งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 306
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววิชุดา    แก้วมี
2. นายเกรียงไกร    ฟ้าคะนอง
3. นายเสฏฐวุฒิ    เพ็งจอหอ
4. นายฐิติศักดิ์    พรมบุตร
5. นายภานุพงศ์    ม่วงนิล
6. นายมีชัย    โสโว
7. นายอดิพงศ์    นาแพง
8. นายมานิตย์    แสนคำ
9. นายสหรัฐ    รัฐมนตรี
10. นายภูมิพัฒน์    เพิ่มสิน
11. นายธนวัฒน์    มาจุฬา
12. นายวทัญญู    จันทนประเสริฐ
13. นายสิทธิเดช    โชติทอง
14. นางสาวนันทกาณต์    แสนสูง
15. นางสาวรัชดากร    เสนไชย
16. นางสาวจิรัญชญาภรณ์    ทักษิณ
17. นางสาววัชราภรณ์    เสนาดี
18. นางสาวกัญญารัตน์    ลาลุด
19. นางสาวอรอนงค์    มูลลา
20. นายกิตติพงษ์    บุดดา
1. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย    ชุมแสง
2. นายรัตนชาติ    สาระโป
3. นายวีระชัย    สาระสิทธิ์
4. นายสุธีพรรณ์    ดวงลีดี
5. นางสาวอุษา    โพธิ์อุดม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดาพร    สาหล่อน
2. นางสาววิรัลยดา    นาใจดี
3. นางสาวกัญญารัตน์    เพียรชนะ
4. นางสาวนิชาภา    พรหมศักดา
5. นางสาวทัศนีย์    ศรีบัวเทพ
6. นางสาวอัญรินทร์พร    สายจันทร์
7. นางสาวกานต์ธิดา    เจริญศรี
8. นางสาวจุฬาลักษณ์    ถิ่นหนองแวง
9. นางสาวปัณณพร    ศิลปะรายะ
10. นายกิตติภณ    ว่องไว
11. นายวัชรวิทย์    เสาระโส
12. นายฐาปกรณ์    อ่อนทรัพย์
13. นายปุรเชษฐ์    เทพพระ
14. นายนิติกร    พาจันทร์
15. นายสมควร    ลุนพุต
16. นายณัฐพงค์    บุตรชา
17. นายจิณณภัทร    ปรเมศวร์โยธิน
18. นายธนสรณ์    ภูนาแก้ว
19. นายสิทธินันท์    พังกูล
20. นางสาวจุฑาทิพย์    ขานหยู
1. นายดุสิต    นามราช
2. ว่าที่ร้อยตรีทรงฤทธิ์    ภิญโญศรี
3. นางสาวนิศารัตน์    สพภูเขียว
4. นายวุฒิชัย    กันดูล
5. นางสาวศิริวรรณ    ราชภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอาภาศิริ    นอเคน
2. นางสาวนภาพร    แสนดาหมื่น
3. นางสาวมณิสรา    พาทา
4. นางสาวปวรนันท์    มูลนิคม
5. นางสาวแพรวมณี    นิลหล้า
6. นางสาวศิริกัลญา    ทันชื่น
7. นายธนวิชญ์    วังคะฮาด
8. นายเลิศศักดิ์    สีแบนนาน
9. นายธีรศักดิ์    วงษ์ชาลี
10. นายพีระวัฒน์    ภูวงค์ผา
11. นายชวดลย์    เทียบมาก
12. นายสิทธิชัย    คำลือชา
13. นายภูวนาท    ทิพฤาตรี
14. นายปรเมษฐ์    ลุนดาพร
15. นายฐิติพงษ์    แก้วหย่อง
16. นายภูวนาท    แจ่มใส
17. นายพลวัฒน์    บูรณานุสรณ์
18. นายเกรียงไกร    แก้วเกิด
19. นายทักษิณ    เข็มคง
20. เด็กชายอรรถพล    เสภา
1. นายฐนธัช    วินทะไชย
2. นายประจักษ์    ศักดิคันภิญโญ
3. นางสาววัลลีย์    แสงสว่าง
4. นายอิทธิพล    ภูผิวผา
5. นางสาวเจษราภรณ์    ตรีศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเศกสรร    โกสิลารัตน์
2. นายนวมินทร์    ศรีสุพัฒน์
3. นางสาวอุบลวรรณ    วิเศษรัตน์
4. นางสาววรรณิภา    วราหล
5. นางสาววรรณสุดารัตน์    นานอก
6. นางสาวปานชีวา    นาทองถม
7. นางสาวนริศรา    เสพสุข
8. นางสาวอรปรียา    คำเหลา
9. นางสาวจิรวรรณ    ข้อสูง
10. นางสาวบัณฑิตา    ขาวฟอม
11. นายพิพัฒน์    มาสิงห์
12. นายสิงหกุล    กุลดา
13. นางสาวศศิวิมล    สิงห์คำป้อง
14. นายพงศพัศ    อาลัยลักษ์
15. นายอัครพล    กินรีแซ
16. นายกิตติพงษ์    ทะสา
17. นายสหรัฐ    กันหาป้อง
18. นางสาวอริยา    หัดรัตไชย
19. นางสาวกิตติยาภรณ์    แข็งขัน
20. นายเจษฎาพร    ศรีชาติ
1. นางณัฐกมล    กัสมะนันท์
2. นายนำพงศ์    สุขสบาย
3. นางศิริเพ็ญ    แม้นดินแดง
4. นายอภิชา    จันทร์ดา
5. นางเพ็ญสุดา    ฤทธิ์มนตรี
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวบุษกร    ตอนสุข
2. นางสาวจินดารัตน์    เชื้อศิริ
3. นางสาววิภาดา    ปิยะวงศ์
4. เด็กหญิงวิจิตรตรา    พิลากุล
5. นายวุฒินนท์    ฐิตรัตน์สกุล
6. นางสาว ชลนิภา    ธิตาปัน
7. นายนครินทร์    พรทุม
8. นายศุภชัย    บรรพโคต
9. นายบารมี    คำตา
10. นายไพรัตน์    ศรีสวัสดิ์
11. นางสาวเบญจมาภรณ์    ทนนาดี
12. นางสาวชลิตา    สมวงค์ษา
13. นางสาวอรัญญา    ตั้งจิตต์มงคล
14. นางสาวกชกร    ทองนิ่ม
15. นายสุทธิพล    เปลวเฟื่อง
16. นางสาวพรพรรณ    เเซงจันดา
17. นายชุติพันธุ์    เวียงเหล็ก
18. นางสาวสุนีย์    หมื่นวิชา
19. นางสาวณัฐณิชา    ทวีกุล
20. นางสาวศุภิสรา    ช่างเรือ
1. นายคุณาธิป    จำปานิล
2. นายจิรายุทธ    จุลยโชค
3. นายทนงศักดิ์    แต่งสุวรรณมีโชค
4. นางสาวภรณ์ทิพย์    ชูไตรรัตน์
5. นางสาวอารียา    บุตรทา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................