1. นางสาวจิรัฐิติกาล    มะเรืองศรี
2. นางเพชรรัตน์    แพงปัสสา
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพาราดล    จันทร์มี
2. นางสาวพิชามญชุ์    กาบขน
1. พระครูสมุห์วินัย    ยโสธโร
2. นายโกเมน    หารศรีนาถ
17
18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายฤทธิดล    บุญยิ่ง
2. นางสาวสุธาริณี    รักษ์เกียรติคุณ
1. นางศริยา    ใหม่คามิกธนา
2. นางศิริพร    เกิดผล
4
19 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุมน    จันทะบุตร
2. นายธนดร    โคตรทองทิพย์
1. นางฉวีวรรณ    บุญญานุสนธิ์
2. นางสาวปุณฑริก    พลตื้อ
12
20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนภัทร    ธนาสว่างโชติ
2. นางสาวสุกัญญา    นาคราช
1. นายดุสิต    นามราช
9
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายปณิธาน    สีสุบาล
2. นางสาวณิชาภัทร    มะโนลัย
1. นางจินตนา    พิมพ์ผุย
2. นางนิรมล    หิตายะโส
10
22 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    ซุยโล้น
2. นางสาวเบญจมาศ    หอมคำ
1. นางสาวธนัชพร    ปัสสาวะโท
2. นายไวยพจน์    ธิตานนท์
8
23 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนันทวัฒน์    ศิริบุรี
2. นางสาวหทัยชนก    กองพอด
1. นางกฤติยา    พหลทัพ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    ตุ่นคำ
7
24 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    สีสมพาน
2. นางสาวกฤติยาภรณ์    เกตุแก้ว
1. นายบัวเรียน    พิลาบุตร
2. นางไพรจิตร    บ้านเหล่า
4
25 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธาร    สาระมณี
2. นายฤทธิ์ธิพร    อ่อนตา
1. นางทองทิม    อวยศักดิ์ไชยงค์
2. นางปรีดานันท์    จันทศิลา
ชนะเลิศ
26 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายปรเมศวร์    ศิริวงค์
2. นางสาวศิรภัสร    โชควิริยะ
1. นางลดาวัลย์    นนทะเสน
2. นางศีตลา    สนิทโกศัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวญานิศา    สูงสันเขต
2. นายอานนท์    ชัยสิงห์
1. นางสาวสุภลักษณ์    สันเทพ
28 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสุทธิพงษ์    แสงสุวรรณ
2. นางสาวนฤมล    พักละ
1. นางสาวณัฐิดา    วงษ์ประสิทธิพร
2. นางสาวเด่นดวง    ยมศรีเคน
9
29 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพงษ์พนา    เงินโม้
2. นางสาวญานิศา    ทาวิบูลย์
1. นายบางเขน    พารา
2. นางสมจิตร    ภูบุญมา
6
30 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวัชรพล    สอนสี
2. นางสาววิสุดา    ชูเสน
1. นายพิชิต    โสภาพรม
2. นางสาวระพีพร    พันธ์สะอาง
5
31 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายกรวิชญ์    วันสืบเชื้อ
2. นางสาวกฤษติยา    ปลูกชาลี
1. นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
2. นางนิรัชรา    เขียวทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
32 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกษมา    เพชรน้อย
2. นางสาวรัตน์ชพร    จันทรประทัก
1. นางสาววรมัย    สิงห์แก้ว
11
33 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายสารินทร์    ระหา
2. นางสาววิยะดา    จันนามอม
1. นางสาวทินรัตน์    เรืองเรื่อ
2. นายประหยัด    ดีแป้น
34 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพงษ์พิศักดิ์    แก้วลุน
2. นางสาวสาวิตรี    ศรีเตชะ
1. นายชัยยา    เวฬุวรรณ
2. นางพิศมัย    เดิมสันเทียะ
ชนะเลิศ
35 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพุฒิพงศ์    สุภาพ
2. นางสาววัชราภรณ์    เพชรก้อน
1. นางสาวชัยพร    ฉิมงาม
2. นางสาวศรีสุดา    คำภา
4
36 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธรรมวัฒน์    กระฉอดนอก
2. นางสาวน้ำฝน    กระฉอดนอก
1. นางสาวกนกวรรณ    ปัจจวงษ์
2. นายฉลอง    พฤกษาหอม
8
37 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอัษฎา    ศรีหัวโทน
2. นางสาวชญาดา    อาวะรุณ
1. นายมนตรี    กรมทำมา
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย    แสงจันทร์
5
38 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวมรกต    แก้วตา
2. นายณัฐพงศ์    ทนทาน
1. นางจุไร    อักษร
2. นายสมพงษ์    คำแก้ว
7
39 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายณรงค์ศักดิ์    วงศ์พงษ์คำ
2. นางสาวแม้นมาศ    คำทา
1. นางสาวกฤษณา    ศรีเสมอ
2. นางเอมอร    โคตรภูธร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
40 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจิระศักดิ์    ช่วยนา
2. นางสาวอมิตา    หงษ์พรหม
1. นางสุจินต์    เหมือนทองจีน
2. นางสาวอนงค์    โนนทะเสน
10
41 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภัสศรัณย์    ศิริผาวงษ์
2. นางสาววิภาดา    กำไรทอง
1. นางจีรวรรณ    พานเมือง
13
42 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธวัชชัย    พรมจันทร์
2. นางสาวบุษกร    โพธิ์ดี
1. นางตุรกี    สมสา
2. นางปราณี    วิชาธรรม
12
43 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวรฤทธิ์    วรรณวงค์
2. นางสาวญาณาภรณ์    คำหว่าน
1. นายกวี    แสนยามูล
2. นางสาวชื่นกมล    เท่นไพร
6
44 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายสมประสงค์    สมแวง
2. นางสาวจิตรตรา    ทาหาร
1. นางสาวพัชรี    มงคลอินทร์
2. นางเนตรทอง    เพียรแก้ว
9
45 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชาญชัย    มานาง
2. นางสาวณัฐธิดา    แพงคำฮัก
1. นางสาวภัสญาดา    ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสะอาด    ชนชนะชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
46 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอธิราช    ต้นกันยา
2. นางสาวมัลลิกา    วรวิเศษ
1. นางสาวศิลายุ    ชาบัณฑิตพุฒ
2. นางสาวเจษราภรณ์    ตรีศาสตร์
ชนะเลิศ
47 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสราวุธ    ชั้นงาม
2. นางสาวประทุมวรรณ    แพงดาน
1. นางจุฑารัตน์    สมมาตย์
2. นางภัทราภรณ์    ลิมป์นิศากร
4
48 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเจษฎา    โชคกำเนิด
2. นางสาวนรินทร    บัวซุย
1. นายจิรศักดิ์    เพียวิเศษ
2. นายชัยรัช    ภารการ
13
49 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเทวัญ    กั้นชัยภูมิ
2. นางสาวภัทราวดี    เพ็งวิชัย
1. นางศิริวรรณ    แก้วจุฑา
10
50 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนธัช    นิมิตร
2. นางสาวจิราภรณ์    จันทะนนท์
1. นายคณิต    ป้องขันธ์
2. นางวารุณี    ถาวรรัตน์
9
51 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจิราวุธ    มโนวรรณ
2. นางสาววิกาวี    บุญฤทธิ์
1. นางสาวชนานิศ    ตุ่ยสิมา
2. นางเตรียมสิน    แสนโฆเมฆ
6
52 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายกฤษฎา    ลึงลัด
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    ศิริปรีชาพันธุ์
1. นางสาวปิยะพร    ศรีโนนทอง
2. นางวราภรณ์    วาสิงหน
11
53 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพัฒนพงษ์    เถาคำแก้ว
2. นางสาวสุธิดา    ศรีมูลผา
1. นางฐิตารีย์    ศรีพรหม
2. นายอุทัย    ตะละบุญ
14
54 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลวรรณ    ชลพอง
2. นายธีระภัทร    สุดชา
1. นางรินชลา    โพธิ์ศรี
2. นางสาวอัจฉรา    สอนโว
6
55 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภาณุพงค์    พรสุวรรณ
2. นางสาวกนกพร    ศรีบุญฮุง
1. นางสาวจิดาภรณ์    ถิ่นตองโขบ
2. นางสาวหัถยา    เคราะห์ดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
56 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายคมสัน    มหาหิงส์
2. นางสาวกนกอร    สุจริตร์
1. นายจิรธาดา    ดารารัศมิ์ฉาย บุตราช
2. นายพัฒน์ธินันต์    เรืองหิรัณเตชะกูล
8
57 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายศักดินนท์    อยู่รัมย์
2. นางสาวพิมพ์วรรณ    ทำนา
1. นางธัญญา    ทศสิงห์
2. พระศักดิ์ชัย    สุจิณฺณธมฺโม
12
58 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอทิติยา    ศรีเชียงสา
2. นายเจษฏากร    ศรีสุวัฒน์
1. นายกรกฏ    รัตนะโช
2. นางพัชราพร    รัตนะโช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
59 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจักรตุลพัฒน์    เถาคำแก้ว
2. นางสาวน้ำทิพย์    สิงโสภา
1. นายนิพนธ์    ทองประดับ
2. นางสาวสุกัญญา    จำปาแดง
5
60 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายทานุทัต    หึกขุนทด
2. นางสาวพัชธีญา    จันทร์วิเศษ
1. นายนนทวัชร์    รักอุบล
2. นางนีรมล    มูลสุวรรณ
11
61 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายปภังกร    วิศัลย์พิทยากร
2. นางสาวเจนจิรา    โททุมพล
1. นางรัชนีกร    สอนศรี
2. นางสาวรัศมี    ดรชานนท์
14
62 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเกียรติศักดิ์    อะโนวัน
2. นางสาวเบญญาภา    เอื้องสัจจะ
1. นายมานิต    เนตรพระ
2. นางวิจิตรา    ถุงวิชา
5
63 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธีรพัฒน์    นามสว่าง
2. นางสาวศศิธร    โลวเรย์
1. นายบุญเรือง    เศิกภูเขียว
12
64 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเจษฎา    นูศิริหาญ
2. นางสาวณัฐกานต์    โทเกษ
1. นายฆนรุจ    สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์    สุทธิแพทย์
ชนะเลิศ
65 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสเถียร    กิ่งมะณี
2. นางสาวกรรณิการ์    มาลัยขวัญ
1. นางพรรวินท์    จันทร์โพธิ์
2. นางสมานจิต    ผาคำ
8
66 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวธัญลักษณ์    สีสุด
2. นายปิติชัย    มหานาม
1. นางสาวกรพรรณ    สีลา
2. นางสาวสุวรรณี    กรมสูงเนิน
7
67 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเอกรัตน์    นิลาทะวง
2. นางสาวเหมือนฝัน    สุทธิเมฆ
1. นางสาวชลธิชา    สุคนธ์ขจร
2. นายสานิตย์    รูปชัยภูมิ
9
68 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนวพล    จันทร์แจ่มศรี
2. นางสาวศรัญญา    จันทร์อ่อน
1. นางสาวกรกนก    หลอดอาสา
4
69 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเอมอร    นามพยัพ
2. นายธนากร    ทีภูเวียง
1. นางสาวพุธิตา    เชื้อสาวะถี
2. นางสาวอัลตรา    พรหมทอง
17
70 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายฟามเพชร    แซงจันดา
2. นางสาวกัญญาวีร์    คำศรี
1. นางกษมน    วรรณพงษ์
2. นางสาวพิสมัย    โกสินธุ์
15
71 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอดิศร    ศรีภา
2. นางสาวศิริยากร    แจ้งคำ
1. นางฉวีวรรณ    นาสินสอน
10
72 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศิริพัฒน์    กิ่งคำ
2. นางสาววิยดา    หมองคำ
1. ว่าที่ร้อยตรีนัธทวัฒน์    อุดมโชคอาชาชัย
2. นางสาวสิริพร    บุญมา
16
73 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายปฏิวัฒ    ภูมิคอนสาร
2. นางสาวนันทญา    รุ่งศาสติ์สกุล
1. นางจันทร์ธิดา    กองเพชร
2. นายไพโรจน์    อันทะศรี
13
74 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสิทธิชัย    สายสกุล
2. นางสาวมนิตา    พิศณุ
1. นางสาวจันทร์จิรา    นิยมบุญ
2. นางสาวณัฎฐินี    ลีปา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
75 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกัญญา    ชมพูเพชร
2. นายธนดล    สีนวลแสง
1. นางจำเนียร    วิชัยพล
2. นางสาวสาริยา    นิลพงษ์
6
76 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกมลพร    พระภิเดช
2. นายก้องภพ    แก้วสุโพธิ์
1. นางสาวฐิติมา    ประเสริฐศิลป์
2. นายฤทธิรากรณ์    แสงฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................