งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 304
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรนิษฐา    สิงหาวาปี
2. เด็กหญิงไอริน    จาริชานนท์
3. เด็กหญิงรินรดา    ขวาลำธาร
4. เด็กหญิงอรธนัท    แหวะสอน
5. เด็กหญิงวิจิตรา    ภาษีราช
1. นายวิทยากร    ยาสิงห์ทอง
2. นางอรวรรณ    กองพิลา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสกลสุภานี    ตรีกา
2. เด็กหญิงกุลยา    ศิริสิม
3. เด็กหญิงพลอยทับทิม    ชื่นพิบูลย์
4. เด็กหญิงฐิตินันท์    ลาดบัวน้อย
5. เด็กหญิงทิวดี    พรหมหาลา
1. นายจำนงค์    หอมยิ่ง
2. นางลดาวัลย์    อุปราเรืองโรจน์
3 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราพร    คอมค้อ
2. เด็กหญิงจิราธิวัฒน์    ลอดบุตร
3. เด็กหญิงประภัสสร    วังสีดี
4. เด็กหญิงประภาภรณ์    ชำนาญพล
5. เด็กชายภัทรพงศ์    เรืองแสง
1. นางกฤติยา    พหลทัพ
2. นายวัฒนพงษ์    คงเจริญ
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริยา    สุวรรณทา
2. เด็กหญิงอัมพร    มาตย์นอก
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์    ทูลมี
4. เด็กหญิงเอมอร    อาวะลี
5. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์    วึบชัยภูมิ
1. นายขัตติยะ    มีแก้ว
2. นางสาวเกศิณี    สีหามาตย์
5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายชุติพนธ์    แบ่งสันเทียะ
2. เด็กชายยศธร    สุขเสมอ
3. เด็กชายชยภัทร    ละเลิศ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทองโคตร
5. เด็กหญิงดวงฤทัย    สุขคล้าย
1. นางสาวธัญลักษณ์    ฐานะ
2. นายสมาน    ล้ำลอง
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณานิช    พันธ์ศรี
2. เด็กชายดิเรก    อุปฮาด
3. เด็กหญิงลลิตาวดี    สุ่มมาตย์
4. เด็กหญิงศยามล    จงไพร
5. เด็กหญิงสุขสมพร    แกบสิงห์
1. นายธรรพ์ณธร    เหล่าอุทา
2. นางสาวยุวดี    พลมะณี
7 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพงศกร    ต้อนรับ
2. เด็กชายอนุชา    แก้วนาคูณ
3. เด็กหญิงธนัชชา    ภาวัง
4. เด็กหญิงฐิติกุล    สีหาตา
5. นายณัฐสิทธิ์    เมินเทียน
1. นายศักดรินทร์    ขามธาตุ
2. นายศิวะ    จวบสมบัติ
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปุริมปรัชญ์    ศรีชัย
2. เด็กชายภูวภัทร    ชาติพิชิต
3. เด็กชายศักดินนท์    พงษ์สะพัง
4. เด็กหญิงปัญญาพร    ยิ้มพลาย
5. เด็กชายธนวิชญ์    มณีแผลงทวีชัย
1. นางสาวสุพรรณี    รถหามแห
2. นางสาวหัทยา    หงษ์ชุมแพ
6
9 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายก้องภพ    หงอกชัย
2. เด็กหญิงสุพรรษา    แสนพลดี
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ช่างเสาร์
4. เด็กหญิงวัชราภา    โสภาบุญ
5. เด็กหญิงวิภารัตน์    ภูมิโสม
1. นายพงค์ศิลป์    พรมรัตน์
2. นายภาณุมาศ    พิมพ์เรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธีรพัฒน์    ภูมิพัฒน์
2. นายสิทธิพงษ์    เกาะลุน
3. นายวรากร    เพชรภูเขียว
4. นายสืบสกุล    เชื้อสาวะถี
5. นายธนพล    ลาสอน
1. นางสาวปิยมาลย์    สุขแก้ว
2. นางสาวสุภัทรา    พันนาเวียงจันทร์
4
11 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนภสร    โพธิ์ใคร
2. เด็กหญิงสายฝน    พิมพ์พล
3. เด็กหญิงอรวรรณ    วงค์คำจันทร์
4. เด็กชายรัตนกร    รัตนัย
5. เด็กชายเสกสัน    ไชยบุตร
1. ว่าที่ร้อยตรีนัธทวัฒน์    อุดมโชคอาชาชัย
2. นางสาวสิริพร    บุญมา
5
12 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวัชรินทร์    แก้วอำภา
2. เด็กชายเทพยุทธ์    นันทะวงค์
3. เด็กชายโกเมธ    บูรณะคาม
4. เด็กชายภัสกร    แสนภูเขียว
5. เด็กชายภีร์ธนพัฒน์    รักษาสิน
1. นางบุญจันทร์    บัวพา
2. นายภาณุเมศวร์    ภูกัน
7
13 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายศิริศักดิ์    จิ๋วอยู่
2. เด็กชายยศวริต    วิชาการ
3. เด็กชายจิรสิน    ศรีภา
4. เด็กหญิงศศิณา    เหมรัตน์หิรัญ
5. นางสาวธารารัตน์    ผิวผา
1. นางสาวจันทร์จิรา    นิยมบุญ
2. นายธนเดช    ศิริสุนทร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................