งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 303
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสายชล    อัตไพบูลย์
2. นายวิษณุพงษ์    ประทุมสาย
3. นางสาวธัญญพร    สีมา
4. นางสาวภัทรสุดา    นามมา
5. นางสาวอภัสนันท์    ดอกกระทุ่มกลาง
1. นางกมลวรรธน์    ขุนน้อย
2. นางมาลี    เสาร์สิงห์
7
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ถวิลไพร
2. นายจตุพงษ์    ประไกลวรรณ
3. นางสาวอรวรรยา    ทองประโคน
4. นางสาวอุษณีย์    อุ่นเรือน
5. นางสาวกัญญาณัฐ    สุตมาตย์
1. นายเชาวรัตน์    ศิรินาจันทร์
8
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทธวรินทร์    เทียงดี
2. นายธวัชชัย    ภูมิผักแว่น
3. นางสาวพุุทธรักษา    ศรีมงคล
4. นางสาวภิรมณ    แจ้งกำพี้
5. นางสาวอมิตตา    เหล่าภักดี
1. นายศักฎิ์ชัย    เชษฐบุตร
2. นางอังคนา    ใจตรง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวขัติยาภรณ์    เสนบี้
2. นางสาวบังอร    สุวอ
3. นางสาวเบญญาภา    ศรีหาวงศ์
4. นางสาวอภิชญา    บัวเมือง
5. นางสาวปณัฐดา    เหล่าภักดี
1. นางจิรัญญา    จันทิมา
2. นายธัฒนคร    พวงคำ
5
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาภรณ์    น้อยหว้า
2. นางสาวณัฐกาณต์    คมมะณี
3. นางสาวสโรธร    ราชบุตร
4. นางสาวอภิสรา    จำนงค์
5. นางสาวอวสดา    แนบเนียน
1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีนรจันทร์
2. นายไชโย    ดวงอุปะ
6
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    เผื่อนมูล
2. นางสาวอริษา    มุ่งสุเพ็ง
3. นายชาคริต    ทองประเสริฐ
4. นางสาวบุญยะรัฐ    เจียมรัมย์
5. นางสาวณีรนุช    ปะวะโก
1. นายจักรพันธุ์    แก้วกัณหา
2. นางสุวิมล    พรอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวหทัยรัตน์    ทันวงษา
2. นางสาวภัทริการ์    แซ่อือ
3. นางสาวปวีณา    แสนศรีมนต์
4. นางสาววนิรชา    มะลาศรี
5. นางสาวสิริอาภา    ตากลม
1. นางสาวจิรายุ    สุราสา
2. นางสาวอรนภา    เทพเกาะ
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนดล    จาริชานนท์
2. นายนฤมิตร    น้อยน้ำคำ
3. นางสาวศุภนุช    เย็นขัน
4. นางสาวปภัสวรรณ    ลีปาน
5. นางสาวสุทธิดา    สมสอางค์
1. นางกัลยา    เพชรชารี
2. นายชาญชัย    มาตย์ภูธร
4
9 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธีรพงษ์    แฝงดาหาร
2. นางสาวรัตนวลี    สืบพิมาย
3. นางสาวไพลิน    เกตุแก้ว
4. นางสาวอรวรรณ    บุญมาโค
5. นางสาวรุ่งฤดี    อำทะวงษ์
1. นางดารณี    พงษ์สบาย
2. นายไกรวุฒิ    เกรียรัมย์
4
10 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑารัตน์    ชลชี
2. นางสาวธาราทิพย์    โพธิรัตน์
3. นางสาวนัฏสินี    เปศะนันทน์
4. นางสาวเสาวณิต    ชาวขุนทด
5. นางสาวธารารัตน์    รัศมีศิวโสภา
1. นายสมนึก    คุ้มทรัพย์
2. นางอรสา    วรชินา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชราภรณ์    แสนอุบล
2. นางสาวนิศามณี    สุขประเสริฐ
3. นางสาวนิภาพร    หวังประสพกลาง
4. นางสาวดวงกมล    กุลวงษ์
5. นางสาวสุภาภรณ์    นาใจรีบ
1. นางกิ่งทอง    เชื้อทอง
2. นางสาวพรเทวี    บุญมาตย์
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาวี    มูลปาก
2. นางสาวนริศรา    สวัสดิ์โพธิ์
3. นางสาวปภานันท์    มณีแฮด
4. นางสาวรัชดาภรณ์    ฤทธิสาร
5. นางสาวเสาวลักษณ์    แสนบุญ
1. นางสาวดวงฤดี    แสงไกร
2. นายบางเขน    พารา
5
13 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรัฐติกาล    สร้อยพาน
2. นางสาวศิริประภา    สุนน้ำเที่ยง
3. นางสาวจุฑาวดี    วงศ์จำปา
4. นางสาวขวัญฤดี    หัดโนนตุ่น
5. นางสาวจารุวรรณ์    พรมเมก
1. นางนิรัชรา    เขียวทอง
2. นางนิสา    เหล่าบัวดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุชาดา    พิทักษ์พูน
2. นางสาวรุ่งนภา    จันทิมา
3. นางสาวเดือนเพ็ญ    อาจจุลลา
4. นางสาวขนิษฐา    สีบานเย็น
5. นายเมธาสิทธิ์    เมืองไธสง
1. นางพิกุล    ขีปนวัฒนา
2. นายวชิรนันท์    น้อยคำลือ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายสุรดิษฐ์    เณรแขก
2. นางสาวชลิรัตน์    การสร้าง
3. นางสาวปิยรัตน์    หาญสงคราม
4. นางสาวน้ำฝน    นาหนอง
5. นางสาวยุภาพร    ขจีรัมย์
1. นางสาวธัญลักษณ์    ศรีพลัง
2. นางสาวเดือนนภา    ยาตรา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    แสงสีกร
2. นายเบ็ญจรงค์    ดวงจิตร
3. นายพีรดนย์    โคตรภูธร
4. นางสาวศุภรัตน์    แพงไธสง
5. นางสาวปรีญาพร    สิงหะเสน
1. นายธนพัฒน์    นิมิตรบรรณสาร
2. นายมนตรี    กรมทำมา
4
17 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวญาณิศา    วงษ์ไทย
2. นางสาวจุฑารัตน์    พรมรินทร์
3. นางสาวณิชกุล    โคตรสีเมือง
4. นางสาวธัญญารัตน์    ศรีโพธิ์
5. นางสาวฐิฏิฑาภรณ์    เปรมศรี
1. นางสาวนวภัทร    ตระกูลพร
2. นางสาวพิมลพรรณ    บุศดี
5
18 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเกศราภรณ์    แสนป้อง
2. นางสาวจิราวรรณ    จักรพิมพ์
3. นางสาวเครือฟ้า    ปลัดศรีช่วย
4. นางสาวเครือมาส    ปลัดศรีช่วย
5. นางสาวอภิญญา    โคสาดี
1. นางสาวภัสญาดา    ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสะอาด    ชนชนะชัย
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเสาวภา    วงษ์พล
2. นางสาวธัญวรัตม์    คำเชียง
3. นางสาววริศรา    ปัญญานุชิต
4. นางสาวอารยา    วรนารถ
5. นางสาวศุภัคษิณี    รองหานาม
1. นางแสงอรุณ    พรรณรื่น
2. นางสาวโสภิดา    หงษ์ลอยลม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพัณณิตา    ชลพันธ์
2. นางสาวเมริษา    สีลาโพธิ์
3. นางสาวกัญญาวีร์    หวันกะมา
4. นางสาวศวิตา    ทิพดง
5. นางสาวจีรวรรณ    สีแก้ว
1. นางกานติมา    มุลทากุล
2. นายนุกูล    ศรีโอษฐ์
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวถิรนุช    แก้วพิลา
2. นางสาวชินานาง    แซ่ภู่
3. นางสาวเบญจมาศ    พาวิเศษ
4. นางสาวเยาวลักษณ์    เพ็ญจันทร์
5. นางสาวพัชรา    ตราชู
1. นายคณิต    ป้องขันธ์
2. นายพลากร    เสลจุล
7
22 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรกนก    อินธรรม
2. นางสาววราภรณ์    เลพล
3. นางสาวอัจฉริยดา    ทิพย์ลม
4. นางสาวนันทิดา    นาคเงิน
5. นางสาวนริศรา    ทำขุรู
1. นางฐิตารีย์    ศรีพรหม
2. นางอรดี    คันธภูมิ
4
23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวลักษิกา    มหาวงษ์
2. นางสาวธนัญญา    เวธิตะ
3. นายนพพล    สุโพธิ์ชัย
4. นางสาวพัชราภรณ์    คำสียา
5. นางสาวลินลีณี    ปากขันตี
1. นายชินภัทร    พรมดี
2. นางสาวหัถยา    เคราะห์ดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเจษฎา    ยางเครือ
2. นายอลงกรณ์    ค่อมสิงห์
3. นายนพวรรณ    บัวใหญ่รักษา
4. นางสาวศิริวิภา    ดาแก้ว
5. นางสาวนาฏอนงค์    น้อยหลุบเลา
1. นางสาวจิรวดี    บุญธรรม
4
25 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกฤษณา    สีนำ้เงิน
2. นางสาวลำน้ำ    แก้วเรืองมา
3. นายสิทธินนท์    เวียงสมุทร์
4. นางสาวอาธิติยา    พันศิริ
5. นางสาวอานุวรรณ    วงษ์สาหาราช
1. นางบุญสิริ    สุทธิพิทักษ์
2. นางพัชราพร    รัตนะโช
4
26 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุพัตรา    จันทร์สีดา
2. นางสาวกัลยารัตน์    จิตพิทักษ์
3. นางสาวศิริลักษณ์    พงษ์เซียงซา
4. นายอภิวัฒน์    ช่วงคำ
5. นายเอกลักษณ์    มาวงศ์นอก
1. นายลอน    บัวระภา
2. นางสุชาดา    สุวรรณศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนริศรา    วันชูพริ้ง
2. นางสาวพรนภา    พรมหาไชย์
3. นางสาวมณิภา    แสงโฮง
4. นางสาวสุดารัตน์    จันทร์หล้า
5. นางสาวสุปรียา    ปักษาพันธ์
1. นางสาวสุจิตรา    ชาเคน
2. นางอารีรัตน์    เสาวรัตนพงษ์
4
28 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรทิพย์    แสงราชา
2. นางสาวพิมพ์ฤทัย    ห่อคนดี
3. นางสาววรรณภา    เสมอหน้า
4. นางสาวศิริพร    สิงห์คำ
5. นางสาวสุพิศตา    สุระชัย
1. นางสาวจิรภา    ศิริคะเณรัตน์
2. นายอุดมพร    อภิญญาเมธากุล
6
29 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุวิมล    ขวาแซ้น
2. นางสาวยุพา    สอนกอง
3. นางสาวภานุชนารถ    อรรคโสภา
4. นางสาวน้ำทิพย์    นันตะวัน
5. นางสาวธัญพิชชา    ใจชื่น
1. นางจตุพร    วงศ์โพธิสาร
2. นายวุฒิไกร    ภูมิภูเขียว
ชนะเลิศ
30 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนันทวัฒน์    ธรรมา
2. นางสาวฐิติรัตน์    ธีระรัตนะนุสุทธิ์
3. นางสาวเมรี    น้อยคำมูล
4. นางสาวจันทร์ศรี    คำไข
5. นางสาวภูริชญา    สีกา
1. นางสาวจันทร์จิรา    นิยมบุญ
2. นายพรพจน์    นฤมล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสิริรัตน์    สีชมภู
2. นางสาวชนิภรณ์    พาเจริญ
3. นางสาวญาณัจฉรา    สีดี
4. นางสาวจุฑารัตน์    แม่นปืน
5. นางสาวสาวินี    อ่อนโนนเขวา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ    วงศ์แสน
2. นางสาวสาริยา    นิลพงษ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................