งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    วรีฤทธิ์
1. นางจุไรรัตน์    วิลเลี่ยมส์
9
2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรทองธาร    เปราะสะเกษ
1. นางปนัดดา    ปัจธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรปภังกร    ไชยเบ้า
1. ดร.ยิ่งลักษณ์    งามดี
15
4 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนุดศรา    สีหาพล
1. นางสุภลักษณ์    สีตะวัน
12
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤษณ์ติมา    เพียสุพรรณ
1. นายวัชรา    รุ่งสว่าง
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทราวดี    เคนวงศ์ษา
1. พระครูสมุห์สนธยา    ญาณุตฺตโม
12
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมา    ศรีบัวภา
1. นางรุจิรา    ยืนยิ่ง
14
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรัณยภรณ์    ทันบุญ
1. นางพวงรัตน์    ศิริรัมย์
7
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติยา    แก้วบุดดา
1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีนรจันทร์
5
10 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวบัณฑิตา    เพียคา
1. นางโฉมพร    นาคปุณณทองคำ
9
11 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    สอนสะอาด
1. นางอุบล    เจริญศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิภัทร    คุ้มคำแหง
1. นายโกเมน    หารศรีนาถ
11
13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนนทพร    ยะเปียง
1. นางพัชรา    นามวัฒน์
5
14 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทิรา    ศรีสอาด
1. นางสาวอุมาพร    สงมูลนาค
4
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวฤนดา    โคตรเสน
1. นางสาวสุพรรณี    บุญจันทร์
8
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณํฐวัฒน์    คำภาเขียว
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    ยุทธยง
17 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธิติพล    พรมที
1. นางสาวจิราภา    สุวรรณโก
11
18 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจภวี    วัจน์นาถรุ่งโรจน์
1. นางเบญจพร    ฐานสมุทร
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุทธิรักษ์    รสชาติ
1. นางไพรจิตร    บ้านเหล่า
5
20 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอทิตยา    งามประเสริฐ
1. นางสาวดวงผา    หล้ามาชน
7
21 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์    มณีจันทร์
1. นางอุบล    อุ่นผาง
6
22 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติภัทรา    จั่นคูณ
1. นางสาวเสาวภา    วิชิต
9
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสรัญญา    นาลิน
1. นางรวีพร    ปราการะนันทน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิธร    แสงเลิศ
1. นางณฐมน    ผางจันทดา
4
25 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพิศา    จุลปาน
1. นายภานุวัฒน์    จันทราช
8
26 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิพร    พงษ์ศิริวัฒนกุล
1. นางสาวดวงฤดี    แสงไกร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจวรินทร์    โสพัฒน์
1. นางนิฤมล    จันทร์ดาเสือ
10
28 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรชัย    มุสิกพันธุ์
1. นางสาววรมัย    สิงห์แก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
29 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑามณี    มาเมือง
1. นางสาวทินรัตน์    เรืองเรื่อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกร    แก้วพรม
1. นางสาวพิมพ์ใจ    สายแสน
5
31 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชิโนทัย    กองเกิด
1. นางสาวศรีสุดา    คำภา
4
32 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสายไหม    สร้อยโอโรจน์
1. นางสาวภัทฑิยา    มาอุ้ย
9
33 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุธาสินี    จิตรนอก
1. นายสุรเดช    เจริญสว่าง
10
34 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุดาชา    ศรีโคตร
1. นางวรษา    ปัทมโสภาสกุล
ชนะเลิศ
35 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบัวชมภู    โทธรรม
1. นางสาววิไลวรรณ    ปราบวิชิตร์
6
36 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฉายา
1. นางสาววิมลวรรณ    ชิดทอง
6
37 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ศรีพุทธิรัตน์
1. นายธีรพงษ์    ตาปราบ
8
38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐชยา    ขันผง
1. นายสุหัชชา    พิมพ์เนาว์
ชนะเลิศ
39 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช    วุฒิยา
1. นางสาวพรทิพย์    อุ่นมีศรี
6
40 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอนุวัฒน์    วิโรสอาด
1. นายคณิต    ป้องขันธ์
9
41 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายปรมินทร์    ชะนะการี
1. นางวราภรณ์    วาสิงหน
4
42 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนันทพร    สีดาเลิศ
1. นางสาวประภัสสร    สุขสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
43 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจันทิมา    ภูกองไชย
1. นางสาวเจนจิรา    สีน้อยขาว
5
44 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐนิชา    วิชาเงิน
1. นางสลักจิตร์    วงษ์ลา
6
45 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอภิญญา    คำมูลมาตย์
1. นางสาวจิรวดี    บุญธรรม
8
46 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สีนวลจันทร์
1. นายนิพนธ์    ทองประดับ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
47 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสถาพร    อยู่สูงเนิน
1. นางสาวสุดารัตน์    เบ็ญจสูงเนิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
48 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ไร่เจริญ
1. นางดรรชนี    วันทองสุข
6
49 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิยากร    จันดาเบ้า
1. นายตฤณวัฒน์    พลเยี่ยม
4
50 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธีรภัทร์    ศาลาแดง
1. นายคำเพชร    ระดาเขต
9
51 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริภัสสร    หอมจันทร์
1. นางสาวจุฑารัตน์    อุทะกัง
8
52 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเพชรพิสุทธิ์    ศศิสุวรรณพงศ์
1. นางนพลักษณ์    พงษ์รักษ์
ชนะเลิศ
53 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    พักโสภา
1. นางสาวพุธิตา    เชื้อสาวะถี
4
54 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    จิตรอำไพร
1. นางดวงนภา    ประเสริฐ
7
55 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศรศักดา
1. นางสาววรารัตน์    สีปัดถา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
56 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวาสนา    คำแก้ว
1. นายไพโรจน์    อันทะศรี
11
57 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปัญญาพร    รักไธสง
1. นายสังเวียน    หมื่นศรี
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................