งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนากร    แสนบุตร
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    โคตรลือชา
3. เด็กหญิงวิพา    นามมา
4. เด็กหญิงปภัสรา    ทีรักษา
5. เด็กหญิงปวีณา    ไมยกิจ
1. นางจุไรรัตน์    วิลเลี่ยมส์
2. นางพเยาว์    ไกรสินธุ์
5
2 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอัครพล    สอนนอก
2. นางสาวรุ่งอรุณ    ลุนจันทา
3. นางสาวภัทรวริน    สิวายะวิโรจน์
4. เด็กหญิงกนกพร    โคตะมะ
5. นางสาวเบญจมาศ    หาญสุริย์
1. นายวิชาญ    หมู่บ้านม่วง
2. นางสุภลักษณ์    สีตะวัน
7
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรนันท์    จันทร์สอน
2. เด็กหญิงพัทธหทัย    คำหาญสุนทร
3. เด็กหญิงสุพิตรา    สีถาพล
4. เด็กหญิงจิตรสุดา    พิมมะหา
5. เด็กหญิงปานวาด    กุดวิลา
1. นางวิไลลักษณ์    ประสงค์
2. นางเชาวนาท    กราพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติพร    นุบาล
2. เด็กหญิงพรทิพย์พา    สฤษชสมบัติ
3. เด็กหญิงกัลยาพร    ศรีรูปี
4. เด็กหญิงปัณฑิตา    ไชยณรงค์
5. เด็กหญิงกัญญานัฐ    ช่างทอง
1. นายคมสันต์    หลาวเหล็ก
2. นายสกรรจ์    อุดมมาก
6
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภควดี    โคตรพัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา    ชลพันธุ์
3. เด็กหญิงสุภิสสรา    นาเสงี่ยม
4. เด็กชายกฤษณพงศ์    ทองโคตร
5. เด็กหญิงมลฤดี    อ่อนลออ
1. นางสาวบรรจง    มุกดา
2. นายปัญญา    พราหมณ์ไธสง
4
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริญากรณ์    บุตรคำ
2. เด็กหญิงรวิสรา    แพนดร
3. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์    บุญลือ
4. เด็กหญิงธมลวรรณ    โตสัจจะ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์    พลลาภ
1. นางวราภรณ์    บุญวรรณ
2. นางสุภาพร    สายปัญญา
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา    วันสา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ก้งดี
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    เมืองสุน
4. เด็กหญิงเกวลิน    ชำนาญไพร
5. เด็กหญิงไพรินทร์    ทนกุมาร
1. นางสาวชลลดา    ศาลารักษ์
2. นางสาววัชราพร    ศรีเมืองบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาพร    คูสกุลรัตน์
2. นางสาวจิรภัทร์    เจริญรัมย์
3. นางสาวพิชญาภา    ผ่านบุตร
4. นางสาววรรณษา    บุญเขื่อง
5. เด็กหญิงจริญญา    ลาภเกิด
1. นางสาวธนัชพร    ปัสสาวะโท
2. นางรุจิรา    ถิรดิษสกุล
5
9 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรษา    ศรีสงคราม
2. เด็กหญิงปานตะวัน    รักษาภักดี
3. เด็กหญิงวรินทรา    สุวรรณจักร
4. เด็กหญิงหวานใจ    เพชรลือชา
5. เด็กหญิงธินัฎฌา    เชื้อโนนแดง
1. นางวันทณี    บุญหล้า
2. นายเทียรชัย    ดงอนนท์
6
10 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    นาสำแดง
2. เด็กหญิงศศิพร    แก้วมูลมุข
3. เด็กหญิงว่านตะวัน    สีหานู
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    นันทะเขต
5. เด็กหญิงสะสมทรัพย์    วงษ์กองแก้ว
1. นางสาวมลิ    ก้อนศรีษา
2. นายไกรวุฒิ    เกรียรัมย์
9
11 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    คมขำ
2. เด็กหญิงธัญยธรณ์    พลไธสง
3. เด็กหญิงบุษยมาส    บุญช่วย
4. เด็กหญิงอทิตยา    เย็นสบาย
5. เด็กหญิงวรัญญา    ชื่นใจ
1. นางสาวสุพิชญา    ผาจันทร์
2. นางสาวเพ็ญสิริ    ทุ่งจันทร์
4
12 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประภัสสร    ชาตรี
2. เด็กหญิงนฤมล    เย็นเฉื่อย
3. เด็กหญิงรัตนาพร    โพธิ์เหลือง
4. เด็กหญิงอนันตพร    ปานพูล
5. เด็กหญิงณัฐชา    นาคเยื้องกราย
1. นางสาวเสาวภา    วิชิต
8
13 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    สมีน้อย
2. เด็กชายอดิเทพ    จันทะมี
3. เด็กหญิงตะวันฉาย    ป่าเกลือ
4. เด็กหญิงนันทิกานต์    กิ่งพ้ง
5. เด็กหญิงศศิวิมล    สมอบ้าน
1. นายชาญวิทย์    ศิริมา
2. นายราชัย    นามวงค์ษา
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุณิภา    บุญประเคน
2. เด็กหญิงสุชาดา    ศรีเฉลิม
3. เด็กหญิงศศิธร    ศาลางาม
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    จันปาน
5. เด็กหญิงชนากานต์    อุดร
1. นางณฐมน    ผางจันทดา
2. นางสาวผุสญาณีย์    โพธิยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิตติภัทรา    สายจำปา
2. เด็กหญิงเขมอัปสร    พัฒนโพธิ์
3. เด็กหญิงนารีรัตน์    มนอยู่พะเนา
4. เด็กหญิงลัทธวิตรา    จำวัน
5. เด็กหญิงปริชญา    อุ่นเวียง
1. นางสาวดวงฤดี    แสงไกร
2. นางสมจิตร    ภูบุญมา
10
16 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิราวรรณ    สีดำ
2. เด็กหญิงวรัญญา    ปัสสาวะสังข์
3. เด็กหญิงรัตน์ดาภรณ์    จันเวิน
4. เด็กหญิงปนัดดา    มีวงษ์
5. เด็กหญิงพลอยพรรณ    แก่นวงษ์
1. นายดนุพัฒน์    สุจริต
2. นายพิชิต    โสภาพรม
7
17 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทร์มะลิ    มอญขาม
2. นางสาวภัทราวดี    กองกะมุด
3. นางสาวอรอุมา    สมครุฑ
4. นางสาวอังวรา    วังสีดี
5. นางสาวปณิตา    จันทะสิลา
1. นางวรรณศรี    คมขำ
2. นางสุนีย์    พิริยกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปริยากร    คงพะวาทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ปาโท
3. เด็กหญิงภัทราวดี    สมีแจ้ง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    น้อยสนิท
5. เด็กหญิงสุนิสา    คุณผู้
1. นางสาววรมัย    สิงห์แก้ว
4
19 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกพร    จำปา
2. เด็กหญิงปาริชาติ    กล้าหาญ
3. เด็กหญิงมีนา    มีศรี
4. เด็กหญิงจิราพร    นามาก
5. เด็กหญิงอรอนงค์    สวัสดิ์เอื้อ
1. นายขัตติยะ    มีแก้ว
2. นางรัศมี    มาตย์นอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงไปรยา    มาตย์นอก
2. เด็กหญิงปลื้มฤทัย    สิมมาเคน
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ทิพย์คูนอก
4. เด็กชายคณากร    แก้วพรม
5. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์    สุวรรณโข
1. สิบเอกจักรพันธ์    พิมพา
2. นางสาวชลิตา    ลามสระน้อย
5
21 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุนิตยา    ทัศวงค์
2. เด็กหญิงกฤติยา    หนันทุม
3. เด็กหญิงสุวนันท์    จันทร์หอม
4. เด็กหญิงทองเพชร    อันชื่น
5. เด็กหญิงสุกัญญา    บุตรแวง
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
2. นายอนุกูล    วงษ์นาง
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทนา    ศรีทามณี
2. เด็กหญิงมัลลิกา    จันต๊ะขัติ
3. เด็กหญิงสิริวรรณ    พรมหลง
4. เด็กหญิงชลกนก    หวานเพลิน
5. เด็กหญิงปารวีณ์    ขุนชาญโหมก
1. นางสาวมิ่งขวัญ    สายเมือง
2. นางสาววิไลรัตน์    กุลพัชรานุรักษ์
6
23 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริภา    ชินนอก
2. เด็กหญิงพรพรรณ    สิงธานี
3. เด็กหญิงพาวดี    นุกันยา
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ทิมา
5. เด็กหญิงวิภาดา    บาลี
1. นายมานิต    ชาวงษ์
2. นางสาวสะอาด    ชนชนะชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แสนบุญ
2. เด็กหญิงธัญสุดา    ซุนขวัญ
3. เด็กชายธนภัทธ์    นามรินทร์
4. เด็กหญิงวชิราพร    โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงเจนจิรา    โสภาคำ
1. นายธันยวัตร    แก้วสุข
2. นางภัสดา    วงศ์ชารี
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    อุไรศรี
2. นางสาวสุชานันท์    โยธานนท์
3. นายกฤษณ    ไชต์หัถ
4. นางสาวธัญวิษา    เกษสุภะ
5. นางสาวจันทรวรรณ    ศรีหลิง
1. นางสาวรุ่งนภา    เหล่าเทพ
2. นางสาวเพ็ญนภา    สีสุกอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สุครีพ
2. เด็กหญิงประภาพรรณ    เฉลียวพงค์
3. เด็กหญิงพรทิพย์    ศรีโสภา
4. เด็กหญิงพัณนิตา    สรภูมิ
5. เด็กหญิงบุษกร    ชาปัญญา
1. นายจิระศักดิ์    แก้วปัญญา
2. นายอนันต์    ไชยเดช
7
27 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิริมา    จอมทะรักษ์
2. เด็กหญิงอรุณรุ่งนภา    ชาพวงศ์
3. เด็กหญิงรังษิยา    รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงธิญาดา    นามภู่
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พลเคน
1. นางฐิตารีย์    ศรีพรหม
2. นางสาวพรรณิดา    สานารินทร์
4
28 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชุติมา    ทุมประกร
2. เด็กหญิงภัคธีมา    ปานนี้
3. เด็กหญิงโสรยา    อินทิแสน
4. เด็กหญิงพรนิภา    เทพบุญวิทย์
5. เด็กหญิงพลอยชมพู    สอนซุน
1. นางณัฐกมล    กัสมะนันท์
2. นางสาววนาวรรณ์    กล้าหาญ
5
29 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววรรณภา    ดำดา
2. นางสาวอิศนิยา    ซ้ายสุข
3. นางสาวชมพูนุช    พินิจมนตรี
4. นางสาวจิราวัลย์    เสียงอ่อน
5. นางสาวกนกพร    วงษ์เส
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    ก้านสุวรรณ
2. นางวิยะดา    พิมพ์เบ้าธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรุณี    คุณต่าย
2. เด็กหญิงจิตตรา    แก้วมงคล
3. เด็กหญิงวนัดดา    ชุมแวงวาปี
4. เด็กหญิงสุภาวดี    แดงทน
5. เด็กหญิงจ้นทิมา    หล้าสุด
1. นางสาวจุไรรัตน์    ไสยโสภณ
2. นางรุ่งทิวา    โคตรชุม
6
31 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยรัตน์    สิงสาทร
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ฮุยทา
3. เด็กหญิงณัฐวดี    วรวิเศษ
4. เด็กหญิงปนัดดา    โพธิ์คานิตย์
5. เด็กหญิงสุวรรณี    อักษรก้านตง
1. นายวีระยุทธ์    ปู่เพ็ง
2. นางสุภาวดี    ดอนสมจิตร
8
32 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลิดา    สอนถม
2. เด็กหญิงกัลยา    แพงพิศาล
3. เด็กหญิงดวงพร    ยศบุญ
4. เด็กหญิงภัทราวดี    ทีมา
5. เด็กหญิงสุภาพร    พรมแพง
1. นางดรรชนี    วันทองสุข
2. นางสาวภาพตะวัน    ทิสอนงัว
7
33 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แก้วเริญ
2. เด็กหญิงภัทราพร    เลิศวิลัย
3. เด็กหญิงตะวัน    เหลาเมืองเพีย
4. เด็กหญิงพัชรินทร์    แสงสิงห์
5. เด็กหญิงโยธิกา    จันทร์ไบ
1. นางสาวพรโพยม    ทัศนสนวิจารณ์
2. นางอัจราวรรณ    คำภีระมี
ชนะเลิศ
34 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนิสร    ด่านพายุห์
2. เด็กหญิงพรพิมล    เทียมแก้ว
3. เด็กหญิงเขมิสรา    สิงห์บุราณ
4. เด็กหญิงกนกพร    ชัยวงษ์
1. นางสาวสุพรรณี    รถหามแห
2. นางสาวหัทยา    หงษ์ชุมแพ
35 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    มีผักใหม
2. เด็กหญิงกรกนก    สุวรรณธัมมา
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์    พันธ์โกศล
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    บัวศรี
5. เด็กหญิงภัทราวดี    มีผักใหม
1. นางประครองทรัพย์    สมอุ่มจารย์
2. นางวิไลวรรณ    สุวรรณสิงห์
5
36 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิชชาพร    สุดตาสอน
2. เด็กหญิงเกษลิน    ขุนพรม
3. เด็กหญิงพรนิภา    เจริญวัย
4. เด็กหญิงกิ่งมณี    มาระศรี
5. เด็กหญิงพนิดา    แซงสุพล
1. นางสุดา    ศรีกงพาน
2. นายสุพัฒน์    ศรีกงพาน
6
37 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ปัสสาเวียง
2. เด็กหญิงนิลลีนี    ทิพย์รักษ์
3. เด็กหญิงกฤษณี    จันทหาร
4. เด็กหญิงจิณัฏศิตา    สกุลรักษ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    สีม่วง
1. นางสาวจงรักษ์    พูนทอง
2. นางดรุณณี    จึงตระกูล
4
38 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนิดาภา    เลิศคอนสาร
2. เด็กหญิงอริสรา    ต่ออำนาจ
3. เด็กหญิงวราภรณ์    สีแรง
4. เด็กหญิงอนัญญา    ลำสันเทียะ
5. เด็กหญิงกนกรัตน์    ไพรสณฑ์
1. นายกฤษณะ    แสงมี
2. นางจันทร์ธิดา    กองเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
39 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรพิมพ์    สุดจันทรฮาม
2. นางสาวปิยะธิดา    หอมสมบัติ
3. นางสาวศิริวาลี    เซ็งชิง อุย
4. นางสาวยุวธิดา    คำพุก
5. นางสาวนิลปัทม์    หมั่นงาน
1. นายสุพัฒน์    เพิ่มพร
2. นางอุบลวรรณ    พรรณขาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................