งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะดา    ร้อยพา
2. นางสาวกมลทิพย์    ศรีกุล
3. นางสาวสุปราณี    บุตรสมศรี
4. นางสาวรุ่งนภา    โกกอุ่น
5. นางสาวสิรินภรณ์    เหลาแพง
6. นายธนเรศ    นามบัวศรี
7. นางสาวพรพนา    สุกุมาลย์
8. นางสาวเบญจวรรณ    นนทะคำจันทร์
9. นายพิภพ    พิมพุฒ
10. นายอนุชาติ    แสงสุวรรณ
11. นายอรุชา    ศรีเมือง
12. นายภูวดล    ภูมิแสง
13. นายศราวุฒิ    ถานะ
14. นางสาวกนกวรรณ    แสงศรีเรือง
15. นางสาววิชุดา    ป้องพุทธา
16. เด็กหญิงพรพิมล    พิมพ์เหลา
17. นายธเนศพล    หนองนงค์
18. นายมงคล    แสนสูง
19. นายพันธุ์นุชิต    หมั่นเสริม
20. นายธีระศักดิ์    ปัสสาแก้ว
1. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย    ชุมแสง
2. นายรัตนชาติ    สาระโป
3. นายวีระชัย    สาระสิทธิ์
4. นางอัมพร    โภคา ฮาเดน
5. นางสาวอุษา    โพธิ์อุดม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชัญญาพัทน์    พรปิลันธสุทธิ์
2. นางสาวณัฐนันท์    พิศนุย
3. นายชนะศักดิ์    อินทร์โก
4. นายนวมินทร์    เป้าจันทึก
5. นางสาวสุชาดา    สวัสดิภิภาพ
6. นางสาวสุนันทา    ภูมิพันธ์
7. นางสาวกมลชนก    อันมาก
8. นางสาวศศิวรรณ    สุพรรณโรจน์
9. นางสาวมณทิราลัย    คงถาวร
10. นางสาวบัวชมพู    ตุ้ยด้วง
11. นางสาวธนัชชา    อินทรวิชัย
12. นางสาวอริสรา    เพียราษฎร์
13. นางสาวพรรณกมล    ขุนศรี
14. นายนราเชนทร์    บัวทะราช
15. เด็กชายพชรพจน์    คชโคตร
16. เด็กชายภูกมล    สุขสวัสดิ์
17. เด็กชายชัชพิสิฐ    ชาสมบัติ
18. เด็กชายเกียรติชัย    ตรงสินสวัสดิ์
19. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดรซุย
20. เด็กหญิงรุ่งฤดี    แสนเหวิม
1. นางสาวกุลญาดา    พรนิคม
2. นายนายรัชตพงษ์    ขุนไชย
3. นางพรจิตต์    ไกรขุนทศ
4. นางรัชนีย์    เชิดสูงเนิน
5. นางรุ้งตะวัน    ครองทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายรุจรวี    แคนศิลา
2. นายธีรเดช    ปานบุญ
3. เด็กหญิงทิพกฤตา    สันทิตย์
4. เด็กชายอภิวุฒิ    แสงจันทร์
5. เด็กหญิงมัธนา    หวานเนื้อ
6. นายกฤษฎา    สุดโต
7. นายฐิติกร    โคจร
8. นายธนภัทร    อ่อนเอื้อน
9. นายนิติพงศ์    คะมานิคม
10. นางสาวอมรา    อัศวโกมินทร์
11. นางสาวพิชญา    ทิพย์ไสย์
12. นางสาวพิยดา    วุฒิวรรณ
13. นางสาวลักษณารีย์    ลาเวียง
14. นางสาวพิมพ์ประไพร    กาเหลา
15. นายอดิศักดิ์    อุ่นจิต
16. นางสาวกฤษณา    พลราษฎร์ล้ำ
17. นายวีรชล    ดงแสง
18. นายชิษณุพงศ์    ศรีสง่า
19. นายทัตต์ดนัย    เสนานุช
20. นางสาวเชษฐธิดา    อุชี
1. นางกัลยา    คามวุฒิ
2. นางสุกัญญา    ขาวงาม
3. นางสาวอัมพร    ศรีธรรมบุตร
4. นายอารมณ์ดี    อาจนุการ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสหสวัฒษ์    โมกหอม
2. นายจิตรกร    พุ่มบัว
3. นายวิศรุต    ฮางลี
4. นายจตุพล    นนทะคำจันทร์
5. นายปภัสพนธ์    ศรีสุภา
6. นางสาวศศิธร    บัวตะมะ
7. นางสาววิชญา    โคตรแสง
8. นายธนา    ไชยศรี
9. นางสาวจุรีพร    จิว
10. นางสาวศิริลักษณ์คณา    คำชา
11. นางสาวสุชาวดี    นิลชัย
12. นางสาวทานตะวัน    คอนเต้า
13. นายธนวัฒน์    หอมโคกค้อ
14. นางสาวบุษกร    สริมา
15. นายอนันท์    บุญมาชัย
16. นางสาวจุฑามาศ    นรมาตย์
17. นางสาวกตัญญุตา    เนียมจันทร์
18. นายอภิวัตติ์    ชนเวียน
19. นางสาวอรัญญา    วิลาไชย
20. นางสาวสุธารัตน์    ชูคันหอม
1. นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
2. นายนิรมิตร    นามวิจิตร
3. นางนิสา    เหล่าบัวดี
4. นายภาคภูมิ    มุพิลา
5. นางสาวสุพรรณี    หาญวงษา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายนิพนธ์    พุฒตาลดง
2. นางสาวชริญญา    สิงค์บุตร
3. นางสาวนัฐชยา    มะสีโย
4. นายนันทวัฒน์    สีโท
5. นายอภินัน    พรมศรีแก้ว
6. นายวทัญญู    สุวรรณสนธิ์
7. นายกรินกร    จำปาวัลย์
8. นายวิทวัส    ชินอ่อน
9. นายธวัชชัย    สินธพ
10. นายธวัชชัย    สร้อยโพธิ์
11. นายชาญชัย    ชำนาญบึงแก
12. นายอภิชัย    พรมศรีแก้ว
13. นางสาวพิมพ์ประพัตร    ศรีโย
14. นางสาวอรพรรณ    ต๊ะอูป
15. นางสาวนริศรา    โคตรทองทิพย์
16. นายกฤษดา    จันทร์ศรีเมือง
17. นายวชิรพงศ์    จันดา
18. นางสาวธัญสิริ    รัตนโชติกุลชัย
19. นางสาวขวัญพิชชา    สีทองดี
20. นางสาวรัตนา    วินทะชัย
1. นางสาวจิดาภรณ์    ถิ่นตองโขบ
2. นายวงศ์วัชระ    ดวงศรี
3. นางสาววนาวรรณ์    กล้าหาญ
4. นางสุภาพร    อ้วนสาเล
5. นางสาวหัถยา    เคราะห์ดี
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศุภโชค    ด้วงคำ
2. นางสาวศศิพร    ประดับเพชร
3. นางสาวรสสุคนธ์    ชนะบุญ
4. นางสาวมุกตะวัน    ชื่นตา
5. นางสาวนิฌากรณ์    เกตุภูเขียว
6. นางสาวกัญญารัตน์    ชนะภัย
7. นางสาวสุนิษา    เสมือนพวก
8. นางสาวเสาวรัตน์    แก้วทุ่ง
9. นายธีรวุฒิ    เข็มลา
10. นางสาวสุวรรณธิชา    กนิษฐกุล
11. นายธนกฤต    เวชไทยสงค์
12. นายจักรกฤษณ์    วรสารศิริ
13. นายธนวัฒน์    กั้วจรัญ
14. นางสาวชนิดา    นามมุงคุณ
15. นายครองภูมิ    ผลภิญโญ
16. นายธนดล    น้อยดี
17. นางสาวอัญชิษา    ต่ออำนาจ
18. นางสาวกุสุมาลย์    ุบุนสอน
1. นายบุญชนะ    ชนะบุญ
2. นายวะนิช    อุประชัย
3. นายวุฒิไกร    ภูมิภูเขียว
4. นายสิรภพ    สระจันทร์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................