งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรพงษ์    สาวังชัย
2. เด็กชายเธียรวิทย์    ปิ่นยา
1. นางสาวมุจลินทร์    ยะตัน
2. นายสุวิทย์    ดิษฐเนตร
2 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวรวุฒิ    สิมงาม
2. นายธีรวัต    จันทบุตร
1. นายวิชาญ    หมู่บ้านม่วง
8
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกุลกิตติ์    ลาภโนนเขวา
2. เด็กชายอชิตพล    นามวงศ์
1. นางบุษกล    แก้วบัวดี
2. นายศิวะ    ปินะสา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายไอน้ำ    พยอม
2. เด็กหญิงณัฏณิชา    เจริญวานิชย์
1. นายสายัน    พยอม
2. นางสาวสุมิตรา    เด่นกองพล
4
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูเบศร์    สอิ้งทอง
2. เด็กชายอริยวัฒน์    ภูลายยาว
1. นางสาวชไมพร    หลาบโพธิ์
2. นางฐาปณีย์    เขาทอง
7
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมรทิพย์    สุดชาติ
2. เด็กชายชัยสิทธิ์    แก้วเฮียง
1. นายยุทธนา    วงศ์ษา
2. นางเอื้องพร    คำอ้อ
6
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยอนันต์    ศรีณรงค์
2. เด็กชายทวีชัย    ภูอบอุ่น
1. นางสาวกชกร    ล่ามสมบัติ
2. นายพิษณุ    ชุมยางสิม
5
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีรดา    ประจันตเสน
2. เด็กหญิงบุญฑริกา    งามนิรัตน์
1. นางกรุณารักษ์    แก้วจุลศรี
2. นางจุฬารัตน์    แก้วหานาม
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหรรษา    เหล่าพันนา
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์    สาหล้า
1. นางสาวกานตวดี    กมล
2. นายนัยสิทธิ์    นรเศรษฐฉัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายมินทร์ธาดา    พิทักทา
2. เด็กชายวรรณชัย    กงพาน
1. นายปิยพันธ์    ศิริรักษ์
2. นายเฉลิม    อายุคง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเข็มจักร    มานนท์
2. เด็กชายธนาทิศ    กลิ่นพุฒ
1. นายกฤษฎิ์คำผา    ชำนาญ
2. นางสาวปวริศา    ดุลย์แสง
4
12 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    โพธิวงษ์
2. นางสาวนฤมล    เมืองแสน
1. นางสาวตักษณันท์    กล้าหาญ
2. นางทัศนีย์    สิทธิจินดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรณัฐ    วรรณสุด
2. เด็กหญิงกุลสินี    สุทธิ
1. นายกฤษฎา    ดีทานิน
2. นางสาวศศิฉาย    ไตรสุนทร
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรพล    สมอแข็ง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์    วงษ์อินทร์จันทร์
1. นางสาวสิรินทร    พรมสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพร    จิตรนอก
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3
16 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    ใต้สันเทียะ
2. เด็กชายปรัชญา    กระฉอดนอก
1. นางสาวจุรีรัตน์    วรรณสา
2. นางพัชราภรณ์    ช่างเกวียน
4
17 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายขวัญชัย    โถยป้อง
2. เด็กชายรชต    สีหะจันทร์
1. นายพิชัย    ยิงป่า
2. นายอนันต์    เวีงภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนกฤต    จันดา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    โสถี
1. นางสาวกาญจนา    เทนอิสระ
2. นางสมันตชิดา    ฦๅชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเจษฎา    ฉันทะกลาง
2. เด็กชายไตรภพ    สุขศิริ
1. นางสาววาสนา    สอดศรี
2. นายเชษฐา    เดชาโชติช่วง
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายดรัสพงษ์    ฟุ้งพิลา
2. เด็กหญิงอัญชนิกา    หมั่นเรียน
1. นางสุพัตรา    ภูนาวัง
2. นายเชฐกร    ประชาโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายชวัล    หารมูล
2. เด็กชายธีรภัทร    ร่มโพธิ์ทอง
1. นายกวีวิทย์    เขตวิจารย์
2. นายนพพล    จันทะพงษ์
4
22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพรพิทักษ์    นามสีสุข
2. นายเกียรติศักดิ์    จันทร์อุด
1. นายชายธวัช    แสงวงศ์
2. นางสาวแววธิดา    เกตุดาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกิตติพิชญ์    แสนแก้ว
2. เด็กชายฤทธิ์ชัย    เรียมแสน
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์    ผิวศิริ
2. นายสุรเชษฐ์    ปัญญารักษ์สกุล
6
24 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกณิกนันท์    เทียนคำ
2. เด็กชายอัมรินทร์    กอนคอน
1. นายภัทร์ภูมิ    เหมบุรุษ
2. นายวิทยา    วงศ์วิชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธัชชัย    สิทธิโคตร
2. เด็กชายเวโรจน์    สุริยา
1. นางสาวพัชภรณ์    มหามาตย์
2. นางสาวอัญชลี    จันนา
ชนะเลิศ
26 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพีรภัทร    วงษ์ภูธร
2. เด็กชายอธิสิทธิ์    เจนดง
1. นายเกริก    เสโส
2. นางสาวเหมรัตน์    สมน้อย
5
27 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    เครือแบน
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์    เทียะขุนทด
1. นางสาววัฒนาลัย    พิชัยคำ
2. นายโกวิทย์    กงเพชร
28 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกริช    น้อยอินทร์
2. เด็กชายศิวกร    แสงพันธ์
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ประเสริฐสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ    ต่อพรหม
7
29 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววราภรณ์    นาคลา
2. นางสาวอลิษา    ปัญญาณัฐกุล
1. นางสาวปวิตา    ดรหลักคำ
2. นางปิยวรรณ    พระราช
4
30 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนววรรณ    ชาเวียง
2. เด็กชายธวัชชัย    พันตู้
1. นายจุฑาธร    สุขศาลา
2. นางสาวปัญจรัตน์    ศรีทองแสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................