งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภาลักษณ์    หมั่นหินลาด
1. นางพเยา่ว์    ไกรสินธุ์
8
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนางสาวพรรวิสาข์    ไชยสาคร
1. นายศักฏิ์ชัย    ์เชษฐบุตร
7
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพงษ์พิสุทธิ์    สุขประทุม
1. นายธัฒนคร    พวงคำ
11
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวญาสุมินทร์    แก่นพรม
1. นางพวงรัตน์    ศิริรัมย์
6
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอภิสิทธิ์    เชื้อบุญมา
1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีนรจันทร์
4
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววริษา    สิทธิ
1. นางโฉมพร    นาคปุณณทองคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลิน    อินอุเทน
1. นางยุพิน    ภูคำแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวมนต์นภา    ย่อยกลาง
1. นายโกเมน    หารศรีนาถ
10
9 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสุรเดช    แก้วเหล่า
1. นางอมรพรรณ    จรูญแสง
5
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์    นามนวด
1. นายมาลัย    กองธรรม
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุจิรา    กลิ่นหอม
1. นางสุพัฒน์    นาทัน
9
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    ดอนพันพล
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงฤทธิ์    ภิญโญศรี
12
13 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธนาคม    ชำนาญ
1. นางสาวจิราภา    สุวรรณโก
5
14 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอัครเดช    เย็นสบาย
1. นางสาวดวงผา    หล้ามาชน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณินท์    อินทนันท์
1. นางสาวฐิตาภรณ์    ถาวรธรรม
7
16 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวแพนธารทอง    พิมพ์หาร
1. นางจรัมพร    หิทธิเดช
6
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชานาถ    แสงคำ
1. นายสุปัน    ไชยหาเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริรัตนา    คุ้มบุ่งคล้า
1. นางสาวณัฐิดา    วงษ์ประสิทธิพร
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภูวดล    เพ็ชรกอง
1. นางสาวดวงฤดี    แสงไกร
8
20 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววนิษา    โคตรแสง
1. นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
4
21 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤมล    ดวงวิสัย
1. นางสาววรมัย    สิงห์แก้ว
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวชิดชนก    สุขเพีย
1. นางสาวทินรัตน์    เรืองเรื่อ
6
23 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชิษณุชา    ทุมภิศาล
1. นางสาวพิมพ์ใจ    สายเสน
4
24 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพิชชากร    คำโส
1. นางสาวญาณัจรา    กุดนอก
7
25 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชาดา    ตาหล้า
1. นางสาวภัทฑิยา    มาอุ้ย
5
26 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนัดทริดา    ภูยัน
1. นางสาวกฤษณา    ศรีเสมอ
8
27 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณวิษา    นามลิวัน
1. นางสุมลพรรณ    ศรีลำดวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปรียาภรณ์    เวชประชา
1. นางสาวชาคริยา    เหลาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายศิวา    สาชำนาญ
1. นางสาวสมพิศ    จังอินทร์
ชนะเลิศ
30 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอนุสรณ์    พลศักดิ์ขวา
1. นางสาวปิยะพร    ศรีโนนทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเบญจรัตน์    โพธิ์กุลัง
1. นางสาวประภัสสร    สุขสวัสดิ์
5
32 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกานต์สินี    ทองบัวบาน
1. นางสาวอัจฉรา    สอนโว
7
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววรรณธนา    โมมา
1. นางสาวกัลยาณี    เทศนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุชาดา    ผ่องแผ้ว
1. นายจิรธาดา    ดารารัศมิ์ฉาย บุตราช
4
35 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายกฤษณพงศ์    เพ็ชรตะกั่ว
1. นางธัญญา    ทศสิงห์
8
36 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพนิดา    สีหาบัณดิฐ
1. นายนิพนธ์    ทองประดับ
6
37 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพวงเพชร    ขอมเดช
1. นายณัฐพล    บูรณา
9
38 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกัญญา    พลเขต
1. นางดรรชนี    วันทองสุข
8
39 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุมาลินธุ์    นามยา
1. นางสาวนัฐนภัสสร    โสดา
7
40 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิภาวี    หนูพิศ
1. นางอารีย์    บุตรดาชัย
4
41 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชลธิชา    แสนเสริม
1. นางสาวจรรยพร    เถาเมฆ
10
42 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกิตติชัย    ธุระทำ
1. นางสาวกรพรรณ    สีลา
11
43 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภาวิณี    ประเสริฐสาร
1. นางสาวเสาวลักษณ์    นามจันดี
ชนะเลิศ
44 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชวาลินี    ศรีภักดี
1. นางสาวพุธิตา    เชื้อสาวะถี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
45 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอภิสิทธิ์    สุขบัว
1. นายจรัลย์    ประเสริฐ
6
46 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวแพรวไพลิน    ผลอำไพ
1. นางสาวอริสรา    เนาว์โนนทอง
5
47 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุพัตรา    ระดาบุตร
1. นายกฤษณะ    แสงมี
13
48 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพิยะดา    ชาติภูมิ
1. นางทิวาวรรณ    หล้าอภัย
12
49 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายฤทธิชัย    เพียรแก้ว
1. นายทรงฤทธิ์    แก้วพรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................