งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพิษณุพงค์    มะโนชัย
2. นางสาวชโลธร    จุลพล
3. นางสาวปันทิตา    เศษสุวรรณ
4. นางสาวธิดารัตน์    แก้วลาด
5. นางสาวอรนุช    ซ้ายสุข
1. นางจุไรรัตน์    วิลเลี่ยมส์
2. นางพเยาว์    ไกรสินธุ์
7
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงกมล    วุฒิเชาว์
2. นางสาวกุลปรียา    ทุยเวียง
3. นางสาวอภิชญา    อินนา
4. นางสาวณัจพร    สีหะวงษ์
5. นางสาวชุติญสุกาญจน์    ดีเลิศ
1. นางกนิษฐา    ฺศิริพานิช
2. นางพิชญากานต์    วาทโยธา
6
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปริยากร    แก้วแสนเมือง
2. นางสาวยุวธิดา    เมาชัยสงค์
3. นางสาวทศพร    หงอกพา
4. นางสาวศศิธร    มีสม
5. นางสาวจินดา    พีภูเขียว
1. นายวิทพงษ์    สีสุนาม
2. นางสาวสมพิส    หาญมนตรี
5
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยาทร    ทองสีดี
2. นางสาวนิภาพร    สำนักโนน
3. นางสาวสมัชชา    สมมะวัง
4. นายอนุวัตร    สิงห์บัว
5. นายก้องเกียรติ    เพ็ชรรัก
1. นางสาวประทุมทิพย์    การสร้าง
2. นางเยาวภา    ไชยเชษฐ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววรารัตน์    ตวยขันธ์
2. นางสาวนลินญา    จอมทะรักษ์
3. นางสาวศิรินภา    วงษ์กิ่ง
4. นางสาวณัฐพร    โสเส
5. นางสาวฐานิตา    แพงโสภา
1. นายคมสันต์    หลาวเหล็ก
2. นายสกรรจ์    อุดมมาก
4
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธรรมนูญ    มูลตรีภักดี
2. นางสาววรนันท์    แสนพล
3. นางสาวรัชสิณี    ศรีสุพรรณ
4. นางสาวกัญญาภัค    ศรีบุญเรือง
5. นางสาวพรธิตา    หมั่นหินลาด
1. นางปริษฐา    จงจำรัสพันธ์
2. นายสุพล    พรหมกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายมังกร    บริสุทธิ์
2. นายกันติทัต    ซานอก
3. นางสาวจิรประภา    ทำมา
4. นางสาวสุธินี    ประชาชู
5. นางสาวธนพร    พรมมาลา
1. นางพจนา    สานุสัตย์
2. นางอารีย์    ลัทธิวรรณ
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาวดี    ทบแก้ว
2. นางสาวจินดารัตน์    โคตรธิสาร
3. นางสาวนฤมล    จันทะศิลป์
4. นางสาวพิมพิศา    ประเถตัง
5. นางสาวสุชานันท์    ปะนะทัง
1. นางสาวธนัชพร    ปัสสาวะโท
2. นายไวยพจน์    ธิตานนท์
9 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอรวรรณ    พิลาศรี
2. นางสาวสิรัญญา    คามตะสีลา
3. นางสาวอริศรา    ก้อนศรีษะ
4. นางสาวพรเพ็ญ    อุปพิลา
5. นางสาวสุจิตรา    ขอดคำ
1. นางสาวมลิ    ก้อนศรีษะ
2. นายไกรวุฒิ    เกรียรัมย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจุรีรัตน์    สมิหลัง
2. นางสาวพาฝัน    เกิดศิริ
3. นางสาวญาลินดา    เมืองแสน
4. นางสาวธัญยรัตน์    ลีทอง
5. นางสาวหทัยชนก    วงศ์โต
1. นายสมนึก    คุ้มทรัพย์
2. นางสวลี    ปุญญา
4
11 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุจิตตรา    ชำนาญการ
2. นางสาวธัณวรัตน์    สิงห์นันท์
3. นางสาวกมลพรรณ    ทะวงษา
4. นางสาวนิตยารัตน์    นานนท์
5. นางสาวบุษรินทร์    ใจร้อย
1. นางจรัมพร    หิทธิเดช
2. นายอัคร    มัญจาวงษ์
4
12 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนธิดา    นันทบัน
2. นางสาวเกวลิน    พิมพ์โคกสูง
3. นางสาวรัฏฐนิช    วารีวนิช
4. นางสาวอาราวายา    สมองาม
5. นางสาวฐิตินันท์    รัตนวงศ์บุญมี
1. นางสาวอัมพร    ศรีธรรมบุตร
2. นายอารมณ์ดี    อาจนุการ
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    อัคฮาด
2. นางสาวประยงค์    นนทะเสน
3. นางสาวนฤมล    เฟื้องสุคนธ์
4. นางสาวโชษิตา    เพ็ญศรีใส
5. นางสาวอภิญญา    สมีแจ้ง
1. นางณฐมน    ผางจันทดา
2. นางสาวเสาวนีย์    ชัยสิทธิ์
7
14 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจรียา    งามคุณ
2. นางสาวนัชรินทร์    หาญสุโพธิ์
3. นางสาวมานิสา    ป่าโพธิ์ชัน
4. นางสาวนันภัทร์    สุดวิสัย
5. นางสาวจริญา    สีดา
1. นายบางเขน    พารา
2. นางสมจิตร    ภูบุญมา
8
15 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ    จันทะพิมพ์
2. นางสาวอรัญญา    พลดร
3. นางสาวพิมพ์ใจ    โคยะบุตร
4. นางสาวรัตนาวดี    หลงสิม
5. นางสาวนริสรา    ยวงแก้ว
1. นายธีรพล    สายหลักคำ
2. นางสาวระพีพร    พันธ์สะอาง
4
16 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐภรณ์    มั่งมา
2. นางสาวกรรณิกา    เซี่ยงฉิน
3. นางสาวรัตนา    พุทธวงศ์
4. นางสาวปิยธิดา    ผลานิสงค์
5. นางสาวจิราภรณ์    ศีลธรรม
1. นางสาวณพัสสอร    ชื่นชม
2. นางนิสา    เหล่าบัวดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพิยดา    หม่วยนอก
2. นางสาวกมลทิพย์    แสนนอก
3. นางสาวปาริฉัตร    ธีสุระ
4. นางสาวเมย์นุการ    ภูบาลชื่น
5. นางสาวธิดารัตน์    หาญโคกกรวด
1. นายขัตติยะ    มีแก้ว
2. นางรัศมี    มาตย์นอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอวัสดา    ทองยศ
2. นางสาวณัฐวดี    วุฒิพงศ์เดชา
3. นายศุภกิจ    ภิรมกิจ
4. นางสาวปิยะฉัตร    หาญสมบัติ
5. นางสาวปิยะฉัตร    โคนไธสง
1. สิบเอกจักรพันธ์    พิมพา
2. นางสาวชลิตา    ลามสระน้อย
4
19 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกุสุมา    เจริญภาวนามัย
2. นางสาวพรปวีณ์    ตรวจนอก
3. นางสาวสุพรรณิการ์    คำตา
4. นางสาวอารยา    ชัยพรมมา
5. นางสาวอรัญญา    บังพิมาย
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
2. นายอนุกูล    วงษ์นาง
5
20 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวครุฑชาติ    ธรรมพิชิตศึก
2. นายณัฐวุฒิ    กองแสน
3. นายสุภวัฒน์    บัวกอง
4. นางสาวชมพูนุช    ลาบัวสาร
5. นางสาวพิมพิศา    ปัญญาใส
1. นายจักรพงษ์ภูวนัฐ    ลมตา
2. นางสาวแพรพลอย    อัศวพัฒนากูล
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเจนจิรา    อำภาไพ
2. นายนฤสรณ์    ไชยดี
3. นายเจษฎา    จินดาจิตร์
4. นางสาวขวัญภิรมย์    ดีแป้น
5. นางสาวอุมาพร    สีกันหา
1. นางสาวกฤษณา    ศรีเสมอ
2. นางสาววิไลรัตน์    กุลพัชรานุรักษ์
6
22 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศิรินธร    แนวเงินดี
2. นางสาวชลธิชา    ดงน้อย
3. นางสาวสมิตา    อุประ
4. นางสาวธัญญารัตน์    ทาโพธิ์
5. นางสาวพัชรา    จันทาทุม
1. นางสาวภัสญาดา    ปลัดศรีช่วย
2. นายมานิต    ชาวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริลักษณ์    วิเชียรดี
2. นางสาวพิไลวรรณ    ราชสุวรรณ
3. นางสาวศิริลักษณ์    มาตสมบัติ
4. นางสาวเบญญาภา    อุ่นทะวงษ์
5. นางสาวอาทิตยา    จิตแสง
1. นางสาวทิพากร    วอแพง
2. นางสาวสุภาวดี    แข็งขัน
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเมทินี    นาไชยเวศ
2. นางสาวชรินยา    สามหมอ
3. นางสาวอาทิตติยา    นาหัวนิล
4. นางสาวสายสุดา    เสียงใส
5. นางสาวอรญา    ธานี
1. นางสาวณัฐกฤตา    วันละคำ
2. นางสาวพรทิพย์    อุ่นมีศรี
5
25 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธารณา    แก้วศักดี
2. นางสาวดวงดาว    คำแก้ว
3. นางสาวจิราภา    ยาวาปี
4. นางสาวลลาวัณย์    ดวงจันทร์ทิพย์
5. นางสาวจุรวดี    สาลีเทศ
1. นางสาวปิยะพร    ศรีโนนทอง
2. นางสาวอัญชลี    ถีระสา
7
26 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนโชติ    จันทรประทักษ์
2. นายสุรเดช    พะระบาล
3. นางสาวจตุพร    คุณเนตร
4. นางสาวรุ่งนิภา    ภูแป้ง
5. นางสาวอัญชยาภรณ์    พรมประทุม
1. นายชัยดิลก    กัณชัย
2. ว่าที่พันตรีอภิชา    จันทร์ดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวน้ำฝน    สิงห์สนั่น
2. นางสาวปนัดดา    สุขมา
3. นางสาวดรุณี    ไวคำ
4. นางสาววิยะดา    นาคมาตร์
5. นางสาวจุฑารัตน์    เสนาราช
1. นางสาวมลฤทัย    พรมวัง
2. นางวิยะดา    พิมพ์เบ้าธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศิรินันท์    โง๊ะบุดดา
2. นางสาวพรศิริ    ศิริอุบล
3. นางสาวเพียรพร    แก้วปัดถา
4. นางสาวศศิธร    โพธิ์ศรี
5. นางสาวอาภัสรา    ใชยพรม
1. นายนิพนธ์    ทองประดับ
2. นางสาวสุกัญญา    จำปาแดง
4
29 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอภิญญา    ชาที
2. นางสาวปิยะพร    สิงห์บัว
3. นางสาววาลิกา    พึ่งผล
4. นางสาวจันทร์จิราพร    วงษ์สนิท
5. เด็กหญิงบุษบา    กองทา
1. นางรุ่งทิวา    โคตรชุม
2. นางสาวฤชุอร    กองจันทา
6
30 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายบัณฑิต    ภาคโพธิ์
2. นางสาวดุสิตา    มหาแก้ว
3. นางสาวรัญชนา    หัสนาม
4. นางสาวอัยลัดดา    โพธิ์หล้า
5. นางสาวนิตติยา    ทองภู
1. นายวีระยุทธ์    ปู่เพ็ง
2. นางสุภาวดี    ดอนสมจิตร
8
31 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเจนจิรา    ทองสิงห์
2. นางสาวอธิชา    ทับผา
3. นางสาวอธิดา    ทับผา
4. นางสาวพรสวรรค์    บุญมี
5. นายณัฐพล    แก้วเรียง
1. นางดรรชนี    วันทองสุข
2. นางสาวภาพตะวัน    ทิสอนงัว
9
32 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววัชราภรณ์    อรัญชัย
2. นางสาวพิยดา    เชื้อแสดง
3. นางสาวจิราภา    หิมมะ
4. นางสาวครีมา    ประโพธิ์ธัง
5. นางสาวธนาภรณ์    โชคบัณฑิต
1. นายอนุสิษฐ์    โคตรพัฒน์
2. นางอัจฉราวรรณ    คำภีระมี
ชนะเลิศ
33 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุดา    เมืองอินทร์
2. นางสาวพรรณี    ชัยมุงคุณ
3. นางสาวปาริชาติ    แพงมา
4. นายพิชิตชัย    ยอดเพชร
5. นางสาวอาริยา    สันทาลุนัย
1. นางสาวนิรัญญา    เรืองทอง
2. นายพิชิต    เพชรเทศ
4
34 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวไอลัดดา    มูลอาจ
2. นางสาวอรุณี    โยสะอาด
3. นางสาววราภรณ์    ทองภู
4. นางสาวขวัญจิรา    กันหาเรียง
5. นางสาวเปรมวดี    สีแก้ว
1. นางสุดา    ศรีกงพาน
2. นายสุพัฒน์    ศรีกงพาน
7
35 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปานไพลิน    เนื่องปัดสา
2. นางสาวประภารัตน์    ใจซื่อ
3. นางสาวยุวนิดา    กาสี
4. นางสาวอุมาพร    แดงนาเพียง
5. นางสาวเบญจวรรณ    เอื้องสัจจะ
1. นางดรุณณี    จึงตระกูล
2. นางสาวไพพร    ปราบพาล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
36 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุธิดา    โนราช
2. นางสาวศศิธร    พันลำ
3. นางสาวมุทิตา    จันลาเศษ
4. นางสาวณัฐฐินันท์    ชำนินอก
5. นางสาวศุภวรรณ    พลน้ำเที่ยง
1. นางสาวพิสมัย    โกสินธุ์
6
37 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรนิภา    บุญทิม
2. นางสาวกฤษติกาญจน์    เฉียดกลาง
3. นางสาวอานิตยา    โพธิ์ศรี
4. นางสาวธัญชนก    สุภัคดี
5. นางสาววิยดา    หมองคำ
1. นายวุฒิศักดิ์    บุตวาปี
2. นางสาวสิริพร    บุญมา
38 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพิมพิสรณ์    ศิลาสิทธิ์
2. นางสาวเรืองนภา    พัฒนสาร
3. นางสาวอาทิตยา    ประยูรชาญ
4. นางสาวพัสธิดา    นิลสาคู
5. นางสาวเบญจมาภรณ์    ประเสริฐศรี
1. นายกฤษณะ    แสงมี
2. นายไพโรจน์    อันทะศรี
5
39 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพนชพร    อรรคฮาด
2. นางสาวจารุวรรณ    คำช้าง
3. นางสาวจุฑารัตน์    คำช้าง
4. นางสาวนาฏกัญญา    กัลยาวงษ์
5. นางสาวฑิมพิลัชนันท์    ลากุล
1. นางจุฬาลักษณ์    การอรุณ
2. นางอุบลวรรณ    พรรณขาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................