งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรภัทร    ลาดโลศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา    ตามบุญ
1. นายภานุวัฒน์    บุญพระธรรม
2. นางศิริเนตร    นิลนามะ
8
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายระพีพัฒน์    พงษ์กสินากร
2. เด็กหญิงสิรินทร์พร    สายดำ
1. นางกมลวรรธน์    ขุนน้อย
2. นางมาลี    เสาร์สิงห์
22
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา    ชูเชิด
2. เด็กชายชนาธิป    อาษารินทร์
1. นางปนัดดา    ปัจธรรม
2. นางสุชิลา    สิทธิไพร
18
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายบุญญวัตต์    วรรณคำ
2. เด็กหญิงพนิดา    นามพิมล
1. นางณัชชา    เจือจารย์
23
5 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์ชนก    คงธนธาดากร
2. เด็กหญิงอรุณีย์    ผ่องสวัสดิ์
1. นายเชาวรัตน์    ศิรินาจันทร์
25
6 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลศาสตร์    แก้วมาตย์
2. เด็กหญิงวริศรา    พรมมา
1. นางจินตนา    น้อยน้ำคำ
2. นางยุพิน    พันธุ์ดิษฐ์
6
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุรักษ์    สายรัตน์
2. เด็กหญิงบุษกร    สินโพธิ์
1. นางพวงผกา    ศรีโบราณ
2. นางสาววิรยา    คำหนูไทย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชวุฒิ    ธนสารโฆษิต
2. เด็กหญิงอมาริยาห์    เชี่ยวธนะกุล
1. นางชุติกาญจน์    จันทะไหล
2. นางสิริลักษณ์    พัชรนฤมล
21
9 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชรินทร์    วังสง
2. เด็กหญิงรดา    วิรุณพันธ์
1. นายธีรพันธ์    วิทยาบำรุง
16
10 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายทวีศักดิ์    รอบรู้
2. เด็กหญิงวิชุดา    สำนักนิตย์
1. นางสาวธวัลรัตน์    เอกตาแสง
2. นายสุมิตร    ธาดา
20
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิฉัตร    โครตภูธร
2. เด็กหญิงขนิษฐา    เพ้าหอม
1. นางจิรัญญา    จันทิมา
2. นางสาวปริญญา    จันทร์สีหา
10
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายศตวรรษ    เพียจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา    ทาพรม
1. นางพวงรัตน์    ศิริรัมย์
6
13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิทย์ศรุฒ    ผลทิพย์
2. เด็กหญิงมุทิตา    พิลาออน
1. นายชาญวิทย์    จันทะวงษ์
2. นายณัฐพล    โมราสวัสดิ์
9
14 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรพรรดิ    พรหมบุตร
2. เด็กหญิงจรินยา    หล้าซิว
1. นางสาวพรรณมล    ปิ่นทอง
2. นางมยุรา    แพงศรี
12
15 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพิจิตตรา    มหาเหมียด
2. นายศุทธวีร์    สะตะ
1. นายธนสิทธิ์    ธนสีลังกูร
2. นางรำเพย    หาวิธี
15
16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยุตพล    สีพาฤทธิ์
2. เด็กหญิงนัฐชา    กองแก้ว
1. นางธัญยนันท์    วังสงค์
2. นายศุภกิตต์    ใจเอ็นดู
14
17 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอมรเทพ    ผาสุข
2. เด็กหญิงชนิตา    นันทะ
1. นางพิมพ์ปวีณ์    รมณ์ชิต
2. นางวัชราภรณ์    บุญปัญญา
5
18 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    เสนาวงษ์
2. เด็กชายธนาธิป    ปฤกษากร
1. นางนันทยา    พรหมกูล
2. นางวิภา    เมืองสอน
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิศวะ    แสนบุตร
2. เด็กหญิงณญาดา    สาแช
1. นางประภาพร    เคนคำภา
2. นายโกเมน    หารศรีนาถ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายดุลพาห์    ทวีแสงศิริ
2. เด็กหญิงพรชิตา    เวียงขวา
1. นางบานเย็น    พรหมเทศ
2. นางพัชรินทร์    อาลัยลักษ์
4
21 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูเบทร์    เพ็งคุณ
2. เด็กหญิงอริศรา    นุบาล
1. นายกมล    บุญเกษม
2. นางปิยะมาศ    ทักษะวรบุตร
10
22 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวุฒิพงศ์    หยองเอ่น
2. นางสาวฐิตินันธ์    ศรีวรรณา
1. นางสาวจิราภรณ์    ดอนพันพล
2. นางสาวชลีกร    ชาเคน
13
23 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเปรมวลี    พรมลี
2. เด็กชายศิวกร    ถากันหา
1. นางสาวศศิชญ    จำปาหอม
23
24 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศริณญา    บุญแดง
2. เด็กหญิงกันตาภา    ประจวบแท่น
1. นายฉัตรชัย    ภูครองนาค
17
25 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปภากิจ    เหมะธุลิน
2. เด็กหญิงบุรัสกร    นามลักษณ์
1. นางพิกุล    คุณภู่
2. นางสุนิตรา    วงษ์นู
19
26 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชพงษ์    ปิดสาโย
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    เจ็กมา
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภู่สำลี
26
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทกานต์    โชคเฉลิม
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์    มะลาด
1. นางจินตนา    พิมพ์ผุย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ยุทธยง
9
28 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูวดล    คงเพชรศักดิ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์    ทีทา
1. นางสาวจิราภา    สุวรรณโก
2. นายเฉลิมพล    ธิมี
13
29 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาคินย์    พิมพ์ศรี
2. เด็กหญิงแสงเดือน    ธนะคูณ
1. นางสาวพรไพจิตร    สุวรรณศักดิ์
2. นางเบญจพร    ฐานสมุทร
5
30 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพรรดิ์    พรมมา
2. เด็กหญิงสุวรรณี    นามบุดดี
1. นายดนัย    ประจันตะเสน
2. นางวันทณี    บุญหล้า
8
31 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายประจักษ์    ตุมอญ
2. เด็กหญิงดรัญรัตน์    คนทองดี
1. นางกฤติยา    พหลทัพ
2. นางสาวฐิรศิริ    อาจวิชัย
7
32 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิศามณี    พรมมา
2. นายวาธิสิทธิ์    ไชยงาม
1. นายคาวี    พุทธคี
2. นายวสันต์    นาคทัศน์
14
33 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    หารดี
2. เด็กหญิงปาริชาติ    บุตรจันทร์
1. นายบัวเรียน    พิลาบุตร
2. นางไพรจิตร    บ้านเหล่า
6
34 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัฒนา    สิงห์ศร
2. เด็กหญิงนาจชนก    สมสะอาด
1. นางทองทิม    อวยศักดิ์ไชยงค์
2. นางปรีดานันท์    จันทศิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา    สังข์เงิน
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ซอมกระโทก
1. นายอัคร    มัญจาวงษ์
15
36 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    จิราจินต์
2. เด็กหญิงพัชราภา    พวงแก้ว
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ลัญจกรกีรติกุล
2. นางเรืองจิตร    สุตะปัญญา
4
37 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีเดช    เทือกเพีย
2. เด็กหญิงชนิดา    ภูวงษา
1. นางสาวธัญญา    สุรวาทศิลป์
2. นายวิษนุกร    นามมุงคุณ
12
38 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายปัญจพล    คนล้ำ
2. เด็กหญิงอริศรา    เทพอุเทน
1. นางกฤติยา    กองเกิด
2. นายภานุวัฒน์    จันทราช
10
39 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายกิตติชัย    ทองคำ
2. นางสาวจิตติญาภรณ์    พันโนพัฒน์
1. นายบางเขน    พารา
2. นางสมจิตร    ภูบุญมา
11
40 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิเดช    แก้ววันทา
2. เด็กหญิงชฎาพร    ป้องปัดชา
1. นายธีรพล    สายหลักคำ
2. นางสาวระพีพร    พันธ์สะอาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอนิชา    โมดำ
2. นายณัฐภัทร    ผาจันทร์
1. นางจิราพร    แฝงดาหาร
2. นางวิภาพร    พาเมืองพล
ชนะเลิศ
42 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพล    ทองเจียว
2. เด็กหญิงอรดี    มาตรวังแสง
1. นายชัยวัฒน์    สิงห์สุ
2. นางสาวบุษบา    วิเศษศรี
10
43 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายยุทธนา    ล่าดอนดู่
2. เด็กหญิงพรมวิษา    ศรีคำม้วน
1. นางสาววรมัย    สิงห์แก้ว
6
44 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีระพล    เทพภูบาล
2. เด็กหญิงทิพย์ประภา    จันนามอม
1. นางสาวทินรัตน์    เรืองเรื่อ
2. นายประหยัด    ดีแป้น
9
45 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายรชต    ภูมิพันธ์
2. เด็กหญิงนมัสนันท์    บุญค่ำ
1. นายชัยยา    เวฬุวรรณ
2. นางศศิมา    สีหามาตย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
46 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายเน็ตชกานต์    ขำวงค์
2. เด็กหญิงอัญมณี    ธนากรวิเศษ
1. นางสาวชัยพร    ฉิมงาม
2. นางสาวศรีสุดา    คำภา
4
47 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกมล    ศรีดอนเมือง
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ศิวะบุตร
1. นางสาวพิศมัย    บาลี
48 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติกร    พานไธสง
2. เด็กหญิงแพร์ชรี    อ้อมนอก
1. นางสาวกนกวรรณ    ปัจจวงษ์
2. นายฉลอง    พฤกษาหอม
8
49 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรินทร์    กุลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    งอกไข่น้ำ
1. นายมนตรี    กรมทำมา
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย    แสงจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
50 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนาตาชา    มลิวงศ์
2. เด็กชายคณิต    บุญทูล
1. นางจุไร    อักษร
2. นายสมพงษ์    คำแก้ว
11
51 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    ทารี
2. เด็กหญิงปิยธิดา    เตโพธิ์
1. นางสาวกฤษณา    ศรีเสมอ
2. นางเอมอร    โคตรภูธร
ชนะเลิศ
52 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภณัฐ    วงศ์โชติวนิช
2. เด็กหญิงนิชาพรรษ    พันธุ์นุรักษ์
1. นางสาวกิรณา    เพชรวรากุล
2. นางลำปาง    ถวิลวงษ์
13
53 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนโชติ    นาคำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน    พาหลง
1. นางจีรวรรณ    พานเมือง
5
54 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายตงฉิน    ภณนันทะสวัสดิ์
2. เด็กหญิงภัณธิรา    คำโส
1. นางตุรกี    สมสา
2. นางปราณี    วิชาธรรม
15
55 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ    แสนโคตร
2. เด็กหญิงปทันทิญา    โพธสัย
1. นายกวี    แสนยามูล
2. นางสาวศศิมา    นันทิยเภรี
7
56 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภินันท์    จันทร์วัน
2. เด็กหญิงดรรชนี    เรืองพาที
1. นางสาวพัชรี    มงคลอินทร์
2. นางเนตรทอง    เพียรแก้ว
12
57 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุทธิชัย    บาลี
2. เด็กหญิงวรัญญา    สายอินทร์
1. นางสาวภัสญาดา    ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสะอาด    ชนชนะชัย
14
58 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเจสัน    พิชิตภูมิ มาตย์ดก
2. เด็กหญิงปรัชญ์โมไนย์    คันทะสอน
1. นางสาวชลิดา    ชาติมนตรี
2. นางสาวศศิกาญจน์    ชุมแวงวาปี
ชนะเลิศ
59 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายฐิติวัชร    ชาวัตร
2. เด็กหญิงกาญจนา    นวลศรี
1. นางสิริกาญจน์    ผาโคตร
2. นางเบญจวรรณ    พิมพ์เทศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
60 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเอกรัตน์    สังคะพันธ์
2. เด็กหญิงรังสินี    มะปะทัง
1. นายพลากร    เสลจุล
2. นางวารุณี    ถาวรรัตน์
4
61 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์    เอกตาแสง
2. เด็กหญิงศรัญญา    ภูหงษ์สูง
1. นางสาวชนานิศ    ตุ่ยสิมา
2. นางเตรียมสิน    แสนโฆเมฆ
12
62 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอรรถพร    พิมพ์ราช
2. เด็กหญิงสุจิตรา    สิงห์ก้อม
1. นายอนิวัฒน์    มูลนิภา
2. นางอุไรลักษณ์    ชนะชัย
13
63 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสิทธิชัย    ขันทอง
2. เด็กหญิงปิณภา    มาตรา
1. นางสาวปิยะพร    ศรีโนนทอง
2. นางวราภรณ์    วาสิงหน
8
64 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวราวุฒิ    แนวหาร
2. เด็กหญิงพัชราภา    สมศรี
1. นางสาววิไล    ทาส่วย
2. นายอุทัย    ตะละบุญ
10
65 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดงเจริญ
2. เด็กหญิงศิริศุภลักษณ์    โคตรหลักคำ
1. นางสาวอัจฉรา    สอนโว
2. นางสาวเจนจิรา    สีน้อยขาว
9
66 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนกฤต    พูลล้น
2. เด็กหญิงมินธิตา    พรมสีแก้ว
1. นางสาวกัลยาณี    เทศนา
2. นางศิริเพ็ญ    แม้นดินแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
67 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงศกร    มุงคุณโคตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    นาหัวดง
1. นางสาวนิชาร์    ขุนศรี
2. นายพัฒน์ธินันต์    เรืองหิรัณเตชะกูล
13
68 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายชัชวาลย์    ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    วงษาศิลชัย
1. นางธัญญา    ทศสิงห์
2. พระศักดิ์ชัย    สุจิณฺณธมฺโม
11
69 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    เดชประเสริฐ
2. เด็กชายทรงสิทธิ์    ภูเวียงแก้ว
1. นายกรกฏ    รัตนะโช
2. นางพัชราพร    รัตนะโช
6
70 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายไกรวิชญ์    ชัยราช
2. เด็กหญิงแพรวพราว    เวกนวล
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    ก้านสุวรรณ
2. นางวิยะดา    พิมพ์เบ้าธรรม
15
71 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ชัยดี
2. เด็กหญิงอรนิช    คำแพง
1. นายนิพนธ์    ทองประดับ
2. นางสาวสุกัญญา    จำปาแดง
5
72 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายชวลิต    อินทะชัย
2. เด็กหญิง จันทร์จิรา    แก้วบุญเรือง
1. นางสาวจุไรรัตน์    ไสยโสภณ
2. นางสาวฤชุอร    กองจันทา
7
73 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงลินนี่    ปีเตอร์สัน
2. เด็กชายไชยภัทร    ศิริสม
1. นางสาวบุญญารัตน์    อินทรบัวบุญ
2. นางสาววัชราพร    บุญแสน
9
74 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายศุภโชค    ปองไป
2. เด็กหญิงบุษบา    ลมรส
1. นางรัชนีกร    สอนศรี
2. นางสาวรัศมี    ดรชานนท์
6
75 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอดิเทพ    โชติศรี
2. เด็กหญิงเอมวิกา    ริ้วกาญจนา
1. นายมานิต    เนตรพระ
2. นางวิจิตรา    ถุงวิชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
76 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภาวิไล    สมแสง
2. เด็กชายธนพล    ทองอิฐ
1. นางสาวปริฉัตร    สายเนตร
2. นางสาวอริศรา    ทาเวียง
18
77 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัชพัชร์    ศรีปุณโยปกฤต
2. เด็กหญิงกัลยา    สาบุบผา
1. นางสาวสุพรรณี    รถหามแห
2. นางสาวหัทยา    หงษ์ชุมแพ
15
78 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสหฤทธิ์    ใจเมตตา
2. เด็กหญิงณัชชา    โพธาราม
1. นายบุญเรือง    เศิกภูเขียว
17
79 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    คำผาเคน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    มาตย์วิเศษ
1. นางสาวกุศลิน    บุญล้วน
2. นายพงค์ศิลป์    พรมรัตน์
12
80 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายทนายลักษ์    ยุทธหาญ
2. นางสาวสุภาพิชญ์    ทิพย์รมย์
1. นายฆนรุจ    สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์    สุทธิแพทย์
ชนะเลิศ
81 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพลวัฒน์    วงษ์หาจักร
2. เด็กหญิงทิพาพร    คงคาใส
1. นางปิยากร    แสงพันธ์
2. นางสาวมริดา    คำมูลมาตย์
8
82 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศศิกานต์    อ้นเวียง
2. เด็กชายพงพัฒน์    มัสสุ
1. นางสาวชลธิชา    สุคนธ์ขจร
2. นายสานิตย์    รูปชัยภูมิ
7
83 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเรืองโรจน์    สิงห์เอี่ยม
2. เด็กหญิงภัทราพร    รอดภัย
1. นางสาวเกศรินทร์    เหงขุนทด
4
84 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวิลาสินี    แซงภูเขียว
2. เด็กชายวุฒิไกร    หาดขุนทด
1. นางสาวพุธิตา    เชื้อสาวะถี
2. นางสาวอัลตรา    พรหมทอง
19
85 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    เอมทอง
2. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์    มิควัตร
1. นางกษมน    วรรณพงษ์
2. นางทิพวรรณ    สุภักดี
10
86 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายศุภวัฒน์    มาเพชร
2. เด็กหญิงภัทรพร    พรมสอน
1. นางสาวชนัญชิดา    ลาเพ็ง
15
87 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ดวงมา
2. เด็กหญิงสุภาวี    ประจักเมือง
1. ว่าที่ร้อยตรีนัธทวัฒน์    อุดมโชคอาชาชัย
2. นางสาวสิริพร    บุญมา
19
88 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงลักขณา    ราชบาศรี
2. เด็กชายณัฐพล    บุดดา
1. นางธิดารัตน์    ใบกว้าง
2. นายเด่น    เหล่าประเสริฐ
14
89 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอิสระพงษ์    เดชครอบ
2. เด็กหญิงวารุณี    เป่งคอนสาร
1. นายกฤษณะ    แสงมี
2. นางจันทร์ธิดา    กองเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
90 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภัสสร    ชัยเลิศ
2. เด็กชายบัญชา    จันทรนิภา
1. นางสาวณัฎฐินี    ลีปา
2. นางนกแก้ว    ยอดสุวรรณ
11
91 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูตะวัน    พรมแผน
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ทำจ้อม
1. นางจำเนียร    วิชัยพล
2. นางสาวสาริยา    นิลพงษ์
13
92 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายมนัสชัย    สุทธิพูล
2. เด็กหญิงนภาพร    หนองนงค์
1. นายณิชชานน    แหลมคม
2. นางสาวสุพรรษา    ขุนจ่าเมือง
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................