งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชนาธิป    ทองดี
2. นายณัฐภูมิ    คำเงิน
1. นายผานิตย์    โยธาชัย
2. นายสุวิทย์    ดิษฐเนตร
5
2 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพีระศักดิ์    ศรีนางาม
2. นายชินวัฒน์    พูลศรี
1. นายบุญชู    ปรินแคน
2. นางสาวประภาพร    หาญสุริย์
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์อุมา    วาทกิจ
2. นางสาวธัญชนก    บุญโกศล
1. นายยศวัฒน์    พาผล
2. นางศิริเพ็ญ    ศรีตระกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววัลยา    จ่อยพันนา
2. นางสาววิยะดา    จูเปาะ
1. นายธนายุทธ    สีสุมา
2. นางสาวปรัชญา    พันนา
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายโชติ    ทีรักษา
2. นางสาวอาริศรา    น้อยศรี
1. นางพัชราภรณ์    เจริญสุข
2. นางลักขณา    บัวช่วย
6
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวิษณุพงศ์    สุนทรชัยยา
2. นายณัฐดนัย    โนนศรี
1. นายชลาสิทธิ์    สุพรรณท้าว
2. นายวัชระ    ขันสังข์
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียานุช    พุฒซ้าย
2. นางสาวหฤทัยเพชร    นาคแก้ว
1. นายฉลอง    รักษาภักดี
2. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    ใจคง
2. นายกฤตพิชญ์    แก่นนาคำ
1. นางปิยวรรณ    มัธยมนันทน์
2. นางสาวพัทธนันท์    แสบงบาล
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวรเมธ    ทันแขก
2. นายกิตติภณ    ว่องไว
1. นางสาวทิพย์สุดา    สิงห์โคตร
2. นางสาวสุนิสา    แสงสว่าง
4
10 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริญากร    โพธิ์ดก
2. นางสาวจตุพร    ศรีเมืองเดช
1. นางสาวกนกวรรณ    มาตกุล
2. นางสาวฐนิตนันท์    ทวีกระแสร์
6
11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเมธิณีย์    หวยชัยภูมิ
2. นางสาวเนตรดาว    ทองดี
1. นางคุณากร    คำสุข
2. นางสาวสุภาพ    ขอนศักดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายบริสุทธิ์    จันทร์ขวาง
2. นายวรโชติ    กระแสกาญจน์
1. นางปัณพร    วงศ์ประทุม
2. นายวิเชียร    พรมศรี
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายเปรมศักดิ์    คุณทะวงษ์
2. นายธีระศักดิ์    จันทา
1. นายจักรพันธ์    สุตะโท
5
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมา    เสนาเสถียร
2. นางสาวขวัญชนก    โชควิริยะจิตต์
1. นางสาวตักษณันท์    กล้าหาญ
2. นางสาวศรีบุญตาม    โจมศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    ยะปะโต
2. นางสาวธนัชชา    วันเฮียง
1. นายชาญยุทธิ์    วงคุย
2. นางสาวปวีณา    อาษานอก
8
16 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอัครพล    ป้อมน้อย
2. นางสาวชุดาพร    มานะมาศ
1. นางนภาพร    ยุทไธสง
2. นางพิมลรัตน์    ประเสริฐ
4
17 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิราวรรณ    เชิดโกทา
2. นางสาวสุรัมภา    แสนไชยวงศ์
1. นายกฤษฎา    ดีทานิน
2. นางสาวสาวิตรี    แพงงา
18 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤษดาอัญญา    สารชัย
2. นายเกษมศักดิ์    เทียบเพชร
1. นางสาวกัญญารัตน์    ไชยบัง
2. นางสาวทัศนีย์    บริบาล
8
19 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวนันท์    ตู้บุดดา
2. นางสาวทิวารัตน์    นกกลาง
1. นางณปภัส    รู้สมกาย
2. นางวราลักษณ์    สีระคาม
7
20 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายนครินทร์    นามนนท์
2. นางสาวฐิตา    ขันทอง
1. นางสาวสิรินทร    พรมสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพร    จิตรนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวชิรวิทย์    นันทชัย
2. นายนฤดล    เขตนิมิตร
1. นางสาววิไลพร    กะลาม
2. นายสุริยันต์    นันทชัย
4
22 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณมณี    ลาเสือ
2. นางสาวศุภรัตน์    ดอนประถม
1. นางรัตมณี    หมื่นแก้ว
2. นางสาวอรุณี    สิมหลวง
4
23 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวดี    นาชัยลาน
2. นายนวพล    บุตรวิชา
1. นางสาวพิลึก    นิลศิริ
2. นายวสันต์    คุ้มสุข
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายปริตติ์    อุปแก้ว
2. นายธีระภัทร์    สุขประเสร็ฐ
1. นายยุทธชัย    แก้วเกิดเคน
2. นางยุพิน    ลุนบง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายดนุพร    ชัยศรี
2. นายอนุชิต    จอมทอง
1. นางสาวนิตกรณ์    ศรีพิมพ์สอ
2. นายสันติ    พันธุ์ชัย
ชนะเลิศ
26 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายทรงชัย    ทุมหวัน
2. นางสาวอัปสร    แสนมุง
1. นายพิสิษฐ์    ดรจันทร์ใต้
2. นายเชฐกร    ประชาโรจน์
5
27 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายคมสันต์    บัวใหญ่
2. นายคมสวรรค์    พลทิพย์
1. นางณัฐธีราทิพย์    ชินอ่อน
2. นายสรรพสิทธิ์    สีหาอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจิรปรียา    สาเกตุ
2. นางสาวพิยดา    พัฒอำพันธ์
1. นายกวีวิทย์    เขตวิจารย์
2. นางสุมาลี    กุลแสนไชย
4
29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปภานันท์    สุวรรณโสภา
2. นางสาวยุภารัตน์    คลังแสง
1. นางสาวพนิดา    คงเจริญ
2. นายวิเชียร    ศรีลาพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณฐพล    กองราชา
2. นายภานวิทย์    โม้พิมพ์
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์    ผิวศิริ
2. นายภาณุพัฒน์    บุตรดีไชย
4
31 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกชกร    เนาว์จำรัส
2. นางสาววินัดดา    แสงจันทร์
1. นายพิเชษฐ์    พิมพ์มหา
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
4
32 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกันยา    วีระพันธ์
2. นายศราวุธ    ไชยบุญคุณ
1. นางสาวจินตหรา    โทมา
2. นางสาววิชุดา    แสงอาวุธ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวรรธสุทธ    ทองเทียม
2. นายจักริน    มาตุ้ม
1. นายทศพณ    ทองแย้ม
2. นายไผ่ล้อม    ชมพุด
ชนะเลิศ
34 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนันธิชา    มูลตรี
2. นางสาวปณิชตา    ดอนเสนา
1. นายประจักษ์    ภูมิเวียงศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีสถิตพงษ์    ศรีจิวังษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรทิพย์    สิงห์สุวรรณ
2. นางสาววันทนา    มาลัยขวัญ
1. นางสาวกานต์ธิยาภรณ์    พันมุณี
2. นางนิภาอร    สมบูรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................