งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 302
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติพร    เสาร์ทอง
2. เด็กชายอธิชา    เรืองนา
3. เด็กหญิงอรัญยา    ศรีทน
4. เด็กหญิงโยษิตา    บุญสูง
5. เด็กหญิงวราภรณ์    โคตรหนองปิง
1. นางกมลวรรธน์    ขุนน้อย
2. นางมาลี    เสาร์สิงห์
5
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัทธนันฑ์    ยะรี
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์    แก้วดวง
3. เด็กหญิงลภัสรดา    วรรณราชู
4. เด็กหญิงสุณิชา    ถนอมชาติ
5. เด็กหญิงจิรัชญา    คุณเมืองปักษ์
1. นางจารุเวศ    ศิริวณิชกุล
2. นางสุณี    วิชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิริชัย    สมวัง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แสนโหน่ง
3. เด็กหญิงศิริกัญญา    ดรสีดา
4. เด็กหญิงชลธิชา    ทองพลู
5. เด็กหญิงนิชานันท์    วรบัณฑิต
1. นางรุจิรา    ยืนยิ่ง
6
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถพร    หมื่นผัด
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ทันหา
3. เด็กหญิงกรรณิกา    พลเสนา
4. เด็กหญิงอารีย์ยา    แคว้นน้อย
5. เด็กหญิงพรปวีณา    โคตรหล่อน
1. นายจักรพันธุ์    แก้วกัณหา
2. นางสุวิมล    พรอินทร์
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เจียมบรรจง
2. เด็กหญิงกฤษติยา    กองศรี
3. เด็กหญิงเขมณิจ    สิมมา
4. เด็กหญิงนิฤมล    นันกาษี
5. เด็กหญิงสุนันธินี    สุวรรณคำ
1. นางพิมญาดา    สังขนุกิจ
2. นางเสน่ห์    พวงมาลา
4
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนวรัตน์    แสงกล้า
2. เด็กหญิงรินรดา    หาญปี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    เครือสุคนธ์
4. เด็กหญิงสไบทิพย์    ปัตตาเทศา
5. เด็กหญิงฮาน่าไมยา    ฮอร์วาร์ด
1. นางกนกอร    อัมพรัตน์
2. นางสาวธัญพัฒน์    แรมลี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณษา    นามศรี
2. เด็กหญิงธนภรณ์    ขันตี
3. เด็กหญิงกนกพร    จันดาหงษ์
4. เด็กหญิงสุนารี    ธนะภูมิชัย
5. เด็กหญิงศลาศิณี    ร่วมสุข
1. นางสาวธัญญรัตน์    พิมพ์แก้ว
2. นางสุนิตรา    วงษ์นู
8
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาลิณา    ซูงิยาม่า
2. เด็กชายธนิสร    เถาโต
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ศรีพุฒทา
4. เด็กหญิงลภัสรดา    เสริมศรี
5. เด็กหญิงชลลดา    ภูมิบุญ
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภู่สำลี
2. นางสาวสุพรรณี    บุญจันทร์
7
10 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    ยิ้มฉิม
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์    หวานจิตร
3. เด็กหญิงกชรัตน์    รูปสูง
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ไพรสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอภิญญา    อ่ำวิทยาโอปภ์
1. นายปรมินทร์    ดรหลาบคำ
2. นางสาวสุพรรษา    แถวโนนงิ้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำฝน    จ้านกันหา
2. นางสาววิภารัตน์    หาญแหง
3. นางสาวศศิวิมล    จันทร์วงษ์
4. นายธนภัทร์    แก้วบุตรดี
5. เด็กหญิงภัทรนันท์    ระวังภัย
1. นางนิฤมล    จันทร์ดาเสือ
2. นางสัมฤทธิ์    โคตรธนู
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    พระสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    อินทร์นอก
3. เด็กหญิงนัฐลดา    เกาะกิ่ง
4. เด็กหญิงพรรณิสา    อุตมรัตน์
5. เด็กหญิงสุภิญญา    ปิตาระเต
1. นางพิกุล    ขีปนวัฒนา
2. นายวชิรนันท์    น้อยคำลือ
4
13 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอทิติยา    มิสา
2. เด็กหญิงกานติมา    โมกไธสง
3. เด็กหญิงปวีณา    ภาควิหก
4. เด็กชายอภิรักษ์    ศักดิ์ศิริกุลมีชัย
5. เด็กหญิงนุสบา    บุดดาลี
1. นางสาวธัญลักษณ์    ศรีพลัง
2. นางสาวเดือนนภา    ยาตรา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐนนท์    พลศรีพิมพ์
2. เด็กชายณัฐนันท์    พลศรีพิมพ์
3. เด็กชายภัทรพล    เดชพละ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา    บุญคำ
5. เด็กหญิงพลอยชมพู    บรรลือ
1. นายธนพัฒน์    นิมิตรบรรณสาร
2. นายมนตรี    กรมทำมา
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ศรีล้อม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปลัดกอง
3. เด็กหญิงลักษิกา    เกิดคง
4. เด็กหญิงธัญชนก    บุญทัน
5. เด็กหญิงนันทิญาพร    สาลี
1. นางสาวภัสญาดา    ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสะอาด    ชนชนะชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนดล    แสนโคก
2. นางสาวนันธิญา    ปัตโน
3. นางสาวพิรุณยา    พรรณโส
4. นางสาวจิรัชกิจ    ยาวาปี
5. นางสาวรุ่งทิพย์    พรมภา
1. นายชัยยศ    นามวงค์ชัย
2. นางสาวอภิญญา    บางจันทร์
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุชาดา    บำรุงเพชร
2. เด็กหญิงศุภารัตน์    มาตรสอน
3. เด็กหญิงสุธาสินี    พรหมภักดี
4. เด็กชายเจษฎากรณ์    แก้วชัยภูมิ
5. เด็กชายพรเทพ    งาคม
1. นายพลากร    เสลจุล
2. นางวารุณี    ถาวรรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงศกร    วิบุญกุล
2. เด็กชายพิสิษฐ์    คำมะวัน
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์    ศรีพุทธา
4. เด็กหญิงมนต์ลดา    วรธเนศ
5. เด็กหญิงวิชญาพร    วงษาจันทร์
1. นายทองปาน    สีคงเพชร
2. นายโกเมน    โชติศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอภิญญา    เพียดี
2. เด็กหญิงณัฐวดี    เย็นประสพ
3. เด็กหญิงพรไพลิน    ภูหัดสวน
4. เด็กหญิงวาสิตา    จันทร์เพ็ง
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ    พงษ์ศร
1. นายบุญจันทร์    ภูพันธะ
2. นางบุญสิริ    สุทธิพิทักษ์
20 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสิริญญา    แข็งฤทธิ์
2. นางสาวพลอยวรรณ    จันมี
3. นางสาวพิมพ์ชนก    สันติ
4. นางสาวธิดา    พระนะขาม
5. นางสาวสุวรรณา    ศิริ
1. นายชัยพิชิต    ไชยสิทธิ
2. นางอารีรัตน์    เสาวรัตนพงษ์
4
21 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐธิชา    สาวิชัย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    เสนสิทธิ์
3. เด็กหญิงวิจิตรา    ศีรีบุตร
1. นายปฐมพงษ์    นิติพจน์
2. นายปิยะ    มีสะอาด
7
22 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายศิวกร    สิงห์นวล
2. เด็กชายวีระวัฒน์    ศรีม่วง
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ภูทองวัน
4. เด็กหญิงปาลิษา    สาระรัตน์
5. เด็กหญิงปาริชาติ    แก้วแก่น
1. นางสาวศิริรัตน์    ปะกาสาตัง
2. นายสุภวัตน์    ป้านภูมิ
8
23 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทินสิริ    ผิวนางงาม
2. เด็กหญิงชลธิชา    ละลี
3. เด็กหญิงปัทมพร    เจียงภูเขียว
4. เด็กหญิงสุทธิดา    แซ่โล่
5. เด็กหญิงสุชาดา    กลางสุวรรณ
1. นางสาวชลธิชา    สุคนธ์ขจร
2. นายสานิตย์    รูปชัยภูมิ
5
24 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศศิกาญ    ชีพอุบัติ
2. เด็กหญิงเกวลิน    เครือคุณากร
3. เด็กหญิงเกวลี    เครือคุณากร
4. เด็กหญิงนันธิดา    ทรัพย์โคกสูง
5. เด็กหญิงอาทิตยา    โม้พิมพ์
1. นางกัลยา    ทองอ้วน
2. นายวทัญญู    สุวรรณประทีป
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงแอนนี่    ขันทนาลัย
2. เด็กหญิงภัทรวดี    ชันธุระ
3. เด็กหญิงพรษิสา    บรรณารักษ์
4. เด็กหญิงสุจิตรา    เตจ๊ะน้อย
5. เด็กหญิงกุสุมา    ธงน้อย
1. นายจรัลย์    ประเสริฐ
2. นางดวงนภา    ประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพลอยชมพู    มาชัย
2. นางสาวกนกพร    หลวงจันทร์
3. นางสาวพัชรินทร์    คำใสขาว
4. นางสาววิมลรัตน์    พิมประจบ
5. นางสาวกิ่งกาญจน์    พรเปี้ยว
1. นางสุพัตรา    จันทะวัน
2. นางสาวเเคธริยา    บุญทวี
6
27 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา    เสโพธิ์
2. เด็กชายวันชนะ    หมื่นแก้ว
3. เด็กชายรพีพรรณ    เที่ยงโยธา
4. เด็กหญิงพรนภัส    มีเย็น
5. เด็กหญิงธิติมา    เกิดมงคล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ    วงศ์แสน
2. นางสาวสาริยา    นิลพงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................